Refundacja, którą otrzyma pracownik Wnioskodawcy, jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego (...)

Refundacja, którą otrzyma pracownik Wnioskodawcy, jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. z programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 5 ? Zatrudnienie, Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy na lata 2014-2020, będzie objęta zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji w związku z wypłatą tych środków na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki informacyjne (tj. obowiązek wystawienia informacji PIT-8C) oraz obowiązki płatnika, tj. obowiązek poboru od ww. świadczeń pieniężnych zaliczek na podatek dochodowy oraz obowiązek wykazania tych świadczeń w informacjach PIT-11 tych pracowników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z realizacją przez Wnioskodawcę projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO ? 2014-2020 - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z realizacją przez Wnioskodawcę projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO ? 2014-2020.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Powiat ?. jest jednostką samorządu terytorialnego. Jego organami są Rada Powiatu i Zarząd Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym ? wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zarząd Powiatu wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa.

Wnioskodawca jako ?zakład pracy? jest obowiązany ? jako płatnik ? obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują od tego zakładu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy.

Powiat ?. przystąpił do konkursu nr ?. ogłoszonego w ramach RPO ? 2014-2000 Oś Priorytetowa 5 ? Zatrudnienie, Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy. Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb pracownika Wnioskodawcy, w tym przewidziano działania służące przekwalifikowaniu osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy.

Projekt skierowany będzie do 152 pracowników Wnioskodawcy. W ramach projektu Wnioskodawca zamierza objąć badaniem profilaktycznym, akcjami prozdrowotnymi 152 pracowników oraz spowodować lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału wynikającego z wydłużania się życia. W ramach profilaktyki Wnioskodawca zamierza zaoferować uczestnikom projektu (beneficjentom), tj. pracownikom: badania medyczne ułatwiające profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych oraz specjalistyczne badania lekarskie. Ponadto Wnioskodawca zaoferuje pracownikom zajęcia podnoszące aktywność fizyczną i sportową poprzez m.in. zajęcia pływania na basenie, zajęcia sportowe na siłowni (np. karty ?), zajęcia rehabilitacyjne, a także konsultacje w zakresie dietetyki.

W ramach projektu Wnioskodawca zamierza również uzupełnić i zmodernizować wyposażenie biurowe (krzesła, biurka, podkładki pod myszki, podnóżki, ergonomiczne podpórki pod plecy).

Ważnym elementem projektu jest również utrwalanie wzorców zdrowego stylu życia, które zostanie zrealizowane poprzez warsztaty dla pracowników, a także zorganizowany zostanie piknik promujący zdrowy styl życia. Ponadto w ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarzadzania czasem, radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Pracownicy będą uczestniczyć w projekcie na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa, szkolenia będą się odbywały w ramach czasu pracy, natomiast pozostałe formy wsparcia będą realizowane poza godzinami pracy.

Projekt będzie realizowany wyłącznie na rzecz pracowników Wnioskodawcy, którzy będą uczestnikami projektu. Pracownik będzie pokrywał z własnych środków udział w wybranym działaniu (badaniu, itp.), natomiast Starostwo w ramach Projektu na podstawie opłaconej przez pracownika faktury dokona jej refundacji, tj. zwróci pracownikowi poniesione przez niego koszty w całości.

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO ? 2014-2020. Beneficjentem środków będzie Powiat ?., a płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych będzie Wnioskodawca, wykonujący zadania Powiatu.

Poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie: 85% ze środków pochodzących z EFS, 10% z krajowego wkładu publicznego - budżetu państwa. Minimalny wkład własny beneficjenta- Powiatu ? do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Przy czym Wnioskodawca wskazuje, że w ramach projektu planowana jest refundacja kosztów ponoszonych na działania w zakresie zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz badań lekarskich i laboratoryjnych. Uczestnicy projektu będą korzystać w określonym zakresie z samodzielnie wybranych wykonawców takich usług, a Starostwo Powiatowe ? w ramach projektu ? będzie refundować takie wydatki. Ww. działania będą podejmowane tylko w odniesieniu do tych osób, u których w tak zwanej ?analizie pogłębionej? zostanie zidentyfikowana taka potrzeba wynikająca z miejsca pracy i wykonywanych zadań. Zatem poszczególny pracownik będzie mógł skorzystać jedynie z wybranych usług proponowanych w szerokim wachlarzu w projekcie. Ww. usługi będą realizowane na rzecz pracowników poza godzinami pracy.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy w przypadku realizacji wskazanego wyżej projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO ? 2014-2020, pomoc skierowana do uczestników projektu ? pracowników Wnioskodawcy w formie refundacji: kart ?, karnetów na basen, siłownię, zajęć rehabilitacyjnych, badań medycznych w tym: profilaktycznych i specjalistycznych, konsultacji w zakresie dietetyki, szkoleń i warsztatów oraz pikników promujących zdrowy styl życia stanowić będzie dodatkowy przychód poszczególnych pracowników biorących udział w projekcie, a co za tym idzie, czy Wnioskodawca ? jako płatnik ? będzie zobowiązany do naliczania i odprowadzania należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskanego wsparcia?


Zdaniem Wnioskodawcy formy wsparcia dla uczestników Projektu, tj. pracowników Starostwa Powiatowego przewidziane w projekcie mimo, że udzielane będą w formie finansowej, korzystać będą w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pk 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie przewidziane do realizacji w projekcie jest pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jako takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie ww. przepisu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl art. 2 pkt 5 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a- 5c. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że dla zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych wymagane jest, aby środki finansowe były otrzymywane przez uczestnika projektu, a tymi będą pracownicy Starostwa Powiatowego, którzy otrzymają wsparcie, gdyż dla nich faktycznie przeznaczona będzie pomoc udzielana w ramach projektu.

Reasumując Wnioskodawca wskazuje, że pomoc udzielana pracownikom Starostwa Powiatowego w ramach projektu będzie stanowiła ich przychód w rozumieniu art. 11 ust.

1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej przez pracowników pomocy, a co za tym idzie do uwzględnienia otrzymanej pomocy w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), ewentualnie w PIT-40, a także w informacjach o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych ? PIT-8C.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy ? przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca określił katalog źródeł przychodów i zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne należy zaznaczyć, że przepis art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia jedynie przykładowo przychody ze stosunku pracy. Świadczy o tym użycie słowa ?w szczególności? co oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Zatem przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia nieodpłatne, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji ?nieodpłatnych świadczeń? przy interpretacji tego pojęcia odwołać się należy do jego słownikowego znaczenia. W związku z powyższym stwierdzić należy, zgodnie z Internetowym słownikiem języka polskiego, że świadczeniem nieodpłatnym jest świadczenie ?niewymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne? (https://sjp.pwn.pl). W orzecznictwie sądowym przyjmuje się natomiast, że nieodpłatne świadczenie obejmuje nie tylko świadczenie w cywilistycznym znaczeniu, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jako ?zakład pracy? jest obowiązany ? jako płatnik ? obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują od tego zakładu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy.

Powiat ?. przystąpił do konkursu nr ?. ogłoszonego w ramach RPO ? 2014-2000 Oś Priorytetowa 5 ? Zatrudnienie, Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy. Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb pracownika Wnioskodawcy, w tym przewidziano działania służące przekwalifikowaniu osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy.

Projekt skierowany będzie do 152 pracowników Wnioskodawcy. W ramach projektu Wnioskodawca zamierza objąć badaniem profilaktycznym, akcjami prozdrowotnymi 152 pracowników oraz spowodować lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału wynikającego z wydłużania się życia. W ramach profilaktyki Wnioskodawca zamierza zaoferować uczestnikom projektu (beneficjentom), tj. pracownikom: badania medyczne ułatwiające profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych oraz specjalistyczne badania lekarskie. Ponadto Wnioskodawca zaoferuje pracownikom zajęcia podnoszące aktywność fizyczną i sportową poprzez m.in. zajęcia pływania na basenie, zajęcia sportowe na siłowni (np. karty ?), zajęcia rehabilitacyjne, a także konsultacje w zakresie dietetyki.

W ramach projektu Wnioskodawca zamierza również uzupełnić i zmodernizować wyposażenie biurowe (krzesła, biurka, podkładki pod myszki, podnóżki, ergonomiczne podpórki pod plecy).

Ważnym elementem projektu jest również utrwalanie wzorców zdrowego stylu życia, które zostanie zrealizowane poprzez warsztaty dla pracowników, a także zorganizowany zostanie piknik promujący zdrowy styl życia. Ponadto w ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarzadzania czasem, radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Pracownicy będą uczestniczyć w projekcie na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa, szkolenia będą się odbywały w ramach czasu pracy, natomiast pozostałe formy wsparcia będą realizowane poza godzinami pracy.

Projekt będzie realizowany wyłącznie na rzecz pracowników Wnioskodawcy, którzy będą uczestnikami projektu. Pracownik będzie pokrywał z własnych środków udział w wybranym działaniu (badaniu, itp.), natomiast Starostwo w ramach Projektu na podstawie opłaconej przez pracownika faktury dokona jej refundacji, tj. zwróci pracownikowi poniesione przez niego koszty w całości.

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO ? 2014-2020. Beneficjentem środków będzie Powiat ?, a płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych będzie Wnioskodawca, wykonujący zadania Powiatu.

Poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie: 85% ze środków pochodzących z EFS, 10% z krajowego wkładu publicznego - budżetu państwa. Minimalny wkład własny beneficjenta- Powiatu ?. do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Przy czym Wnioskodawca wskazuje, że w ramach projektu planowana jest refundacja kosztów ponoszonych na działania w zakresie zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz badań lekarskich i laboratoryjnych. Uczestnicy projektu będą korzystać w określonym zakresie z samodzielnie wybranych wykonawców takich usług, a Starostwo Powiatowe ? w ramach projektu ? będzie refundować takie wydatki. Ww. działania będą podejmowane tylko w odniesieniu do tych osób, u których w tak zwanej ?analizie pogłębionej? zostanie zidentyfikowana taka potrzeba wynikająca z miejsca pracy i wykonywanych zadań. Zatem poszczególny pracownik będzie mógł skorzystać jedynie z wybranych usług proponowanych w szerokim wachlarzu w projekcie. Ww. usługi będą realizowane na rzecz pracowników poza godzinami pracy.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby zwolnienie przedmiotowe w nim wskazane mogło być zastosowane środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu muszą stanowić pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ? (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.


Natomiast stosownie do art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:


 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:


  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;


 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
 5. środki przeznaczone na realizację:


  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
  3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;  5a środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
  5b środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
  5c środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);
 6. inne środki.


Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) ? wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Użyte w powyższym przepisie pojęcie ?z udziałem środków europejskich? należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków. Natomiast przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Analiza cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje ponadto, że wolne od podatku są ?środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu?. Z ww. sformułowania wynika zatem jednoznacznie, że przedmiotowym zwolnieniem nie są objęte wszystkie świadczenia jakie otrzymuje uczestnik projektu (np. świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne oraz świadczenia rzeczowe), a wyłącznie świadczenia finansowe, czyli pieniężne.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz zacytowane powyżej przepisy stwierdzić należy, że refundacja, którą otrzyma pracownik Wnioskodawcy, jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. z programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 5 ? Zatrudnienie, Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy na lata 2014-2020, będzie objęta zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji w związku z wypłatą tych środków na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki informacyjne (tj. obowiązek wystawienia informacji PIT-8C) oraz obowiązki płatnika, tj. obowiązek poboru od ww. świadczeń pieniężnych zaliczek na podatek dochodowy oraz obowiązek wykazania tych świadczeń w informacjach PIT-11 tych pracowników.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: