Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji jak należy określić klasyfikację i (...)

Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji jak należy określić klasyfikację i stawkę amortyzacji niżej wymienionych środków trwałych:a) kamery pozbawionej możliwości nagrywania sygnału audio/video,b) kamery z możliwością zapisu obrazu w formie cyfrowej na nośnikach tradycyjnych (taśma video, płyta CD, DVD),c) kamkordera twardodyskowego, czyli urządzenia obejmującego zespolone: cyftowa kamerę oraz de facto komputer, który zapisuje obraz i dźwięk lub tylko obraz lub dźwięk w postaci cyfrowej na standardowym dysku twardym (HDD),d) stołu montażowego do obróbki i montażu syganału audio i sygnału video, faktycznie jest to specjalistyczny komputer umożliwiający obróbkę cyfrowego sygnału audio/video i jego zapis na dowolnym nośniku danych (płyta CD, DVD, taśma DV, dysk twardy HDD),e) systemu łączności bezprzewodowej typu radiowego wysokiej częstotliwości, obejmującego nadajnik oraz odbiornik lub odbiorniki umożliwiającego łączność osób znajdujących się w miejscu nagrania programu oraz rejestrację dźwięku na planie.Spółka stoi na stanowisku, że wskazane urządzenia należy kwalifikować do rodzaju 629 KŚT i zastosować 20% stawkę amortyzacji, nie ma uzasadnienia aby kwalifikować je do grupy 8 KŚT wyposażenie.

Według stanu faktycznego zawartego we wniosku Spółka rozpoczyna działalność polegającą na produkcji programów telewizyjnych, realizacji dźwięku i obrazu w ramach produkcji oraz wynajmu urządzeń audio-video do produkcji filmowych i telewizyjnych (i ewentualnej ich obsługi).Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji jak należy określić klasyfikację i stawkę amortyzacji niżej wymienionych środków trwałych:a) kamery pozbawionej możliwości nagrywania sygnału audio/video,b) kamery z możliwością zapisu obrazu w formie cyfrowej na nośnikach tradycyjnych (taśma video, płyta CD, DVD),c) kamkordera twardodyskowego, czyli urządzenia obejmującego zespolone: cyftowa kamerę oraz de facto komputer, który zapisuje obraz i dźwięk lub tylko obraz lub dźwięk w postaci cyfrowej na standardowym dysku twardym (HDD),d) stołu montażowego do obróbki i montażu syganału audio i sygnału video, faktycznie jest to specjalistyczny komputer umożliwiający obróbkę cyfrowego sygnału audio/video i jego zapis na dowolnym nośniku danych (płyta CD, DVD, taśma DV, dysk twardy HDD),e) systemu łączności bezprzewodowej typu radiowego wysokiej częstotliwości, obejmującego nadajnik oraz odbiornik lub odbiorniki umożliwiającego łączność osób znajdujących się w miejscu nagrania programu oraz rejestrację dźwięku na planie.Spółka stoi na stanowisku, że wskazane urządzenia należy kwalifikować do rodzaju 629 KŚT i zastosować 20% stawkę amortyzacji, nie ma uzasadnienia aby kwalifikować je do grupy 8 KŚT wyposażenie.W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Stanowisko Urzędu:Z dniem 1 stycznia 2000r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.). W Klasyfikacji tej podstawową jednostką ewidencyjną jest pojedyńczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt, tzw. obiekt zbiorczy. Zachowane zostały także dotychczasowe szczeble podziału klasyfikacyjnego, tj. grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stanowiący załącznik do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) zawiera stawki amortyzacyjne przyporządkowane do określonych symboli grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Podatnik wyjaśnił, iż zainstalowany system sklasyfikowany jest w PKWiU pod symbolem 32.30. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm. ), pod symbolem tym zostały ujęte kamery wideo ze stop klatką i pozostałe kamery wideo rejestrujące; aparaty fotograficzne cyfrowe. Natomiast z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm. ) wynika, iż symbol PKWiU - 32.30.33 zalicza się do grupy 6 tej klasyfikacji. Grupa 6 w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (pozycja 06) - ?Urządzenia techniczne? obejmuje m.in.: urządzenia telewizyjne i radiotechniczne jak np. urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe; urządzenia telefoniczne. Według Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych ? załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - ?Urządzenia techniczne? zakwalifikowane do grupy 6, objęte zostały 10% stawką amortyzacyjną.

Ustawodawca przewidział możliwość zaliczenia niektórych urządzeń technicznych do odpowiedniej podgrupy, rodzaju środków trwałych oraz zastosowania odmiennej stawki amortyzacyjnej na podstawie jego przeznaczenia, konstrukcji oraz wyposażenia. Podgrupy i rodzaje środków trwałych zostały wyszczególnione w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych ? załącznik do ustawy. Inne urządzenia tele- i radiotechniczne, będące przedmiotem niniejszego zapytania, obejmujące urządzenia linii radio- i teletechnicznych typu przenośnego i typu stacyjnego służące dla przesyłania i odbioru sygnałów telewizyjnych, telefonicznych lub telegraficznych, w tym radiotelefony, telefony komórkowe - należą do grupy 6 (pozycja 06) Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Natomiast rodzaj 629 powyższego wykazu obejmuje jedynie telefony komórkowe i dla nich ustawodawca przewidział 20% stawkę amortyzacyjną.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazuje, że do środków trwałych przyjętych do grupy 6 według wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zastosować stawkę amortyzacyjną 10%. Natomiast dla rodzaju 629 KŚT, w którym wymienione zostały jedynie telefony komórkowe należy zastosować stawkę amortyzacyjną 20%.Jednocześnie tutejszy organ informuje, że na podatniku ciąży obowiązek dokonania prawidłowej klasyfikacji środka trwałego do odpowiedniej grupy KŚT. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania KŚT składnika majątku zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie symbolu (grupy) środka trwałego oraz o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak na wstępie.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku, według stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia i obowiązuje do czasu zmiany stanu faktycznego lub zmiany przepisów. W myśl art.14b § 2, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ul. Felińskiego 2b za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Stosownie do art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: