w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem (...)

w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 24 stycznia 2011r.), uzupełnionym w dniu 7 kwietnia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 24 marca 2011r. Znak: IBPBI/1/415-94/11/BK, IBPBI/1/415-95/11/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy).

W ramach restrukturyzacji bieżących inwestycji, Wnioskodawca zamierza razem z inną osobą fizyczną, również polskim rezydentem podatkowym (w dalszej części określanych mianem ?uczestnicy?) założyć spółkę osobową z siedzibą na Cyprze (w dalszej części określanej jako ?Spółka C1?). Umowa Spółki C1 zostanie zawarta przez uczestników na terytorium Cypru na czas nieokreślony. Podział zysków poszczególnych uczestników z tytułu uczestnictwa w Spółce C1 zostanie określony w stosunku 50/50.

Na gruncie wewnętrznego prawa cypryjskiego, Spółka C1 uznawana jest za transparentną podatkowo (tzn. spółka, jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym; dochody tej spółki podlegają opodatkowaniu na poziomie uczestników). Spółka C1 będzie posiadała rachunek bankowy w banku na Cyprze oraz będzie wynajmowała pomieszczenia biurowe na Cyprze, gdzie będzie znajdować się siedziba spółki i będzie prowadzona jej działalność.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy na Cyprze poprzez Spółkę C1 będzie działalność holdingowa w odniesieniu do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dalej: ?Spółka C2?), w szczególności nabywanie, zbywanie i zarządzanie udziałami oraz wykonywanie funkcji udziałowca w stosunku do Spółki C2. W przyszłości, w miarę rozwoju działalności inwestycyjnej, Spółka C1 może również pełnić wyżej wymienione funkcje w stosunku do innych spółek kapitałowych.

Z tytułu posiadanych przez Spółkę C1 udziałów w Spółce C2 (a w przyszłości również w innych spółkach kapitałowych) oraz funkcji pełnionych przez Spółkę C1 w odniesieniu do tych spółek Wnioskodawca (poprzez Spółkę C1) może realizować różnego rodzaju dochody, w tym m.in. dywidendy i zyski kapitałowe. Otrzymywane przez Wnioskodawcę dochody będą uznawane na rachunku bankowym Spółki C1 na Cyprze. Następnie dochody uzyskane przez spółkę osobową (Spółkę C1) zostaną rozdzielone pomiędzy uczestników Spółki C1 w stosunku 50/50.

W uzupełnieniu wniosku wskazano m.in., iż:

 • zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku przedmiotem działalności Spółki C1 na Cyprze będzie prowadzenie działalności holdingowej w odniesieniu do Spółki C2 oraz w przyszłości innych spółek kapitałowych. Działalność holdingowa może obejmować szeroki zakres czynności np. kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami i planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji, w szczególności:
  • nabywanie, zbywanie i zarządzanie udziałami Spółki C2,
  • ustanawianie i koordynowanie strategii działania Spółki C2,
  • koordynowanie polityki ?outsourcingu? Spółki C2,
  • monitorowanie ryzyka kredytowego, gospodarczego, walutowego dla Spółki C2,
  • identyfikacja możliwości biznesowych dla Spółki C2,
  • podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji Spółki C2,
 • ponad ww. czynności, działalność Spółki C1 może obejmować również inne czynności mieszczące się w zakresie działalności holdingowej,
 • obecnie Wnioskodawca nie wie w stosunku, do jakich innych spółek, Spółka C1 będzie mogła pełnić funkcje w zakresie działalności holdingowej,
 • w ocenie Wnioskodawcy, spółka C1 będzie mieścić się w zakresie definicji wskazanej w art. 3 ust. 1 lit. e umowy z Cyprem,
 • aktualnie Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Polski. Obecna działalność Wnioskodawcy na terytorium Polski ma charakter inwestycyjny (inwestycje w udziały, akcje, depozyty bankowe itp.). Jednakże wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski,
 • działalność gospodarcza Wnioskodawcy prowadzona poprzez Spółkę C1 na Cyprze będzie w całości wykonywana na terytorium Cypru. W przypadku prowadzenia w przyszłości działalności gospodarczej na terytorium Polski, działalność ta nie będzie powiązana z działalnością prowadzoną poprzez Spółkę C1 na terytorium Cypru i nie będzie miała wpływu na ocenę konsekwencji podatkowych w analizowanej sprawie,
 • Wnioskodawca w okresie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Cypru może uzyskiwać również inne dochody (przychody) na terytorium Polski, w szczególności przychody z kapitałów pieniężnych, takie jak:
  • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną,
 • na terytorium Polski Wnioskodawca może uzyskiwać również inne niewymienione powyżej dochody (przychody). Jednakże fakt ten nie będzie miał, zdaniem Wnioskodawcy wpływu na ocenę konsekwencji podatkowych w sprawie będącej przedmiotem wniosku,
 • Wnioskodawca nie wyklucza, że Spółka C1 będzie również świadczyć usługi zarządzania dla Spółki C2 (oraz w przyszłości innych spółek kapitałowych).
 • działalność gospodarcza Wnioskodawcy prowadzona poprzez Spółkę C1 na Cyprze, w tym ewentualne świadczenie usług zarządzania, będzie w całości wykonywana na terytorium Cypru. Przy czym ewentualne świadczenie usług zarządzania przez Spółkę C1 nie musi być wykonywane przez Wnioskodawcę osobiście na Cyprze. Powyższe może odbywać się poprzez zatrudnionych w przyszłości w Spółce C1 pracowników na Cyprze,
 • pod pojęciem dochodów z zysków kapitałowych rozumie się między innymi:
  • dochody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  • dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz Spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji),
 • w początkowym etapie działalności Wnioskodawca planuje ograniczyć prowadzenie działalności holdingowej przez Spółkę C1 tylko w odniesieniu do Spółki C2. Jednakże Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości Spółka C1 będzie prowadzić działalność holdingową również w odniesieniu do innych spółek kapitałowych z siedzibą na Cyprze lub w innych krajach. Przy czym prowadzenie przez Spółkę C1 działalności holdingowej zarówno w odniesieniu do Spółki C2, jak również w odniesieniu do innych spółek kapitałowych w przyszłości, będzie się odbywać w całości na terytorium Cypru.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 5 ust. 1 umowy z Cyprem...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w osobowej Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru, w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie w dniu 4 czerwca 1992r. (Dz.U. z 1993r. Nr 117 poz. 523) ? w dalszej części określonej skrótem ?umowa z Cyprem?.

Zakład w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Według Wnioskodawcy, definicja zakładu zawarta została przez ustawodawcę w art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tą definicją ?zagraniczny zakład? oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje,

-chyba, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, stanowi inaczej.

Zgodnie z powyższym, definicja zakładu, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych może być zmodyfikowana przez przepisy właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zakład w świetle umowy z Cyprem:

Art. 5 ust. 1 umowy z Cyprem, definiuje zakład jako stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że aby działalność osoby fizycznej można było uznać za zakład w ramach ?pojęcia stałej placówki?, muszą być spełnione następujące warunki:

 • w kraju źródła przychodu istnieje placówka oraz
 • placówka ta ma charakter stały oraz
 • działalność osoby fizycznej jest w całości lub częściowo prowadzona poprzez tę stałą placówkę.

Nie każdy rodzaj działalności powoduje powstanie zakładu.

W myśl art. 5 ust. 3 umowy z Cyprem, określenie ?zakład? nie obejmuje m.in.:

 1. użytkowania urządzeń wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. stałej placówki utrzymywanej wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,
 5. stałej placówki utrzymywanej wyłącznie dla celów reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności mającej dla przedsiębiorstwa charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Umowa z Cyprem przewiduje także alternatywny sposób ustalania istnienia zakładu ? koncepcja tzw. ?zależnego agenta? (art. 5 ust. 4 umowy z Cyprem).

Zgodnie z tą koncepcją, zakład może powstać także w wyniku prowadzenia działalności za pośrednictwem podmiotu działającego w drugim państwie w imieniu zagranicznego przedsiębiorstwa. Jednakże zdaniem Wnioskodawcy, koncepcja tzw. ?zależnego agenta? nie znajdzie zastosowania do przedmiotowego zdarzenia przyszłego.

Uczestnictwo w Spółce C1 oraz działalność Wnioskodawcy wykonywana na Cyprze poprzez Spółkę C1 a kwestia istnienia zakładu na Cyprze:

Według Wnioskodawcy, polskie prawo nie przewiduje żadnych szczegółowych regulacji dotyczących tego, jak należy interpretować warunki, które muszą być spełnione, aby określona działalność była traktowana jako zakład. Wskazówki interpretacyjne w tym zakresie można znaleźć m.in. w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (w dalszej części określonym skrótem Komentarz). Polska od 1996r. należy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W efekcie polskie organy podatkowe mają obowiązek interpretować warunki umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w świetle przepisów Komentarza.

Konieczność wzięcia pod uwagę treści Komentarza wynika też z zaleceń OECD przyjętych przez Radę OECD w dniu 23 października 1997r. i została potwierdzona w licznych interpretacjach prawa podatkowego i decyzjach wydawanych przez polskie organy podatkowe i sądy administracyjne.

We wniosku wskazano przy tym, iż argumentacja Wnioskodawcy oparta jest na wskazówkach dotyczących interpretacji postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zwartych w Komentarzu w jego najnowszej wersji z 2010r.

Według Komentarza placówka (miejsce prowadzenia działalności) istnieje, jeżeli osoba ma ?do swojej dyspozycji określoną przestrzeń?, która jest spójną całością z punktu widzenia gospodarczego i geograficznego.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka C1 będzie wynajmować pomieszczenia biurowe na Cyprze dla potrzeb utrzymywania swojej siedziby w tym kraju (w konsekwencji Spółka C1 będzie dysponować cypryjskim adresem). Wnioskodawca, jako uczestnik Spółki C1 będzie pod tym adresem prowadzić działalność i sprawy Spółki C1 na Cyprze. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, warunek dotyczący istnienia placówki w definicji zakładu zostanie spełniony (tj. Wnioskodawca będzie posiadał na Cyprze miejsce prowadzenia działalności), ponieważ siedziba spółki osobowej spełnia przesłanki stałej placówki.

