Czy wypłata środków z rachunku OFE na rzecz spadkobiercy podlega opodatkowaniu ?

Czy wypłata środków z rachunku OFE na rzecz spadkobiercy podlega opodatkowaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto w odpowiedzi na pani pismo dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaconych pani synowi, spadkobiercy zmarłego W. środków zgromadzonych na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym , działając zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w zakresie przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia :

W razie śmierci Członka Otwartego Funduszu Emerytalnego połowa środków zgromadzonych na koncie będzie przekazana na rachunek współmałżonka w Otwartym Funduszu Emerytalnym (nie może nastąpić wypłata gotówkowa) , natomiast druga połowa jest wypłacona osobie uposażonej lub osobom uposażonym ( w tym przypadku gotówka ).Z Pani pisma wynika, że osobą uposażoną jest syn na rzecz którego, dnia 2003.09.16 Otwarty Fundusz Emerytalny dokonał wypłaty 50% środków zgromadzonych na rachunku Pana W. w wysokości 5.493,74 zł. brutto.Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Wyjątek stanowi określona wart. 21 ust. 1 pkt. 59 cyt. ustawy wypłata środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka członka tego funduszu przekazana na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym.Stosownie do postanowień art. 41 ust. 4a ustawy podatkowej do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 9 i 12 są obowiązani jako płatnicy Otwarte Fundusze Emerytalne.

A zatem wypłacone dnia 2003.09.16 na rzecz Pani syna środki zgromadzone na rachunku Pana W. w wysokości 5.493,74 zł. winny być opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, do którego pobrania obowiązany był Otwarty Fundusz Emerytalny, który dokonał wypłaty tych środków.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: