1. Czy można wycofać jeden pojazd z ewidencji środków trwałych, a w jego miejsce wprowadzić inny (...)

1. Czy można wycofać jeden pojazd z ewidencji środków trwałych, a w jego miejsce wprowadzić inny ?2. Jak należy udokumentować dokonanie powyższej czynności ?

Stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą ? pośrednictwo ubezpieczeniowe ? w której wykorzystuje 14 ? letni samochód (samochód ten stanowi środek trwały prowadzonej działalności gospodarczej). Obecnie Podatnik zamierza zastąpić ten samochód samochodem 6-cio letnim, nie sprzedając a jedynie wycofując z ewidencji środków trwałych pierwszy z pojazdów.


Stan prawny:

1.

Zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem przychodów z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Przekazanie samochodu na potrzeby osobiste osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jako że czynność ta nie stanowi odpłatnego zbycia tego samochodu nie wywołuje żadnych skutków w zakresie podatku dochodowego. W związku z dokonaniem tej czynności Podatnik nie osiąga przychodu podlegającego opodatkowaniu, przy czym to od Podatnika zależy, w którym momencie wycofa samochód z ewidencji środków trwałych i nie ma przy tym znaczenia czy samochód został całkowicie zamortyzowany, czy też nie.

Jednocześnie jednak zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. odpłatne zbycie wszelkich składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej i to bez względu na to czy w chwili sprzedaży działalność gospodarcza będzie prowadzona, czy też zostanie już zlikwidowana.

Zatem w przypadku, o którym mowa w pytaniu, przychody osiągnięte przez Podatnika z późniejszego zbycia samochodu będącego składnikiem majątku firmy będą stanowiły przychody z działalności gospodarczej.

2.

Fakt wycofania z ewidencji środków trwałych samochodu osobowego następuje w chwili dokonania odpowiedniej adnotacji w prowadzonej ewidencji środków trwałych (w poz. 13), do prowadzenia której podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani (art. 22n ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.8.2017

  Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od nabytych środków trwałych

  Przedsiębiorcy mogą już dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć (...)

 • 22.7.2004

  Odliczanie częściowe podatku VAT

  Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) (...)

 • 16.1.2012

  Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

  W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty (...)

 • 22.9.2005

  Czy zbycie samochodu firmowego zawsze oznacza przychód z działalności gospodarczej?

  Zbycie samochodu firmowego nie zawsze musi oznaczać konieczność określenia przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ten może bowiem nie wystąpić w sytuacji wycofania samochodu będącego (...)

 • 13.1.2009

  Ważne zmiany w CIT

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. wiele nowości. Nowelizacja ta likwiduje wiele rozbieżności w interpretacji przepisów. Uregulowano (...)