Czy kupując od krajowego producenta produkty roślinne nie przerobione sposobem przemysłowym lub przerobione (...)

Czy kupując od krajowego producenta produkty roślinne nie przerobione sposobem przemysłowym lub przerobione sposobem przemysłowym ? przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych ? Podatnik może dokumentować zakup zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) ? dowodami wewnętrznymi, czy też zobowiązany jest wystawiać faktury VAT RR ?

Stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu art. spożywczymi (w tym również produktami roślinnymi kupowanymi bezpośrednio od krajowych producentów). Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a jednocześnie jest podatnikiem podatku VAT.


Stan prawny:

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 i art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Wykładnia gramatyczna użytego przez ustawodawcę zwrotu wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodu oznacza, iż podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich bezpośredni związek ze źródłem przychodu, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

O możliwości zaliczenia przez Podatnika wydatków do kosztów uzyskania przychodów decyduje także to, czy fakt poniesienia tego wydatku zostanie przez Podatnika należycie udowodniony.

Sposób dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów regulują przepisy § 12, § 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475).

Podstawą dokonania zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury VAT, faktury VAT-RR, faktury VAT KOMIS, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach lub inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

  1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód do
  • oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Tylko na udokumentowanie niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (tak zwane dowody wewnętrzne), określające przy zakupie nazwę towaru oraz jego ilość, cenę jednostkową i wartość. Dowody takie mogą jednak dotyczyć wyłącznie:

  1. zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nie przerobionych sposobem przemysłowym lub p
  1. wydatków związanych z parkowaniem samochodów w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa wyżej.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, będący jednocześnie podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo dokumentować zakupy tzw. kiszonek dowodami wewnętrznymi.

Powyższa interpretacja jest zgodna z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku pod Nr PI/005-109/03/CIP/03, w której wyrażony został pogląd, że obowiązek wystawienia faktury VAT RR (spełniającej wymogi formalne z art. 33b ust. 2 i 3 ustawy) powstaje w przypadku nabycia ? przez Podatnika podatku od towarów i usług ? produktu rolnego od producenta krajowego będącego rolnikiem ryczałtowym, w przypadku gdy rolnik ten zażąda zryczałtowanego zwrotu podatku.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: