czy zakup dostępu do kont interetowych należy zaklasyfikować jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (...)

czy zakup dostępu do kont interetowych należy zaklasyfikować jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów czy import usług

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.07.2006 r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dotyczący zakwalifikowania zakupu dostępu do kont internetowych jako wewnątrzwspólnotowa dostawa lub import usług, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście


p o s t a n a w i a


uznać przedstawione we wniosku stanowisko Spółki za prawidłowe.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przedmiotowym podaniu (uzupełnionym pismami z dnia 26.09.2006r oraz 03.10.2006r)Wnioskodawca podał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa od węgierskiego kontrahenta dostęp do kont internetowych na serwerze dostawcy, po czym sprzedaje je jako ,,opłata za konto internetowe'. Konto to jest pełnowartościowym kontem mailowym z którego korzystanie nie jest w żaden sposób przez Spółkę ograniczane, natomiast służy między innymi do odbierania aktualizacji produkowanego przez Spółkę programu komputerowego. Jego sprzedaż polega na udostępnianiu hasła do uruchomienia skrzynki mailowej.

W związku z nabywaniem dostępu do przedmiotowych kont internetowych od kontrahenta zagranicznego Spółka zwróciła się z zapytaniem,czy zakup dostępu do kont internetowych od kontrahenta z kraju unijnego należy uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import usług.

Według stanowiska Wnioskodawcy (w zakresie w jakim obejmuje ono zakres analizowanego zagadnienia) zakup dostępu do kont internetowych z Węgier do dalszej odsprzedaży na terenie kraju jest importem usług. Ponadto Spółka stwierdziła,iż nie należy w takim przypadku dokonywać rejestracji firmy w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu otrzymania NIPu unijnego (aczkolwiek nie było to treścią zapytania Spółki).

Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje:

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 5 ust.

1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr.54 poz. 535 z późn. zm) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju,odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,eksport towarów,import towarów,wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Dalsze przepisy szczegółowo definiują wyżej wymienione czynności. Nie podlegają zatem opodatkowaniu czynności,które nie spełniają warunków dla nich określonych w przedmiotowej ustawie. Ze względu na zakres przedmiotowego wniosku spośród wskazanych powyżej czynności analizy wymagają jedynie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pierwszą z przedstawionych kwestii reguluje art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług stanowiąc,że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami,które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy nabywcę towarów lub na ich rzecz.(...). Aby stwierdzić czy przedmiotową dostawę można zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotawe nabycie towarów za wynagrodzeniem w pierwszej kolejności należy ustalić czy dostęp do kont internetowych można uznać za towar

Stosownie do przepisu art. 2 pkt.6 przez towary rozumie się rzeczy ruchome,jak również wszelkie postacie energii,budynki i budowle lub ich części ,będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,a także grunty. Zdaniem tutejszego organu do żadnej z kategorii wymienionej w powyższym przepisie nie można zaliczyć opisanego we wniosku dostępu do kont internetowych z czego należy wywnioskować,że czynność ta będzie świadczeniem usług w rozumieniu omawianej ustawy. Stosownie do art.8 przez świadczenie usług ,o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt.1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej,osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:1)przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej;2)zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji ;3)świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (...).Przepis ust. 3 tego artykułu stanowi,że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji z wyjątkiem usług elektronicznych.Zgodnie z definicją usług elektronicznych zawartą w art. 2 pkt.26,przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej,których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane,wymagają niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej;w szczególności usługami elektronicznymi są :a)tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,zdalne zarządzanie programami i sprzętem,b)dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień,c)dostarczanie obrazów ,tekstu i informacji oraz udostępniania baz danych,c)dostarczanie muzyki ,filmów i gier , w tym gier losowych i hazardowych,jak również e)usługi kształcenia korespondencyjnego-do usług elektronicznych nie zalicza się usług nadawczych radiowych telewizyjnych,chyba że program radiowy lub telewizyjny jest nadawany wyłącznie za pośrednictwem Internetu lub podobnej sieci elektronicznej,oraz usług telekomunikacyjnych

Na podstawie powyżej cytowanego art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega tylko odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Według stanowiska Wnioskodawcy nabywane przez niego usługi należy rozliczyć na zasadach określających import usług.

W art.2 pkt 9 zdefiniowano dla potrzeb ustawy o VAT pojęcie importu usług,którym jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca usług,o którym mowa w art.17 ust 1 pkt. 4 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podatnikami podatku od towarów i usług są również osoby prawne,jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

W celu ustalenia czy zakup usługi dostępu do kont internetowych od kontrahenta zagranicznego będzie importem usług w pierwszej kolejności należy ustalić miejsce opodatkowania tych usług.

Miejsce świadczenia usług określają przepisy art. 27 i 28 ust. 1 - 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ust. 9 ustawy, tj. § 4b - 4c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), przy czym zastosowanie poszczególnych przepisów zależy od rodzaju usług, a także od charakteru usługobiorcy i świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku usług elektronicznych, świadczonych na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium (tj. poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy), lubpodatników (tj. podmiotów wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą, zgodnie z definicją zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy) mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę,miejscem świadczenia tych usług jest miejsce,gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności,stały adres lub miejsce zamieszkania.

Cytowany powyżej przepis art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 pkt. 9 ustawy niewątpliwie znajdują zastosowanie w przedmiotowej sprawie, tj. w odniesieniu do usług elektronicznych, świadczonych przez podmiot mający siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju. Tym samym miejscem świadczenia usług elektronicznych opisanych przez Spółkę we wniosku jest (zgodnie z powyżej cytowanym przepisem art.27 ust. 3 w zw. z ust.4) terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ponieważ właśnie tu ma siedzibę nabywca przedmiotowych usług i to on na podstawie cytowanego art.17 ust.1pkt.4 jako usługobiorca usług jest podatnikiem z tytułu ich wykonania.

Reasumując,w przypadku zakupu opisanych przez Spółkę we wniosku usług elektronicznych (dostęp do kont internetowych) od kontrahenta zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej należy uznać za import usług. Stanowisko tutejszego organu podatkowego jest zgodne ze stanowiskiem Spółki przedstawionym w przedmiotowym wniosku. To ostatnie należy zatem uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 2.1.2014

  VAT 2014. Zmiany w podatku od towarów i usług.

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 1.1.2014

  VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)