Na potwierdzenie ww. stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006r. Znak PB4-6/SR-033-096-64-180/06.

Drugi warunek, który, zdaniem Wnioskodawcy, determinuje istnienie zakładu to stały charakter placówki. Według Komentarza placówka ma stały charakter, jeśli ma pewien stopień trwałości, tzn. nie ma charakteru wyłącznie tymczasowego i zasadniczo powinna być utrzymywana przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawca zawrze umowę Spółki C1 na czas nieokreślony (dłuższy niż 6 miesięcy). Spółka C1 będzie w tym czasie prowadzić działalność na Cyprze. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, warunek istnienia stałej placówki w definicji zakładu zostanie spełniony, tj. placówka Wnioskodawcy na Cyprze będzie posiadać stały charakter.

Równocześnie Wnioskodawca zauważa, że powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w doktrynie. W komentarzu do Konwencji Modelowej OECD(?Model Konwencji OECD. Komentarz, red. Bogumił Brzeziński, str. 323), zauważa się, iż ?skoro spółka nie ma podmiotowości podatkowo prawnej, to dysponowanie placówką należy przypisać wspólnikom spółki, którzy taką podmiotowość posiadają. W efekcie każdy ze wspólników będzie posiadał stałą placówkę w państwie, gdzie prowadzi działalność za pośrednictwem spółki osobowej?.

Przedmiotem działalności Spółki C1 na Cyprze będzie prowadzenie działalności holdingowej w odniesieniu do Spółki C2 oraz w przyszłości innych spółek kapitałowych. W szczególności, działalność ta będzie obejmowała:

 • nabywanie, zbywanie i zarządzanie udziałami Spółki C2,
 • ustanawianie i koordynowanie strategii działania Spółki C2,
 • koordynowanie polityki ?outsourcingu? Spółki C2,
 • monitorowanie ryzyka kredytowego, gospodarczego i walutowego w poszczególnych krajach dla Spółki C2,
 • identyfikacja możliwości biznesowych dla Spółki C2.

Działalność Spółki C1 może być prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście, jak również poprzez zatrudnionych w przyszłości w Spółce C1 pracowników (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Na potwierdzenie ww. tezy Wnioskodawca wskazuje, iż w świetle Komentarza, nawet, gdy Wnioskodawca nie będzie prowadził osobiście działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1, to działalność pracowników zatrudnionych w Spółce C1 może również prowadzić do powstania zakładu Wnioskodawcy na Cyprze. W komentarzu do art. 5 ust. 3 Konwencji Modelowej OECD ? pkt 19.1. (odnoszącej się, jak wskazuje Wnioskodawca, co prawda do podmiotów prowadzących działalność budowlaną) stwierdzono, iż w przypadku spółek osobowych transparentnych pod względem podatkowym (tj. takich jak Spółka C1) kryterium dwunastu miesięcy ma zastosowanie do własnej działalności spółki osobowej. Jeżeli okres dwunastu miesięcy na miejscu budowy zostanie przekroczony przez wspólników i pracowników spółki osobowej, to przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę osobową jest traktowane, jako posiadające zakład. Każdy więc wspólnik będzie traktowany jako posiadający zakład w zakresie opodatkowania jego części zysków osiągniętych przez spółkę osobową.

Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie działalności gospodarczej jest szersze niż pojęcie działalności operacyjnej, dlatego też działalność Wnioskodawcy prowadzona poprzez Spółkę C1 na Cyprze nie musi mieć charakteru stricte operacyjnego, ponieważ już samo uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 może prowadzić do powstania zakładu Wnioskodawcy na Cyprze(działalność holdingowa).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, warunek stanowiący o prowadzeniu działalności poprzez stałą placówkę zostanie spełniony, tzn. Wnioskodawca będzie prowadzić poprzez Spółkę C1 działalność na Cyprze.

W konsekwencji, mając na uwadze spełnienie trzech warunków definicji zakładu, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy z Cyprem.

Na potwierdzenie ww. stanowiska Wnioskodawca powołał:

 • interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów:
  • z dnia 2 sierpnia 2010r. Znak: ILPB1/415-518/10-4/AGr,
  • z dnia 28 września 2009r. Znak: IPPB5/423-406/09-4/PS,
 • stanowisko wyrażone w komentarzu ?Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentrary to the OECD-,UN-and US- Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital?, (red. Klaus Vogel, s. 408 i nast.),
 • artykuł Kazimierza Bany pt. ?Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności udziałów w spółce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD? opublikowany w Monitorze Podatkowym nr 4/2006.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w osobowej Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 5 ust. 1 umowy z Cyprem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy jest uzależniona w szczególności od uznania, iż jest on polskim rezydentem podatkowym, a przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki C1 stanowią, w świetle, niepodlegających ocenie przez Ministra Finansów, przepisów prawa Cypryjskiego, zyski przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 7 umowy podpisanej w dniu 4 czerwca 1992r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. Nr 117, poz. 523).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: