Czy odszkodowanie zapłacone Prezydentowi Miasta Y przez Spółkę X za okres od 01.01.2001 do 31.12.2005r. (...)

Czy odszkodowanie zapłacone Prezydentowi Miasta Y przez Spółkę X za okres od 01.01.2001 do 31.12.2005r. za użytkowanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki X?

Działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa/t. j. Dz. U z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./stosownie do wniosku z dnia 14.07.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 04.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia stanowisko podatnika w sprawie uznać za nieprawidłowe .

Uzasadnienie

1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka X i wspólnicy sp. j. ma zapłacić odszkodowanie za okres od 01.01.2001 do 31.12.2005r. za korzystanie bez tytułu prawnego z działki stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zdaniem Spółki odszkodowanie to stanowi koszt uzyskania przychodu. Podatnik jest wspólnikiem w/w Spółki X, która będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą w branży metalowej. Spółka na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wynajmowała działkę o powierzchni 349 m #178; w miejscowości Y, gdzie znajduje się część magazynu handlowego spółki, opłacając czynsz najmu dla wynajmującego w ww. okresie. W 2006r. mając na celu uregulowanie tytułu prawnego do ww. nieruchomości-po sprawdzeniu w rejestrze ewidencyjnym nieruchomości- Spółka uzyskała potwierdzenie, że wynajmowana przez nią nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa Urzędu Miasta Y.Pismem z dnia 30.05.2006r. Prezydent Miasta Y wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej za użytkowanie bez tytułu prawnego z ww. nieruchomości, zobowiązał Spółkę do zapłaty odszkodowania w kwocie 5.127,60.

Pytanie podatnika:

Czy odszkodowanie zapłacone Prezydentowi Miasta Y przez Spółkę X za okres od 01.01.2001 do 31.12.2005r. za użytkowanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki X?

2.Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

Podatnik stoi na stanowisku, że zapłacone na rzecz Urzędu Miasta Y odszkodowanie poniesione za użytkowanie nieruchomości stanowi koszty uzyskania przychodu w roku ich poniesienia, gdyż jest związane z przychodami uzyskiwanymi przez Spółkę X i nie jest wyłączone na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ./t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm./.

3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby można uznać więc jakiś wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione dwa warunki: celem powinno być osiągnięcie przychodów i wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 23 tej ustawy, stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Łączne spełnienie tych dwóch warunków (pozytywnego i negatywnego)pozwala dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów.W świetle powyższego trudno się zgodzić z tezą, by zapłata odszkodowania za użytkowanie bez tytułu prawnego nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, stanowiła dla podatnika koszt uzyskania przychodu. Wypłata odszkodowania nie pozostaje w związku przyczynowym z przychodem, lecz wręcz przeciwnie- łączy się z negatywnymi dla strony konsekwencjami finansowymi. Ponadto Spółka X nie zachowała należytej staranności, jakiej- zgodnie z art. 355 § 2 ustawy z dnia 23.04.1965r. kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm./- wymaga się od racjonalnie działającego podmiotu gospodarczego i nie uregulowała wcześniej tytułu prawnego do ww. nieruchomości. Zachowanie należytej staranności w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, obejmuje swym zakresem również znajomość przepisów prawa oraz następstw z niego wynikających.Reasumując zapłata przez Spółkę X odszkodowania za użytkowanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nie zmierza do osiągnięcia przychodu, dlatego nie stanowi dla podatnika kosztu uzyskania przychodu i nie może być przy użyciu przepisów prawa podatkowego przenoszona na Skarb Państwa. Z uwagi na powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanowił jak w sentencji postanowienia.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: