Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 7 lutego 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • nie powstania przychodu z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w formie aportu do spółki z o.o. - jest nieprawidłowe,
 • braku obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego w związku z wniesieniem ww. przedsiębiorstwa do spółki z o.o. ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w formie aportu do spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi na podstawie wpisu do ewidencji jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej: ?Firma?). Działalność ta prowadzona jest w zakresie przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych. Wnioskodawca prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną VAT. Firma posiada środki trwałe w całości zamortyzowane. Działalność prowadzona jest w wynajmowanym lokalu użytkowym. Firma nie zatrudnia pracowników, nie posiada prawa do znaku towarowego, nie posiada towarów (prowadzi działalność usługową).

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki na mocy dotychczasowych postanowień umowy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpić ma przez zwiększenie wartości nominalnej istniejących już w spółce udziałów i objęcie proporcjonalne przez dotychczasowych wspólników podwyższonej wartości nominalnej w zamian za wkłady niepieniężne (aporty). W ramach tego podwyższenia w spółce nie będą tworzone nowe udziały. Spółka prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną. Wniesiony aport stanowi całość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy prowadzonego jednoosobowo. Po wniesieniu Firmy tytułem aportu do spółki kapitałowej, Wnioskodawca zamknie podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz złoży wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a także dokona wyrejestrowania z podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest transakcją zbycia przedsiębiorstwa i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, fakt wniesienia przedsiębiorstwa w formie aportu nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnioną część (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe od nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje, zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, w myśl powołanego przepisu, prowadzona przez niego jednoosobowo pozarolnicza działalność gospodarcza stanowi przedsiębiorstwo. Wniesienie tegoż przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej nie stanowi źródła przychodów, w myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nominalna wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w momencie objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy, a sam aport nie jest transakcją zbycia przedsiębiorstwa.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 03 października 2008 r. Znak: ILPB1/415-471/08-5/IM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Definicja przedsiębiorstwa zawarta została w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U nr 16, poz. 93 ze zm.). Stanowi on, iż przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zauważyć przy tym należy, iż katalog składników (elementów) przedsiębiorstwa, o których mowa w ww. przepisie, nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użycie sformułowania ?w szczególności?. W myśl natomiast art. 552 kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W związku z powyższym w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu kodeksu cywilnego mogą wchodzić także inne składniki majątkowe, niewymienione w cyt. wyżej przepisie.

O charakterze prawnym wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, przesądził jednoznacznie ustawodawca w przepisach ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) tej ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Na gruncie przedmiotowej sprawy wyłączenie zawarte w cyt. art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy nie znajduje zastosowania, gdyż dotyczy ono źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sposób jednoznaczny wynika, że ustawodawca potraktował wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną, jako jedną z form odpłatnego zbycia. Odpłatnym zbyciem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest każda czynność, mocą której nastąpi przeniesienie prawa własności za odpłatnością, a więc również wniesienie aportu.

Bezspornym jest, że wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z o.o. powoduje zmianę właściciela, właścicielem poszczególnych składników majątkowych tego przedsiębiorstwa staje się bowiem spółka z o.o. Za wniesione składniki majątkowe wnoszącemu przysługiwać będzie udział w tej spółce, stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)?c).

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W przyszłości zamierza wnieść do istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aport w postaci prowadzonego przedsiębiorstwa.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w momencie wniesienia prowadzonego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. i objęcia w zamian udziałów w tej spółce, po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie jednak przychodem zwolnionym z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy. W związku z powyższym na dzień wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o. u Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że przedmiotem aportu będzie w istocie całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • nie powstania przychodu z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z o.o. - jest nieprawidłowe,
 • braku obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego w związku z wniesieniem ww. przedsiębiorstwa do spółki z o.o. ? jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej, dodać należy, iż w myśl art. 87 Konstytucji, interpretacja indywidualna nie jest źródłem powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa. Oznacza to, że nie można wywodzić skutków prawnych z interpretacji wydanych nie w swojej sprawie, bowiem interpretacje te nie kreują prawa. W świetle powyższego, Organ podatkowy nie ma obowiązku w wydawanych interpretacjach indywidualnych dokonywać oceny prawnej oraz analizy powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji.

Jednocześnie zauważyć należy, iż nie stanowiła przedmiotu niniejszej interpretacji ocena, czy wskazany we wniosku aport spełnia kryteria przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: