e-prawnik.pl Porady prawne

Stawki podatku VAT na świadczone usługi w ramach realizacji zawartej umowy ? oczyszczanie letnie (...)

Stawki podatku VAT na świadczone usługi w ramach realizacji zawartej umowy ? oczyszczanie letnie i zimowe, utrzymanie zieleni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), pismami z dnia 9 listopada 2018 r. (data wpływu 9 listopada 2018 r.) oraz pismem z dnia 30 listopada 2018 r. (data wpływu 30 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na świadczone usługi w ramach realizacji zawartej umowy ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na świadczone usługi w ramach realizacji zawartej umowy. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 6 listopada 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o przeformułowanie pytania, w dniu 9 listopada 2018 r. o sprostowanie pomyłki oraz w dniu 30 listopada 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przeważającym przedmiotem działalności (?) Sp. z o.o. jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), zaś w dalszej kolejności odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z). Przedsiębiorstwo świadczy wskazane usługi w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, ze zm.). Przedsiębiorstwo realizuje również zadanie związane z działalnością usługową związaną z oczyszczaniem terenów (PKD 81.2) i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z).

W dniu 31 października 2017 r. doszło pomiędzy (?) Spółka Jawana (dalej: Spółka) a Wnioskodawcą do zawarcia umowy na podstawie, której Spółka jako wykonawca powierzył Wnioskodawcy jako podwykonawcy oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej (dalej: Gmina) w latach 2017-2019. Podstawą do zawarcia ww. umowy był fakt podpisania pomiędzy Spółką a Gminą umowy bazowej na ?Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach ??. Przedmiot umowy z dnia 31 października 2017 r. pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą określony w § 1 tego kontraktu kształtował się następująco:

 1. "Przedmiot umowy
 1. Wykonawca powierza Podwykonawcy, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia publicznego pod nazwą: ?Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach ??.
 2. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie letnie i zimowe terenów komunalnych i pasów drogowych zarządzanych przez Gminę Miejską ? oraz prace związane z utrzymaniem zieleni na ww. terenach.

2.1 Zakres zleconej usługi obejmuje:

2.1.1 oczyszczanie letnie i zimowe pasów drogowych oraz ogólnomiejskich terenów komunalnych w tym jezdni, chodników, terenów zielonych, zatok i parkingów, dróg gruntowych, wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików, wiat przystankowych, placów śmietnikowych, placów zabaw i piaskownic, rowów odwadniających teren byłego wysypiska śmieci, przejścia podziemnego, parku miejskiego, utrzymanie urządzeń małej architektury takich, jak: słupy i tablice ogłoszeniowe, kosze uliczne śmietnikowe, ławki uliczne i parkowe oraz inne infrastruktury komunalne; pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miasta takie, jak: ustawianie i demontaż zapór śnieżnych, wywóz śniegu z chodników, placów i ulic, sprzątanie i utylizacja martwych zwierząt;

2.1.2 utrzymanie zieleni miejskiej w tym koszenie trawników w pasach drogowych, na terenach ogólnomiejskich, w parku miejskim oraz terenach niezagospodarowanych; zakładanie trawników, pielęgnacja żywopłotów, w tym: sezonowe cięcie, cięcie odmładzające, karczowanie, odchwaszczanie żywopłotów; pielęgnacja bylin i różanek, kwiatów w donicach oraz kwietników sezonowych, pielęgnacja drzew i krzewów w tym: usuwanie posuszu, formowanie koron drzew, odmładzanie, karczowanie i odchwaszczanie krzewów pojedynczych i w skupinach, usuwanie drzew oraz korzeni po ściętych drzewach, opracowanie dokumentacji dendrologicznej stanu zdrowotnego drzew, pielęgnacja zieleni w parku miejskim, wykonywanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów.

 1. Przedmiot umowy został określony w specyfikacjach technicznych. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz kosztorysami ofertowymi. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
  1. formularz ofertowy,
  2. specyfikacje techniczne,
  3. kosztorysy ofertowe,
  4. wykaz terenów.?

Podkreślić należy, że w istocie szczegółowy zakres prac realizowany przez Wnioskodawcę wynikał i jest realizowany zgodnie z postanowieniami umowy jaka obowiązuje między Gminą a Spółką. Odnośnie oczyszczania letniego i zimowego terenów komunalnych Gminy w latach 2017-2019 prace są realizowane według wytycznych Załącznika do umowy ?SPECYFIKAJCA TECHNICZNA oczyszczanie terenów Komunalnych Gminy Miejskiej ...? (w załączeniu), zaś w zakresie utrzymania zieleni miejskiej terenów komunalnych Gminy w latach 2017-2019 prace są realizowane według wytycznych Załącznika do umowy ?SPECYFIKACJA TECHNICZNA Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Miejskiej ??.

Strony, tj. Spółka oraz Wnioskodawca we wzajemnych rozliczeniach stosują przy usługach za oczyszczanie letnie i zimowe oraz w przypadku utrzymania zieleni miejskiej stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

W uzupełnieniu do wniosku z dni 9 listopada 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. wynagrodzenie za wykonane czynności w ramach umowy ?Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy ?? jest uzależnione od ilości i rodzaju wykonania prac wymienionych w umowie.
 2. wynagrodzenie za wykonane prace, które są rozliczane na podstawie protokołów powykonawczych w okresie 1 miesięcznym.
 3. nie można określić jednego świadczenia głównego. Podstawowe prace świadczone na podstawie umowy w zakresie oczyszczania miasta:
  1. utrzymanie pasów drogowych w okresie letnim,
  2. utrzymanie pasów drogowych w okresie zimowym, które dzielą się na kategorie I-IV,
  3. utrzymanie elementów infrastruktury komunalnej (oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej, wiat przystankowych),
  4. utrzymanie innych terenów komunalnych (placów śmietnikowych, placów zabaw piaskownic, rowów, odwadniających, przejścia podziemnego, parku miejskiego),
  5. utrzymanie urządzeń małej infrastruktury (słupy i tablice ogłoszeniowe, kosze uliczne śmietnikowe, ławki uliczne i parkowe (mycie, montaż i demontaż), montaż i demontaż trzepaków, pomniki (mycie i impregnacja),
  6. wiaty rowerowe (oczyszczanie, mycie),
  7. pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miasta (ustawianie zapór śnieżnych, wywóz śniegu, sprzątanie i utylizacja martwych zwierząt).
  Natomiast w zakresie utrzymania zieleni w okresie letnim, zimowym jest:
  1. koszenie trawników,
  2. zakładanie trawników,
  3. pielęgnacja żywopłotu,
  4. pielęgnacja bylin i różanek,
  5. pielęgnacja kwiatów w donicach oraz rabat roślin jednorocznych,
  6. pielęgnacja drzew i krzewów (usuwanie posuszu, odrostów, formowanie koron, odmładzanie krzewów, przycinanie krzewów, karczowanie krzewów, odchwaszczanie krzewów, usuwanie uschniętych drzew, karczowanie korzeni, frezowanie pni, opracowanie dokumentacji dendrologicznej),
  7. nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych (uzupełnienie ziemi urodzajnej i torfu, zagospodarowanie odpadów po zabiegach pielęgnacyjnych),
  8. inne prace (wymiana i uzupełnienie ziemi urodzajnej i torfu, nawożenie nasadzeń, nawożenie trawników,
  9. ustawianie donic, palikowanie, ściółkowanie korą),
 4. nie da się konkretnie wyodrębnić jednego świadczenia głównego. Spośród wymienionych usług podstawową usługą jest oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników, dróg o nawierzchniach nieulepszonych,
 5. wszystkie prace są ze sobą ściśle powiązane zarówno w sekcji oczyszczania, jak i utrzymania zieleni,
 6. wszystkie prace wykonywane w okresie zimowym i letnim są zawarte w umowie,
 7. wynagrodzenie jest obliczane na podstawie stawek zawartych w kosztorysach i na jego podstawie zostaje obliczone wynagrodzenie za dany miesiąc rozliczeniowy,
 8. Firma rozliczana jest na podstawie faktycznie zrealizowanych prac,
 9. wszystkie prace zarówno w oczyszczaniu miasta jak i utrzymania zieleni rozliczane są na podstawie m2 lub sztuk,
 10. stosowane przez Wnioskodawcę PKWiU dla oczyszczania jest 81.29.12.0 (stawka VAT 8%), natomiast utrzymanie zieleni to 81.30.10.0 (stawka VAT 8%), inne dodatkowe prace w zieleni stawka 23% VAT.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 30 listopada 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie ze specyfikacją techniczną § 1 pkt 3 umowy (Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych) do innych dodatkowych prac w zieleni zalicza się:

 • zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji roślin;
 • wymiana i wywiezienie ziemi urodzajnej;
 • nawożenie nowych nasadzeń i trawników nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi;
 • wymiana palików;
 • ściółkowanie korą;
 • dostawa płotków zabezpieczających wraz ze słupkami mocującymi;
 • dostawa i ustawianie gazonów;
 • dostawa i ustawianie palisad lub plastikowych krawężników;
 • ustawianie donic;
 • zabezpieczanie rabat folią lub tkaniną ogrodniczą; rozścielanie folii lub geowłókniny pod nasadzenia stałe;
 • posypywanie rabat żwirem lub gresem;
 • niwelacja i ukształtowanie terenu;
 • wertykulacja trawników.

Wnioskodawca nie może określić symbolu PKWiU dla dodatkowych prac w zieleni, gdyż w większości prace te dotyczą zakupów materiałów lub wykonywania usług pomocniczych związanych z pracami w zieleni. Dlatego przyjął stawkę VAT 23%.

Inne prace dodatkowe w zieleni są objęte umową i zawarte w § 1 punkcie 2.1.2 i 3.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu do wniosku).

Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zawiązku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług ? w zakresie:

 1. usług oczyszczania letniego i zimowego terenów komunalnych i pasów drogowych zarządzanych przez Gminę,
 2. usług utrzymania zieleni miejskiej na terenach komunalnych i pasach drogowych zarządzanych przez Gminę?

Zdaniem Wnioskodawcy, zakres robót realizowanych Umową ze Spółką, tj. ?Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej ? w latach 2017-2019?, podlegać będzie stawce podatku od towarów i usług VAT w wysokości 8%.

W omawianej sytuacji uznać należy że:

 1. działalność w zakresie usług oczyszczania terenów komunalnych o jakiej mowa w § 1 pkt 2.1.1 umowy tj. ?oczyszczanie letnie i zimowe pasów drogowych oraz ogólnomiejskich terenów komunalnych w tym jezdni, chodników, terenów zielonych, zatok i parkingów, dróg gruntowych, wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików, wiat przystankowych, placów śmietnikowych, placów zabaw i piaskownic, rowów odwadniających teren byłego wysypiska śmieci, przejścia podziemnego, parku miejskiego, utrzymanie urządzeń małej architektury takich, jak: słupy i tablice ogłoszeniowe, kosze uliczne śmietnikowe, ławki uliczne i parkowe oraz inne infrastruktury komunalnej; pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miasta takie, jak: ustawianie i demontaż zapór śnieżnych, wywóz śniegu z chodników, placów i ulic, sprzątanie i utylizacja martwych zwierząt? realizowana w sposób szczegółowy w zakresie opisanym w załączniku do umowy ?? SPECYFIKACJA TECHNICZNA oczyszczania terenów komunalnych Gminy jest sklasyfikowana w załączniku nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usługi z dnia 11 marca 2004 r., tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) pod poz.174 i odpowiada jej symbol PKWiU 2008 nr 81.29.12.0 ? Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu i opodatkowana jest stawką podatku VAT 8%,
 2. działalność w zakresie utrzymania zieleni miejskiej o jakiej mowa w § 1 pkt 2.1.2 umowy tj.: ?koszenie trawników w pasach drogowych, na terenach ogólnomiejskich, w parku miejskim oraz terenach niezagospodarowanych; zakładanie trawników, pielęgnacja żywopłotów, w tym: sezonowe cięcie, cięcie odmładzające, karczowanie, odchwaszczanie żywopłotów; pielęgnacja bylin i różanek, kwiatów w donicach oraz kwietników sezonowych, pielęgnacja drzew i krzewów w tym: usuwanie posuszu, formowanie koron drzew, odmładzanie, karczowenie i odchwaszczanie krzewów pojedynczych i w realizowany w sposób szczegółowy w zakresie opisanym w Załączniku do umowy ?? SPECYFIKACJA TECHNICZNA Utrzymania zieleni na terenach komunalnych Gminy jest sklasyfikowana w załączniku nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usługi z dnia 11 marca 2004 r., tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) pod poz. 176 i odpowiada jej symbol PKWiU 2008 nr 81.30.10.0 ? Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni opodatkowana jest stawką podatku VAT 8%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Jak wynika z treści § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676) do dnia 31 grudnia 2017 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy ? stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy ? dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 121 art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 174 tego załącznika wymieniono ? skalsyfikowane w PKWIU pod symbolem 81.29.12.0 ?Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu?, zaś pod pozycją 176 tego załącznika wymieniono ? sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 81.30.10.0 ? ?Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni?.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca wykonuje usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu mieszczące się w PKWiU w grupowaniu 81.29.12.0 oraz usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni mieszczące się w PKWiU w grupowaniu 81.30.10.0.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. W takim przypadku prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy, Wnioskodawca uznaje, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi na podstawie zawartej ze Spółką umowy z dnia 31 października 2017 r. w zakresie oczyszczania letniego i zimowego oraz utrzymania zieleni miejskiej, są klasyfikowane pod symbolami PKWiU 81.29.12.0 oraz PKWiU 81.30.10.0 i będą korzystały ze stawki podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zawiązku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) ? dalej: ?PKWiU?, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ww. ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w dniu 31 października 2017 r. doszło pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą do zawarcia umowy na podstawie, której Spółka jako wykonawca powierzył Wnioskodawcy jako podwykonawcy oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy w latach 2017-2019. Podstawą do zawarcia ww. umowy był fakt podpisania pomiędzy Spółką a Gminą umowy bazowej na ?Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy ?.?. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie letnie i zimowe terenów komunalnych i pasów drogowych zarządzanych przez Gminę oraz prace związane z utrzymaniem zieleni na ww. terenach. Zakres zleconej usługi obejmuje:

 1. oczyszczanie letnie i zimowe pasów drogowych oraz ogólnomiejskich terenów komunalnych w tym jezdni, chodników, terenów zielonych, zatok i parkingów, dróg gruntowych, wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików, wiat przystankowych, placów śmietnikowych, placów zabaw i piaskownic, rowów odwadniających teren byłego wysypiska śmieci, przejścia podziemnego, parku miejskiego, utrzymanie urządzeń małej architektury takich, jak: słupy i tablice ogłoszeniowe, kosze uliczne śmietnikowe, ławki uliczne i parkowe oraz inne infrastruktury komunalne; pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miasta takie, jak: ustawianie i demontaż zapór śnieżnych, wywóz śniegu z chodników, placów i ulic, sprzątanie i utylizacja martwych zwierząt;
 2. utrzymanie zieleni miejskiej w tym koszenie trawników w pasach drogowych, na terenach ogólnomiejskich, w parku miejskim oraz terenach niezagospodarowanych; zakładanie trawników, pielęgnacja żywopłotów, w tym: sezonowe cięcie, cięcie odmładzające, karczowanie, odchwaszczanie żywopłotów; pielęgnacja bylin i różanek, kwiatów w donicach oraz kwietników sezonowych, pielęgnacja drzew i krzewów w tym: usuwanie posuszu, formowanie koron drzew, odmładzanie, karczowanie i odchwaszczanie krzewów pojedynczych i w skupinach, usuwanie drzew oraz korzeni po ściętych drzewach, opracowanie dokumentacji dendrologicznej stanu zdrowotnego drzew, pielęgnacja zieleni w parku miejskim, wykonywanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów.

