Skutki podatkowe rezygnacji z części wynagrodzenia menadżera

Skutki podatkowe rezygnacji z części wynagrodzenia menadżera

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z 1 października 2018 r. (data wpływu ? 2 października 2018 r.), uzupełnionym 14 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych rezygnacji z części wynagrodzenia menadżera ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych rezygnacji z części wynagrodzenia menadżera.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 25 października 2018 r. znak: 0114-KDIP3.4011.493.2018.2.KS, 0111-KDIB4.4014.377.2018.3.MCZ oraz 0111-KDIB4.4015.136.2018.3.MCZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 14 listopada 2018 r.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskujący jest członkiem zarządu Spółki akcyjnej E. (dalej: Spółka). Spółka jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze telekomunikacyjnym oraz w sektorze cyberbezpieczeństwa. Sto procent akcji Spółki należy do Skarbu Państwa.

Członkowie organu zarządzającego Spółki wykonują swoje obowiązki na podstawie kontraktów menedżerskich. W celu otrzymania wynagrodzenia wystawiają co miesiąc na rzecz Spółki faktury. Wartość netto każdej z faktur jest powiększona o podatek VAT.

Zgodnie z art. 4 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ? członkom organu zarządzającego spółki przysługuje część stała wynagrodzenia (płatna miesięcznie) oraz część zmienna wynagrodzenia (część wynagrodzenia uzupełniająca za dany rok obrotowy spółki). Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla członków organu zarządzającego. Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.

Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego Spółką E. została uwzględniona w kontraktach menedżerskich. Sposób jej wyliczenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwała Rady Nadzorczej określająca cele zarządcze.

Zgodnie z oceną uprawnionych komórek organizacyjnych, Spółka E. zrealizowała cele zarządcze oraz spełniła warunki uprawniające członków organu zarządzającego do otrzymania części zmiennej wynagrodzenia za 2017 r.

Do dnia dzisiejszego członkowie organu zarządzającego nie wystawili faktur tytułem części zmiennej wynagrodzenia oraz Spółka go nie wypłaciła. Rada Nadzorcza Spółki E. jednakże zaproponowała, aby członkowie organu zarządzającego Spółki zrezygnowali z części zmiennej wynagrodzenia oraz podpisali aneksy do kontraktów menedżerskich potwierdzających tę rezygnację.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy ewentualna rezygnacja z części zmiennej wynagrodzenia będzie powodowała po stronie Wnioskodawcy jako podatnika obowiązek podatkowy z tytułu podatku od spadków i darowizn?

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie rezygnacji z części zmiennej wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków na podstawie kontraktu menadżerskiego wraz z aneksem nie będzie on objęty obowiązkiem podatkowym z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do ewentualnego dochodzenia wynagrodzenia z tytułu realizacji kontraktu menadżerskiego. Rezygnacja z części zmiennej wynagrodzenia mogłaby zostać potraktowana jako swego rodzaju zwolnienie przez Spółkę E. z części obowiązków objętych kontraktem, a tym samym przysporzenie po stronie podatnika.

Wnioskodawca uważa, że z tytułu rezygnacji z części zmiennej wynagrodzenia nie będzie on w żaden sposób obdarowany i zobowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 1 i 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ewentualnie można rozpatrywać, czy Spółka nie zostałaby ?obdarowana? przez podatnika, jednak w ocenie podatnika nie mamy do czynienia z darowizną i przepisy ustawy w ogóle nie mają zastosowania.

W ocenie Wnioskodawcy rezygnacja nie jest transakcją darowizny.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która objęta jest zakresem niniejszej interpretacji, tj. odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od spadków i darowizn (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta na gruncie podatku od spadków i darowizn W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej ?podatkiem?, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W art. 1 ust. 1 ww. ustawy, określającym zakres przedmiotowy ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawodawca zawarł enumeratywny katalog czynności, których dokonanie powodować będzie konieczność zapłaty podatku.

Tym samym, jeżeli dana czynność nie została wymieniona w ustawowym katalogu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem nawet, jeżeli wywołuje skutki gospodarcze takie same lub podobne do tych, które zostały w katalogu wymienione. Jednakże należy zaznaczyć, że o zakwalifikowaniu danej umowy do umów podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn nie decyduje nazwa, ale treść umowy.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest członkiem zarządu Spółki akcyjnej E., gdzie wykonuje swoje obowiązku na podstawie kontraktu menadżerskiego. Zgodnie z kontraktem Wnioskodawcy przysługuje część stała wynagrodzenia (płatna miesięcznie) oraz część zmienna wynagrodzenia (część wynagrodzenia uzupełniająca za dany rok obrotowy spółki). Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie stałe płatne miesięcznie Natomiast w przypadku wynagrodzenia zmiennego Wnioskodawca jako członek organu zarządzającego do dnia dzisiejszego nie wystawił faktury tytułem części zmiennej wynagrodzenia oraz Spółka go nie wypłaciła. Wnioskodawcy zaproponowano (Spółka), aby zrezygnował z części zmiennej wynagrodzenia oraz podpisał aneks do kontraktu menedżerskiego potwierdzającego tę rezygnację. Wnioskodawca rozważa podpisanie aneksu o rezygnacji z części wynagrodzenia menadżerskiego (wynagrodzenie zmienne).

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu rezygnacji z części zmiennej wynagrodzenia w aneksie do kontraktu menadżerskiego nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 1 i 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy i przedstawione we wniosku i jego uzupełnieniu zdarzenie przyszłe należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że rezygnacja z części zmiennej wynagrodzenia menadżera nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako że czynność ta nie została wskazana w przywołanych przepisach ww. ustawy jako przedmiot opodatkowania.

Zatem, w związku z rezygnacją z części zmiennej wynagrodzenia menadżera Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poniesienia żadnych konsekwencji finansowych w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy można uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Co oznacza, że jeżeli Spółka chce mieć opinię w zakresie podatku od spadków i darowizn winna wystąpić z odrębnym wnioskiem.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Sprzedaż na allegro

Wczoraj 17:5:37 przez: matnexss

Zakończenie urlopu wychowawczego - wypowiedzenie

Wczoraj 16:7:59 przez: Mamawracadopraxy

Dług alimentacyjny

Wczoraj 14:2:0 przez: Bartek_Kowal321123