Czy wynagrodzenie minimalne i prowizyjne jakie otrzyma Wnioskodawca z tytułu pośrednictwa w sprzedaży (...)

Czy wynagrodzenie minimalne i prowizyjne jakie otrzyma Wnioskodawca z tytułu pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz, zlecającego podlega zwolnieniu podmiotowemu, o którym mowa wart. 113 ust 1 i 9, nie podlegając jednocześnie wyłączeniu, o którym mowa wart. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2017 r. (data wpływu 27 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 w przypadku świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży metali, kamieni szlachetnych, w tym złota, srebra ? jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 27 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług ww. zakresie.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stałego pośrednictwa, na podstawie umowy agencyjnej, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu umów na rzecz oraz w imieniu zleceniodawcy.


Umowa agencyjna ze zleceniodawcą obejmuje także:


 1. Podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia przez klienta umowy ze spółką, tj. pomoc w wypełnianiu dokumentów, udzielanie informacji, utrzymywanie kontaktu z klienten.
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do pozyskiwania klientów.
 3. Oszacowanie wartości towarów przeznaczonych do skupu (złota, srebra i innych).
 4. Sortowanie oraz oczyszczanie skupionych towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży,
 5. Wprowadzanie nowych produktów do systemu i na stronę internetową.


Wartość sprzedaży nie przekracza, ani nie będzie przekraczać kwoty 150.000 zł w roku podatkowym. Wnioskodawca nie dokonuje dostawy towarów wymienionych w załączniku 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza pośredniczyć w imieniu i na rzecz zlecającego w obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 12 do ustawy o VAT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy wynagrodzenie minimalne i prowizyjne jakie otrzyma Wnioskodawca z tytułu pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz, zlecającego podlega zwolnieniu podmiotowemu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, nie podlegając jednocześnie wyłączeniu, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a)?


Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie minimalne i prowizyjne wnioskodawcy z tytułu pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz zleceniającego, podlega zwolnieniu podmiotowemu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, i nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a).


Zgodnie z art. 5 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej ?podatkiem?, podlegają:


 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


Na potrzeby ustawy, w art. 2 ustawodawca zdefiniował sprzedaż jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Na mocy art. 113 ust. 1, ustawodawca zwolnił od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w danym roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.


Zgodnie z ust. 2, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:


 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:


  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.


 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.


Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9 art. 113, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust.1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym zrezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

Zgodnie z ust. 9, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ust. 13, pkt 1, lit. a), zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku 12 do ustawy.

Bez znaczenia pozostaje fakt, że przedmiot transakcji, w których pośredniczy Wnioskodawca w imieniu i na rzecz zlecającego został wymieniony przez ustawodawcę w załączniku 12 do ustawy. Wątpliwości, zdaniem Wnioskodawcy, dotyczą treści przepisów wyłączenia, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a), tj. Czy zakres obowiązywania przepisu rozciąga się również na pośrednictwo przy dostawie w imieniu i na rzecz zlecającego. W przedmiotowym przepisie ustawodawca wymienił jedynie dostawę towarów. Aby do przedmiotowej sytuacji miało zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a), Wnioskodawca musiałby dokonywać dostawy przedmiotowych towarów w rozumieniu art. 7, który stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Wnioskodawca, aby móc przenieść prawo do rozporządzania towarami jak właściciel. Musiałby najpierw nabyć towary na własny rachunek i we własnym imieniu działając jako dystrybutor, importer, hurtownik, albo nabyć towary we własnym imieniu na cudzy rachunek działając jako komisant, konsygnatariusz.

Jednakże, przedmiotem działalności wnioskodawcy jest pośrednictwo w sprzedaży na podstawie umowy agencyjnej, gdzie zgodnie z art. 758 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia. Za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. W konsekwencji, wnioskodawca nie dokonuje dostawy towarów i tym samym nie wypełnia hipotezy art. 7 w zw. z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy ? przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (?).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (?).

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza ? w świetle ust. 2 przywołanego artykułu ? obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (do dnia 31 grudnia 2016 r. kwota ta wynosiła 150.000 zł). Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.


Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:


 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

   - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;


 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.


Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 119 ust. 5).

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9).


Przepis art. 113 ust. 13 ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:


 1. dokonujących dostaw:  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

   - energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   - wyrobów tytoniowych,

   - samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu; 2. świadczących usługi:  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie; 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.


W tym miejscu wskazać należy, że stosownie do art. 758 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy wykonujący działalność gospodarczą nie mają obowiązku rejestracji jako podatnicy VAT czynni i mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie to jest uwarunkowane wysokością dokonywanej sprzedaży jak również przedmiotem wykonywanych czynności. W art. 113 ust.1 wskazano, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 200.000 zł. Dla podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego limit ten jest liczony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w danym roku podatkowym. Ponadto art. 113 ust. 13 wymienia taki rodzaj towarów oraz usług, w odniesieniu do których zwolnienie podmiotowe nie ma zastosowania. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w tym przepisie muszą, od daty pierwszej sprzedaży, być czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Wśród czynności wyszczególnionych w art. 113 ust. 13 ustawy jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy. Załącznik ten zawiera wykaz wyrobów (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, ze wskazaniem określonej grupy tych wyrobów w podziale na ich symbol w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

A zatem, podmioty dokonujące dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy okoliczność, że przedmiotem usług pośrednictwa będą również towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy, wpłynie na prawo Wnioskodawcy do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy, pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, ponieważ czynności jakie Wnioskodawca będzie wykonywał nie stanowią dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy. Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz zlecającego usługi pośrednictwa w dostawie tych towarów, przy czym wynagrodzeniem Wnioskodawcy będzie prowizja (wynagrodzenie minimalne). Ponieważ w załączniku nr 12 wyraźnie wskazano, że zwolnienie nie ma zastosowania do podatników dokonujących dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12, to wyłączenie to nie może dotyczyć Wnioskodawcy, który takiej dostawy nie będzie wykonywał.

W konsekwencji, świadczenie przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa w sprzedaży metali oraz kamieni szlachetnych, w tym biżuterii, złota, srebra, monet kolekcjonerskich oraz przerabiania złomu inwestycyjnego, prowadzonej w imieniu i na rzecz zlecającego nie spowoduje, że w stosunku do Wnioskodawcy zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy nie będzie mogło mieć zastosowania.

Zaznaczyć jednakże należy, że Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia od podatku w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy lub jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200.000 zł (począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k?14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 11-041 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.8.2018

  Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

  Nowelizacja przepisów ma na celu zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego, związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów (...)

 • 28.2.2018

  Zwalczanie nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem

  KAS i MŚ podpisały porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ograniczenia nielegalnego wydobywania, obrotu bursztynem, kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi i ozdobnymi oraz (...)

 • 18.8.2009

  Jak wystawia się faktury VAT-marża?

  Procedurę marży mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz podmioty dokonujące dostawy towarów używanych (ale „używanie” na potrzeby tej szczególnej (...)

 • 28.6.2017

  Jak segregować odpady od 1 lipca 2017 r.?

  Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem. Recykling (...)

 • 28.6.2017

  Segregacja śmieci od lipca

  1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju wejdzie w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory będziemy dzielić je na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi (...)