Podkreślić należy, że w istocie szczegółowy zakres prac realizowany przez Wnioskodawcę wynikał i jest realizowany zgodnie z postanowieniami umowy jaka obowiązuje między Gminą a Spółką.

Wynagrodzenie za wykonane czynności w ramach umowy ?Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy Miejskiej ?? jest uzależnione od ilości i rodzaju wykonania prac wymienionych w umowie. Wynagrodzenie za wykonane prace, które są rozliczane na podstawie protokołów powykonawczych w okresie 1 miesięcznym. Nie można określić jednego świadczenia głównego.

Podstawowe prace świadczone na podstawie umowy w zakresie oczyszczania miasta: utrzymanie pasów drogowych w okresie letnim, utrzymanie pasów drogowych w okresie zimowym, które dzielą się na kategorie I-IV, utrzymanie elementów infrastruktury komunalnej (oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej, wiat przystankowych), utrzymanie innych terenów komunalnych (placów śmietnikowych placów zabaw piaskownic, rowów, odwadniających, przejścia podziemnego, parku miejskiego), utrzymanie urządzeń małej infrastruktury (słupy i tablice ogłoszeniowe, kosze uliczne śmietnikowe, ławki uliczne i parkowe (mycie, montaż i demontaż), montaż i demontaż trzepaków, pomniki (mycie i impregnacja), wiaty rowerowe (oczyszczanie, mycie), pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miasta (ustawianie zapór śnieżnych, wywóz śniegu, sprzątanie i utylizacja martwych zwierząt).

W zakresie utrzymania zieleni w okresie letnim, zimowym jest: koszenie trawników, zakładanie trawników, pielęgnacja żywopłotu, pielęgnacja bylin i różanek, pielęgnacja kwiatów w donicach oraz rabat roślin jednorocznych, pielęgnacja drzew i krzewów (usuwanie posuszu, odrostów, formowanie koron, odmładzanie krzewów, przycinanie krzewów, karczowanie krzewów, odchwaszczanie krzewów, usuwanie uschniętych drzew, karczowanie korzeni, frezowanie pni, opracowanie dokumentacji dendrologicznej), nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych (uzupełnienie ziemi urodzajnej i torfu, zagospodarowanie odpadów po zabiegach pielęgnacyjnych), inne prace (wymiana i uzupełnienie ziemi urodzajnej i torfu, nawożenie nasadzeń, nawożenie trawników, ustawianie donic, palikowanie, ściółkowanie korą).

Nie da się konkretnie wyodrębnić jednego świadczenia głównego. Spośród wymienionych usług podstawową usługą jest oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników, dróg o nawierzchniach nieulepszonych.

Wszystkie prace są ze sobą ściśle powiązane zarówno w sekcji oczyszczania, jak i utrzymania zieleni. Wszystkie prace wykonywane w okresie zimowym i letnim są zawarte w umowie.

Wynagrodzenie jest obliczane na podstawie stawek zawartych w kosztorysach i na jego podstawie zostaje obliczone wynagrodzenie za dany miesiąc rozliczeniowy. Firma rozliczana jest na podstawie faktycznie zrealizowanych prac. Wszystkie prace zarówno w oczyszczaniu miasta jak i utrzymania zieleni rozliczane są na podstawie m2 lub sztuk.

Stosowane przez Wnioskodawcę PKWiU dla oczyszczania jest 81.29.12.0 (stawka VAT 8%), natomiast utrzymanie zieleni to 81.30.10.0 (stawka VAT 8%), inne dodatkowe prace w zieleni stawka 23% VAT.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną § 1 pkt 3 umowy (Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych) do innych dodatkowych prac w zieleni zalicza się: zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji roślin; wymiana i wywiezienie ziemi urodzajnej; nawożenie nowych nasadzeń i trawników nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi; wymiana palików; ściółkowanie korą; dostawa płotków zabezpieczających wraz ze słupkami mocującymi; dostawa i ustawianie gazonów; dostawa i ustawianie palisad lub plastikowych krawężników; ustawianie donic; zabezpieczanie rabat folią lub tkaniną ogrodniczą; rozścielanie folii lub geowłókniny pod nasadzenia stałe; posypywanie rabat żwirem lub gresem; niwelacja i ukształtowanie terenu; wertykulacja trawników.

Wnioskodawca nie może określić symbolu PKWiU dla dodatkowych prac w zieleni, gdyż w większości prace te dotyczą zakupów materiałów lub wykonywania usług pomocniczych związanych z pracami w zieleni. Inne prace dodatkowe w zieleni są objęte umową i zawarte w § 1 punkcie 2.1.2 i 3.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku dla usług oczyszczania letniego i zimowego terenów komunalnych i pasów drogowych zarządzanych przez Gminę oraz usług utrzymania zieleni miejskiej na terenach komunalnych i pasach drogowych zarządzanych przez Gminę.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz regulacje dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) ? zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE ? nie regulują kwestii czynności złożonych. Jednakże, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT oraz na podstawie polskiego i europejskiego orzecznictwa można stwierdzić, że świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie dzielone. W przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności, a są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną.

Skutkiem powyższego, świadczenie pomocnicze, co do zasady, dzieli los prawny świadczenia głównego m.in. w zakresie stawki podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, że na gruncie orzecznictwa podatkowego wielokrotnie podkreślano, że nie należy sztucznie dzielić czynności złożonych. Niemniej orzecznictwo to, w tym przede wszystkim orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, za zasadę przewodnią przyjmuje, że każde świadczenie powinno być uznawane za odrębne i niezależne, zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE, a wcześniej Szóstą Dyrektywą Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych ? wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. U. UE L 145 z 13 czerwca 1977 r., str. 1, z późn. zm.). Podstawową zasadę odrębności i niezależności świadczeń Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wywodzi z art. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. W tym kontekście ? zdaniem TSUE ? tylko w pewnych okolicznościach odrębne świadczenia można uznać za jednolitą czynność. Przykładowo w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Ministero dell?Economia e delle Finanze vs. Part Service Srl TSUE stwierdził: ?(...) gdy czynność obejmuje kilka świadczeń, powstaje pytanie, czy należy ją uważać za jednolitą czynność, czy też kilka odrębnych i niezależnych świadczeń, które należy oceniać oddzielnie. Kwestia ta ma szczególne znaczenie z punktu widzenia podatku VAT, w szczególności dla zastosowania stawek opodatkowania lub przepisów dotyczących zwolnień przewidzianych przez szóstą dyrektywę (zob. wyroki: z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 CPP oraz z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank). W tym zakresie z jej art. 2 wynika, że każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne (zob. ww. wyroki w sprawach CPP, pkt 29 oraz Levob Verzekeringen i OV Bank, pkt 20)?.

Kryterium odrębności często stosowane w kontekście świadczeń złożonych opiera się na weryfikacji, czy poszczególne świadczenia mogą występować w obrocie gospodarczym niezależnie i czy mogą być wykonane przez dowolny inny podmiot. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nie następuje świadczenie złożone, lecz kilka odrębnych świadczeń, które powinny być dla celów opodatkowania VAT traktowane niezależnie od siebie. Takie stanowisko wywieźć można również z orzeczenia TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie RLRE Tellmer Property sro, C-572/07, w którym TSUE stanął na stanowisku, że w przypadku usług najmu oraz usług sprzątania części wspólnych budynków następują dwa odrębne świadczenia dla celów VAT. Swoje stanowisko TSUE oparł na tym, że usługi sprzątania części wspólnych budynku mogą być świadczone na różnych zasadach, to znaczy na przykład przez osoby trzecie wystawiające faktury obejmujące koszt tych usług bezpośrednio lokatorom lub przez wynajmującego zatrudniającego w tym celu własnych pracowników lub posługującego się przedsiębiorstwem zajmującym się sprzątaniem.

Innym często spotykanym w orzeczeniach TSUE kryterium oceny przy identyfikacji charakteru świadczenia jest dokonanie weryfikacji z punktu widzenia odbiorcy świadczenia rozumianego jako przeciętny konsument. Zdaniem TSUE, jeżeli z takiej perspektywy nabywca jest zainteresowany nabyciem jednego (złożonego) świadczenia, a nie zespołu poszczególnych odrębnych czynności, wówczas dla celów VAT należy przyjąć, że dane świadczenie ma charakter złożony. Wskazane kryterium identyfikacji jest zatem zasadniczo zbliżone do kryterium charakteru ekonomicznego. Należy jednak wskazać, że kryterium to nie jest stosowane przez TSUE jednolicie, a czasem nawet jest pomijane przy ocenie skutków podatkowych danej transakcji. W orzeczeniu z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie Talacre Beach Caravan Sales Ltd, C-251/05, TSUE dokonując analizy, czy dostawa przyczep kempingowych wraz z wyposażeniem (szafki, meble, wykładzina podłogowa, firanki itp.) stanowi świadczenie kompleksowe uznał, że dostawa wyposażenia takich przyczep powinna zostać opodatkowana VAT odrębnie od samej przyczepy. W przywołanym orzeczeniu ocena charakteru świadczenia była istotna z uwagi na fakt, że brytyjskie przepisy o VAT przewidywały zwolnienie z VAT z jednoczesnym prawem do odliczenia dla dostaw przyczep kempingowych. TSUE uznał jednak, że wyposażenie takich przyczep nie może korzystać z tej preferencji, gdyż dotyczy ona wyłącznie dostawy przyczep.

Przyjęcie takiego podejścia w omawianej sprawie TSUE argumentował specyfiką art. 28 ust. 2 lit. a Szóstej Dyrektywy Rady UE (77/388/EEC) ? obecnie art. 110 Dyrektywy 2006/112/WE ? i przesłanką, że Wielka Brytania stosowała preferencyjne zasady opodatkowania VAT wyłącznie do dostaw przyczep kempingowych, a nie wyposażenia. Przez przyjęcie takiej wykładni trudno jest wyraźnie ustalić granicę pomiędzy wyposażeniem dodatkowym przyczepy (niekorzystającym z preferencyjnego opodatkowania) a jej elementami składowymi, w szczególności biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonalną tego typu pojazdu.

Dodatkowo, w orzeczeniach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie Aktiebolaget NN v. Skatteverket, C-111/05, z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie Card Protection Plan Ltd v. Commissioners of Customs & Excise, C-349/96, oraz z dnia 22 października 1998 r. w połączonych sprawach T.P. Madgett i R.M. Baldwin, C-308/96 i C-94/97, TSUE wskazał, że świadczenie pomocnicze występuje w przypadku, gdy nie stanowi ono dla nabywcy celu samego w sobie, lecz służy lepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

W orzecznictwie TSUE wskazuje się, że dla zastosowania koncepcji świadczeń złożonych konieczne jest występowanie dwóch lub więcej czynności, które są ze sobą powiązane w sposób tak ścisły, że obiektywnie stanowią jedno świadczenie. Niemniej jednak zawsze konieczne jest wyodrębnienie świadczenia wiodącego (głównego) oraz świadczeń pomocniczych. Ponieważ dopiero po dokonaniu takiej identyfikacji możliwe będzie określenie konsekwencji na gruncie VAT całego złożonego świadczenia.

Zatem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzecznictwie dotyczącym świadczeń złożonych, w zależności od przyjętego przez TSUE kryterium, podejmował różne rozstrzygnięcia. Jednak powołane orzeczenia TSUE zawierają wskazówki pomocne w prawidłowej klasyfikacji danych czynności.

Analiza treści powołanego orzecznictwa TSUE prowadzi więc do stwierdzenia, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę złożoną, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi złożonej. Tym samym, jeżeli świadczenia można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy ? wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane świadczenia.

