Czy zwrot środków z funduszu świadczeń socjalnych za zakupione artykuły korzysta ze zwolnienia od (...)

Czy zwrot środków z funduszu świadczeń socjalnych za zakupione artykuły korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych jako pomoc rzeczowa ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 18.09.2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (uzupełniony pismem złożonym dnia 27.09.2006 r.), w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dyrekcja Szkoły zwraca sie z prośbą o o interpretację art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącym art. 21 pkt 67. Zgodnie z pkt 67 zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych otrzymanych przez pracowników. W ramach posiadanego funduszu świadczeń socjalnych jednostka ma zamiar sfinansować zakupione przez pracowników różne artykuły do wysokości 380,00 zł na podstawie przedłożonych imiennych rachunków.

Szkoła pyta: Czy zwrot środków z funduszu świadczeń socjalnych za zakupione artykuły korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych jako pomoc rzeczowa ?

W/w sprawie zajęto następujące stanowisko:

Zdaniem szkoły zwrot środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie przedstawionych przez pracowników imiennych rachunków korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 380 zł.

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

W myśl przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Na mocy w/w przepisu zwolniona jest od podatku wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:
1. świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego,
2. źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub związków zawodowych,
3. wartość tych rzeczowych świadczeń nie przekracza 380 zł.

Przepis ten określa źródło finansowania świadczeń rzeczowych, uznając, że dla zastosowania zwolnienia od podatku konieczne jest, aby płatnik nie finansował tych świadczeń z innych źródeł niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub fundusz związków zawodowych.

Refundując pracownikom w formie pieniężnej poniesiony wcześniej przez nich udokumentowany wydatek na zakup wybranych towarów handlowych Szkoła dokonuje wypłaty świadczenia pieniężnego, a nie rzeczowego.

Stąd też, refundacja ze środków wymienionych powyżej wydatków poniesionych przez pracownika na zakup artykułów do 380 zł jest świadczeniem pieniężnym pracodawcy, który nie podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatkowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego dokonany zwrot kwoty zapłaconej przez pracownika za zakupione artykuły spożywcze lub przemysłowe stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym ?za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W w/w przypadku nie będzie miało zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy , w myśl którego nie podlegają opodatkowaniu świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł, gdyż nie dotyczy pracowników.

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy ? Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.4.2019

  Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

  W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., ZUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłaca świadczenia określone w tej (...)

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 14.3.2019

  Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

  W maju 2019 r. ok. 9,72 miliona osób pobierających emerytury i renty otrzyma tzw. „Emeryturę+”. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, która (...)

 • 14.11.2018

  Sybiracy uzyskają świadczenie pieniężne

  Prezydent skierował do Sejmu RP projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik (...)

 • 7.3.2007

  Jaki dodatek otrzymają emeryci i renciści?

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych (...)