Gmina nie ma możliwości odliczenia planowanego do zapłaty podatku od towarów i usług VAT określonego (...)

Gmina nie ma możliwości odliczenia planowanego do zapłaty podatku od towarów i usług VAT określonego na fakturach wystawionych dla Gminy w związku z realizacją projektu przebudowy drogi gminnej i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 lutego 2017 r. (data wpływu 7 lutego 2017 r.), uzupełnionym pismem z 23 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: ??? ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: ???. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 lutego 2017 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego ???. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku. Gmina zawarła umowę o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego, współfinansowanie inwestycji nastąpi ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii?, w ramach operacji typu ?Budowa lub modernizacja dróg lokalnych? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury techniczno - drogowej, poprzez przebudowę drogi gminnej Nr ?.. Przebudowana droga będzie ogólnodostępna, zapewniająca bezpieczną komunikację. Inwestycja nie będzie realizowana w obszarze przemysłowym i będzie służyła społeczeństwu. Korzystanie z przedmiotowej drogi będzie bezpłatne. Droga zlokalizowana jest na gminnych działkach nr A oraz B, jest własnością Gminy i stanowi publiczną drogę gminną, której na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) zarządcą jest Wójt.

W ramach realizowanego projektu Gmina będzie nabywała usługi a wszystkie faktury będą wystawiane na Gminę. W ramach kosztów realizacji operacji, podatek VAT we wniosku o dofinansowanie został ujęty jako koszt kwalifikowalny. Całkowita wartość inwestycji objęta przedmiotowym wnioskiem o wydanie interpretacji wynosi 1 549 056,28 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy wynosi 985 664,00 zł (63,63%). Nie planuje się przekazania prawa własności elementów wybudowanej infrastruktury.

Zadanie inwestycyjne: ??? będzie realizowane przez gminę w ramach zadań własnych gminy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446). Tego typu czynności, realizowane w oparciu o wyżej cytowaną ustawę nie stanowią czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Dopóki zaspokajanie zbiorowych potrzeb określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym odbywa się w drodze realizacji obowiązków ustawowych, to taka działalność nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT, a więc realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie w żaden sposób związana z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych.

Gmina podtrzymuje, że realizacja zadań własnych w zakresie budowy, remontów oraz utrzymania infrastruktury drogowej nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu, a więc Gmina realizując te czynności nie działa jako podatnik VAT. Ponadto wskazana we wniosku droga jest drogą ogólnodostępną i bezpłatną dla wszystkich użytkowników. Przebudowana w ramach inwestycji droga nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a zatem towary i usługi zakupione w celu zrealizowania inwestycji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: ??? dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej na operację typu ?Budowa lub modernizacja dróg lokalnych? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 23 lutego 2017 r.), w obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia planowanego do zapłaty podatku od towarów i usług VAT określonego na fakturach wystawionych dla Gminy w związku z realizacją projektu przebudowy drogi gminnej i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Gmina przebudowując drogę publiczną nie występuje w charakterze podatnika VAT a poniesione wydatki nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych. Realizacja przez Gminę przedmiotowego projektu nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej w związku z czym nie występują czynności opodatkowane, czyli nie wystąpi podatek należny. Realizowane przez Gminę czynności, do których należy wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi są ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne.

Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w zakresie realizacji wskazanej operacji z uwagi na brak świadczeń odpłatnych na tej infrastrukturze drogowej publicznej, brak przychodów z infrastruktury drogowej, brak czynności opodatkowanych w zakresie drogi publicznej stąd nie ma możliwości zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie w ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wszelkie koszty utrzymania przedmiotowej drogi objętej projektem ponosi Gmina, Gmina jest zarejestrowana jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, jednak dla opisanego we wniosku zadania inwestycyjnego nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę w celu wykonywania nałożonych na gminę obowiązków, zadań publicznych (zadań własnych).

Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Budowa i utrzymanie dróg należy do zadań własnych obligatoryjnych Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ? w szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Obowiązek ten zapisany jest w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Wójt Gminy jest zarządcą drogi ulepszanej w ramach wskazanego projektu w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Usługi wykonywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie przewiduje się przekazywania innemu podmiotowi powstałej w projekcie infrastruktury, będzie ona ogólnodostępna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT ? nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem pn. ??? jest związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego ???. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku. W ramach realizowanego projektu Gmina będzie nabywała usługi a wszystkie faktury będą wystawiane na Gminę.

Korzystanie z przedmiotowej drogi będzie bezpłatne. Wnioskodawca wskazał, iż realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie w żaden sposób związana z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych.

Zadanie inwestycyjne: ??? będzie realizowane przez gminę w ramach zadań własnych gminy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446).

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie w żaden sposób związana z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług ? związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Gmina nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnia przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on możliwości odliczenia planowanego do zapłaty podatku od towarów i usług VAT określonego na fakturach wystawionych dla Gminy w związku z realizacją projektu przebudowy drogi gminnej i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację ? w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: