Czy dochody uzyskane z umożliwienia łowienia ryb podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób (...)

Czy dochody uzyskane z umożliwienia łowienia ryb podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Stan faktyczny:

Rolnik ? posiadający gospodarstwo rolne i stawy hodowlane ? zamierza udostępnić stawy rybne turystom i pobierać opłaty od turystów za możliwość łowienia ryb.


Stan prawny:

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm.) Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalność rolnicza została zdefiniowana przez ustawodawcę w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy. Stosownie do tej definicji ? działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  • licząc od dnia nabycia.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. ? tworzącą katalog zamknięty ? działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin 'in vitro', fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Nie stanowią jednak działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy (art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 26.07.1991r.)

Ustawodawca w art. 2 ust. 4 ustawy z 26.07.1991r. stwierdził ponadto, że ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie zaś z treścią art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Mając na uwadze stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny ? dochody, uzyskiwane przez Podatnika z umożliwienia turystom łowienia ryb ? podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, ponieważ zwolnienie obejmuje jedynie przychody osiągane z hodowli ryb, a nie usług polegających na umożliwieniu turystom ich łowienia


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: