Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele (...)

Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele nieruchomości zawierają umowę odpłatnego ustanowienia odrębnej własności 5 lokali na rzecz tylko jednego ze współwłascicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ośób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Podatnika, o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyninie po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że sprzedaż nieruchomości /łąki trwałe/ są zwolnione z 10% podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust.1 pkt.28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych / t. j. z 2000r Dz. U. Nr 14 poz.176 ze zm./, gdyż charakter sprzedanej nieruchomości nie zmienił się, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 11.05.2006r Podatnik przez zasiedzenie nabył prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 649 o powierzchni 0,2516 ha. W rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest jako łąki trwałe. Podatnik warunkową umową sprzedaży przedmiotową nieruchomość sprzedał na rzecz Gminy Miejskiej Gostynin do gminnego zasobu nieruchomości, albowiem nieruchomość nie jest objęta decyzją o lokalizacji inwestycji. Zdaniem podatnika charakter wykupionych gruntów rolnych - łąki trwałe nie zmienił się. W związku z tym powyższa sprzedaż korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt.28 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z aktu notarialnego z dnia 15.09.2006r wynika, że Państwo X w dniu 15.09.2006r zawarli warunkową umowę sprzedaży wyżej wymienionej działki nr 649. Podatnik nabył przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 2005 roku własność w/w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 649, o powierzchni 0,2516 ha. Ponadto z aktu powyższego wynika jednoznacznie, że wyżej wymieniona działka jest przeznaczona pod urządzenie bazy turystyczno -rekreacyjno -wypoczynkowej.

Jednym ze źródeł przychodów wskazanym przez ustawodawcę jest odpłatne zbycie nieruchomości w okolicznościach wskazanych w art.10 ust.1 pkt.8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości / z zastrzeżeniem ust.2/, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przychód powstały z powyższego tytułu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 28 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt.8 lit. a)-c) powyższej ustawy nie łączy się z innymi przychodami /dochodami/ z innych źródeł, a podatek ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według określonego wzoru //PIT-23//. Obowiązek zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia zbycia nie dotyczy podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt.8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art.21 ust.1 pkt.32 lit. a lub lit. e wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.28 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny. Z akt sprawy wynika, że charakter sprzedanej przez Podatnika działki zmienił swój charakter, gdyż działka ta sprzedana została z przeznaczeniem pod urządzenie bazy turystyczno - rekreacyjno -wypoczynkowej.

W świetle przedstawionego stanu prawnego i faktycznego sprawy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyninie stwierdza, że przychód ze sprzedaży wyżej wymienionej działki podlega opodatkowaniu w wysokości 10% uzyskanego przychodu na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych / t. j. Dz. U. z 2000r Nr 14 poz.176 ze zm./. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jeżeli jednak wnioskodawca zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Niniejsza interpretacja - zgodnie z art. 14b § 2 ww. ustawy - jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem tut. organu podatkowego. Zgodnie z art. 1 ust 1 pkt a oraz art. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532), zażalenie i załączniki do zażalenia podlegają opłacie skarbowej wg stawki: 5 zł od zażalenia, 50 gr od załącznika do zażalenia.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: