Zaliczenie do kup wydatków na opłaty czesnego poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej

Zaliczenie do kup wydatków na opłaty czesnego poniesionych przed założeniem działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy ? przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2018 r. (data wpływu 30 lipca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia, poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ? jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 20 września 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.426.2018.1.MM, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 20 września 2018 r. (data doręczenia 25 września 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty ?w dniu 2 października 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą. Dokumentacja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wybraną przez Wnioskodawcę metodą opodatkowania jest podatek liniowy - zaliczki na podatek dochodowy opłacane są miesięcznie. Prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawca rozpoczął w kwietniu 2018 r. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z). Oferowane usługi polegają na wykonywaniu badań geologicznych w celu poszukiwania złóż ropy i gazu. W związku ze specyfiką wykonywanej pracy oraz wąskim gronem odbiorców usług Wnioskodawca świadczy usługi w kraju oraz za granicą. Odbiorcami świadczonych usług są podmioty krajowe oraz zagraniczne.

W grudniu 2011 r. Wnioskodawca podjął studia magisterskie na kierunku inżynieria naftowa. Zakres studiów obejmuje następujące dziedziny:

 1. Geologia naftowa,
 2. Inżynieria złożowa,
 3. Inżynieria wiertnictwa naftowego,
 4. Geofizyka otworowa,
 5. Symulacje złożowe,
 6. Ekonomia w branży naftowej,
 7. Opróbowanie otworów naftowych,
 8. Technologia produkcji w przemyśle naftowym,
 9. Projekt zagospodarowania i udostępnienia złoża naftowego.

Studia składają się z 8 egzaminów oraz dwóch technicznych projektów, na zaliczenie których studenci mają 7 lat. Od początku studiów odpłatność za studia zmieniała się, wahając się od 600 funtów do 1 020 funtów za pojedynczy przedmiot. W początkowym okresie studiów Wnioskodawca pracował w firmie, która opłacała Mu czesne. W ten sposób zostały pokryte koszty pięciu przedmiotów. Po zakończeniu pracy w firmie, która opłacała Wnioskodawcy czesne, podjął On decyzję o kontynuacji studiów z uwagi na chęć podjęcia w bliskiej przyszłości już obecnie prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Ukończenie studiów pozwala Wnioskodawcy na zdobywanie zleceń oraz uzyskiwania większych przychodów, jako wykwalifikowany specjalista w dziedzinie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W związku z tym, pozostałe moduły Wnioskodawca opłacał w całości z własnych środków. Płatności za kolejne moduły oraz egzaminy dokonywane były w styczniu, lipcu i październiku 2017 r. Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie kończenia studiów i zdawania ostatniego egzaminu, co pozwoli Mu na uzyskanie tytułu magistra. W aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje wiedzę zdobytą w toku studiów na kierunku inżynieria naftowa, ponieważ wiedza ta pokrywa pełen cykl, jakim jest poszukiwanie, rozpoznanie i udostępnianie złóż naftowych.

Wiedza zdobyta w trakcie wykładów na przedmiocie:

 1. Geologia naftowa - pozwala na rozpoznanie terenów perspektywicznych pod względem występowania nagromadzeń węglowodorów;
 2. Inżynieria złożowa i geofizyka otworowa - pozwalają na ocenę perspektywności formacji naftowych;
 3. Inżynieria wiertnictwa - pozwala zaprojektować otwór wiertniczy;
 4. Opróbowanie otworów oraz symulacje złożowe - pozwalają na ocenę efektywności przepływu medium złożowego w przewierconych otworach z formacji złożowych;
 5. Technologia produkcji - pozwala na zaprojektowanie sposobu udostępnienia złoża oraz jakie urządzenia będą musiały zostać użyte, aby produkcja odbyła się w sposób bezpieczny i przy zachowaniu maksymalnej wydajności,
 6. Ekonomia w branży naftowej - pozwala ocenić koszty na poszczególnym etapie projektu oraz wartość złoża na etapie produkcji trwającym od kilku do kilkudziesięciu lat. Decyzja, czy dana inwestycja będzie realizowana, podejmowana jest na podstawie takich czynników jak: wykonana symulacja produkcji ze złoża, koszty wiercenia, przewidywanych cen rynkowych etc. Po podjęciu decyzji o realizacji inwestycji zostaje przygotowany projekt zagospodarowania oraz udostępnienia złoża.