W przedmiotowej sprawie ? w ocenie tutejszego organu ? nie są spełnione kryteria, aby świadczone przez Wnioskodawcę usługi będące przedmiotem zawartej umowy można było uznać za jedno złożone świadczenie. Każda ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach zawartej umowy ma charakter samoistny i może być wykonywana niezależnie od siebie. Nie występuje między tymi świadczeniami tak ścisły związek, by nie było możliwe ich wyodrębnienie. Powyższe wynika z tego, że każda z usług objętych przedmiotem umowy rozliczana jest na podstawie faktycznie zrealizowanych prac i w związku z tym każda z usług objętych przedmiotem umowy stanowi samodzielne i niezależne świadczenie, które może być odrębnie zlecane i wobec tego nie można wyodrębnić świadczenia głównego oraz świadczeń pomocniczych. Rozłączne traktowanie świadczonych usług nie wpływa na charakter żadnej z nich ani nie sprawia, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy jest inna niż gdyby świadczenia te były uznane za jedno świadczenie złożone.

Zatem, każda z usług (usługa oczyszczania letniego i zimowego terenów komunalnych i pasów drogowych zarządzanych przez Gminę oraz usługa utrzymania zieleni miejskiej na terenach komunalnych i pasach drogowych zarządzanych przez Gminę) stanowi samodzielne i niezależne świadczenie, które może być odrębnie zlecane.

Wobec powyższego należy ustalić wysokość stawki podatku odrębnie dla każdej ze świadczonych usług w ramach ww. umowy.

Na podstawie art. 5a ustawy ? towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676). Jednakże zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2017 r., poz. 2453), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Należy zaznaczyć, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT:

 • w poz. 174 wymieniono sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 81.29.12.0 ? Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu,
 • w poz. 176 wymieniono sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 81.30.10.0 ? Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że opisane we wniosku czynności sklasyfikowane przez Wnioskodawcę do:

 • PKWiU 81.29.12.0 ? oczyszczanie letnie i zimowe pasów drogowych oraz ogólnomiejskich terenów komunalnych w tym jezdni, chodników, terenów zielonych, zatok i parkingów, dróg gruntowych, wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików, wiat przystankowych, placów śmietnikowych, placów zabaw i piaskownic, rowów odwadniających teren byłego wysypiska śmieci, przejścia podziemnego, parku miejskiego, utrzymanie urządzeń małej architektury takich, jak: słupy i tablice ogłoszeniowe, kosze uliczne śmietnikowe, ławki uliczne i parkowe oraz inne infrastruktury komunalne; pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miasta takie, jak: ustawianie i demontaż zapór śnieżnych, wywóz śniegu z chodników, placów i ulic, sprzątanie i utylizacja martwych zwierząt,
 • PKWiU 81.30.10.0 ? utrzymanie zieleni miejskiej w tym koszenie trawników w pasach drogowych, na terenach ogólnomiejskich, w parku miejskim oraz terenach niezagospodarowanych; zakładanie trawników, pielęgnacja żywopłotów, w tym: sezonowe cięcie, cięcie odmładzające, karczowanie, odchwaszczanie żywopłotów; pielęgnacja bylin i różanek, kwiatów w donicach oraz kwietników sezonowych, pielęgnacja drzew i krzewów w tym: usuwanie posuszu, formowanie koron drzew, odmładzanie, karczowanie i odchwaszczanie krzewów pojedynczych i w skupinach, usuwanie drzew oraz korzeni po ściętych drzewach, opracowanie dokumentacji dendrologicznej stanu zdrowotnego drzew, pielęgnacja zieleni w parku miejskim, wykonywanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 w zw. z odpowiednio poz. 174 i 176 załącznika nr 3 do ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 174 i 176 załącznika nr 3do ustawy w zakresie wymienionych wyżej usług oczyszczania letniego i zimowego terenów komunalnych i pasów drogowych zarządzanych przez Gminę oraz usług utrzymania zieleni miejskiej na terenach komunalnych i pasach drogowych zarządzanych przez Gminę.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego ? nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ? rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności stawki podatku na ?inne dodatkowe prace w zieleni?.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Ponadto, zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, w szczególności błędnie wskazanego PKWiU, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k?14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Potrzebujesz porady prawnej?