Wykorzystując pozyskaną wiedzę Wnioskodawca obecnie wykonuje m.in. zlecenia z zakresu poszukiwania ropy i gazu dla firmy P.

Wnioskodawca chce ująć, jako koszty uzyskania przychodu, wydatki poniesione z tytułu opłat za studia poniesione w 2017 r. oraz 2018 r., a więc nie za cały okres studiów, który trwał nieprzerwanie od 2011 r. Obecnie wydatki te nie zostały jeszcze ujęte, jako koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):

Czy na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. 2 kwietnia 2018 r., Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z opłatami za studia, poniesione w całości ze środków prywatnych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej?Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, wydatki związane z uzyskaniem niezbędnych umiejętności oraz niezbędnej wiedzy, takie jak opłaty za studia ponoszone z własnych środków, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę są ściśle związane z wykonywaną przez Niego działalnością gospodarczą, a zdobyta wiedza pozwala na zdobywanie lepiej płatnych zleceń i kontraktów. Wydatki na edukację nie są również wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako niestanowiące kosztów podatkowych. Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, podnosi swoje kwalifikacje wyłącznie na potrzeby wykonywanego zawodu, a kierunek studiów jest ściśle powiązany z prowadzoną działalnością. W ocenie Wnioskodawcy, taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ pomiędzy studiami na kierunku inżynieria naftowa, a wykonywanymi zleceniami w działalności gospodarczej, zachodzi bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Powyższy przepis ma charakter ogólny. Z tego względu, każdy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy badać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Przy czym, koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu,
 • być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na kryterium celowości, leży bowiem w gestii podatnika. Należy jednak mieć na uwadze, że prawidłowość dokonanej kwalifikacji podlega ocenie organów podatkowych.

Z przedstawionego opisu wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą od kwietnia 2018 r. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z). Oferowane usługi polegają na wykonywaniu badań geologicznych w celu poszukiwania złóż ropy i gazu. W grudniu 2011 r. Wnioskodawca podjął studia magisterskie na kierunku inżynieria naftowa. Studia składają się z 8 egzaminów oraz dwóch technicznych projektów, na zaliczenie których studenci mają 7 lat. Od początku studiów odpłatność za studia zmieniała się wahając się od 600 funtów do 1 020 funtów za pojedynczy przedmiot. W początkowym okresie studiów Wnioskodawca pracował w firmie, która opłacała Mu czesne. W ten sposób zostały pokryte koszty pięciu przedmiotów. Po zakończeniu pracy w firmie, która opłacała Wnioskodawcy czesne, podjął On decyzję o kontynuacji studiów z uwagi na chęć podjęcia w bliskiej przyszłości już obecnie prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Ukończenie studiów pozwala Wnioskodawcy na zdobywanie zleceń oraz uzyskiwanie większych przychodów, jako wykwalifikowany specjalista w dziedzinie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W związku z tym, pozostałe moduły Wnioskodawca opłacał w całości z własnych środków. Płatności za kolejne moduły oraz egzaminy dokonywane były w styczniu, lipcu i październiku 2017 r. Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie kończenia studiów i zdawania ostatniego egzaminu, co pozwoli Mu na uzyskanie tytułu magistra. W aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje wiedzę zdobytą w toku studiów na kierunku inżynieria naftowa, ponieważ wiedza ta pokrywa pełen cykl, jakim jest poszukiwanie, rozpoznanie i udostępnianie złóż naftowych.

Zauważyć należy, że wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Konieczne jest bowiem w takim przypadku wykazanie związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Dla stwierdzenia, czy wydatki na czesne ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z opłatami za studia, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane były/są z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • czy takie wydatki służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia podatnika, a więc co do zasady mają charakter osobisty.

W świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, które związane są ze źródłem, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na prowadzenie firmy, w ramach której podatnik uzyskuje przychody. Ponadto, istotnym warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest osiąganie przychodów związanych z tymi wydatkami.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy wskazać, że skoro Wnioskodawca poniósł opisane wydatki przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać, że wydatki te poniósł w celu uzyskania przychodu ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, czy też w celu zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodów (które jeszcze nie istniało). Niniejsze wydatki nie spełniają zatem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają one charakter wydatków typowo osobistych, w związku z czym nie można ich uznać za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu powołanej regulacji.

Reasumując, poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z opłatami za studia przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nie można uznać za koszt uzyskania przychodów w działalności prowadzonej od kwietnia 2018 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?