w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej (...)

w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 24 stycznia 2011r.), uzupełnionym w dniu 7 kwietnia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 24 marca 2011r. Znak: IBPBI/1/415-94/11/BK, IBPBI/1/415-95/11/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy).

W ramach restrukturyzacji bieżących inwestycji, Wnioskodawca zamierza razem z inną osobą fizyczną, również polskim rezydentem podatkowym (w dalszej części określanych mianem ?uczestnicy?) założyć spółkę osobową z siedzibą na Cyprze (w dalszej części określanej jako ?Spółka C1?). Umowa Spółki C1 zostanie zawarta przez uczestników na terytorium Cypru na czas nieokreślony. Podział zysków poszczególnych uczestników z tytułu uczestnictwa w Spółce C1 zostanie określony w stosunku 50/50.

Na gruncie wewnętrznego prawa cypryjskiego, Spółka C1 uznawana jest za transparentną podatkowo (tzn. spółka, jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym; dochody tej spółki podlegają opodatkowaniu na poziomie uczestników).

Spółka C1 będzie posiadała rachunek bankowy w banku na Cyprze oraz będzie wynajmowała pomieszczenia biurowe na Cyprze, gdzie będzie znajdować się siedziba spółki i będzie prowadzona jej działalność.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy na Cyprze poprzez Spółkę C1 będzie działalność holdingowa w odniesieniu do spółki kapitałowej z siedziba na Cyprze (odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: dalej: ?Spółka C2?), w szczególności nabywanie, zbywanie i zarządzanie udziałami oraz wykonywanie funkcji udziałowca w stosunku do Spółki C2. W przyszłości, w miarę rozwoju działalności inwestycyjnej, Spółka C1 może również pełnić wyżej wymienione funkcje w stosunku do innych spółek kapitałowych.

Z tytułu posiadanych przez Spółkę C1 udziałów w Spółce C2 (a w przyszłości również w innych spółkach kapitałowych oraz funkcji pełnionych przez Spółkę C1 w odniesieniu do tych spółek. Wnioskodawca (poprzez Spółkę C1) może realizować różnego rodzaju dochody, w tym m.in. dywidendy i zyski kapitałowe. Otrzymywane przez Wnioskodawcę dochody (będą uznawane na rachunku bankowym Spółki C1 na Cyprze. Następnie dochody uzyskane przez spółkę osobową (Spółkę C1) zostaną rozdzielone pomiędzy uczestników Spółki C1 w stosunku 50/50.

W uzupełnieniu wniosku wskazano m.in., iż:

 • zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku przedmiotem działalności Spółki C1 na Cyprze będzie prowadzenie działalności holdingowej w odniesieniu do Spółki C2 oraz w przyszłości innych spółek kapitałowych. Działalność holdingowa może obejmować szeroki zakres czynności np. kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami i planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji, w szczególności:
  • nabywanie, zbywanie i zarządzanie udziałami Spółki C2,
  • ustanawianie i koordynowanie strategii działania Spółki C2,
  • koordynowanie polityki ?outsourcingu? Spółki C2,
  • monitorowanie ryzyka kredytowego, gospodarczego, walutowego dla Spółki C2,
  • identyfikacja możliwości biznesowych dla Spółki C2,
  • podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji Spółki C2,
 • ponad ww. czynności, działalność Spółki C1 może obejmować również inne czynności mieszczące się w zakresie działalności holdingowej,
 • obecnie Wnioskodawca nie wie w stosunku, do jakich innych spółek, Spółka C1 będzie mogła pełnić funkcje w zakresie działalności holdingowej,
 • w ocenie Wnioskodawcy, spółka C1 będzie mieścić się w zakresie definicji wskazanej w art. 3 ust. 1 lit. e umowy z Cyprem,
 • aktualnie Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Polski. Obecna działalność Wnioskodawcy na terytorium Polski ma charakter inwestycyjny (inwestycje w udziały, akcje, depozyty bankowe itp.). Jednakże wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski,
 • działalność gospodarcza Wnioskodawcy prowadzona poprzez Spółkę C1 na Cyprze będzie w całości wykonywana na terytorium Cypru. W przypadku prowadzenia w przyszłości działalności gospodarczej na terytorium Polski, działalność ta nie będzie powiązana z działalnością prowadzoną poprzez Spółkę C1 na terytorium Cypru i nie będzie miała wpływu na ocenę konsekwencji podatkowych w analizowanej sprawie,
 • Wnioskodawca w okresie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Cypru może uzyskiwać również inne dochody (przychody) na terytorium Polski, w szczególności przychody z kapitałów pieniężnych, takie jak:
  • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną,
 • na terytorium Polski Wnioskodawca może uzyskiwać również inne niewymienione powyżej dochody (przychody).

  Jednakże fakt ten nie będzie miał, zdaniem Wnioskodawcy wpływu na ocenę konsekwencji podatkowych w sprawie będącej przedmiotem wniosku,

 • Wnioskodawca nie wyklucza, że Spółka C1 będzie również świadczyć usługi zarządzania dla Spółki C2 (oraz w przyszłości innych spółek kapitałowych).
 • działalność gospodarcza Wnioskodawcy prowadzona poprzez Spółkę C1 na Cyprze, w tym ewentualne świadczenie usług zarządzania, będzie w całości wykonywana na terytorium Cypru. Przy czym ewentualne świadczenie usług zarządzania przez Spółkę C1 nie musi być wykonywane przez Wnioskodawcę osobiście na Cyprze. Powyższe może odbywać się poprzez zatrudnionych w przyszłości w Spółce C1 pracowników na Cyprze,
 • pod pojęciem dochodów z zysków kapitałowych rozumie się między innymi:
  • dochody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  • dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz Spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji),
 • w początkowym etapie działalności Wnioskodawca planuje ograniczyć prowadzenie działalności holdingowej przez Spółkę C1 tylko w odniesieniu do Spółki C2. Jednakże Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości Spółka C1 będzie prowadzić działalność holdingową również w odniesieniu do innych spółek kapitałowych z siedzibą na Cyprze lub w innych krajach. Przy czym prowadzenie przez Spółkę C1 działalności holdingowej zarówno w odniesieniu do Spółki C2, jak również w odniesieniu do innych spółek kapitałowych w przyszłości, będzie się odbywać w całości na terytorium Cypru.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit a) umowy z Cyprem...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na powstanie zakładu na Cyprze, dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie w dniu 4 czerwca 1992r. (Dz.U. z 1993r. Nr 117 poz. 523 ? w dalszej części określonej skrótem umowa z Cyprem) i jednocześnie do przedmiotowych dochodów zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit a) umowy z Cyprem (metoda wyłączenia z progresją).

Uzasadniając ww. stanowisko Wnioskodawca wskazał, iż skoro Spółka C1 jest transparentna dla celów podatkowych na Cyprze, konsekwencje podatkowe działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę w ramach Spółki C1 należy ocenić z perspektywy przepisów podatkowych znajdujących zastosowanie do opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca przy tym zauważa, że konsekwencje podatkowe opisanego zdarzenia przyszłego należy analizować w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy z Cyprem.

Obowiązek podatkowy w Polsce:

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca, jako polski rezydent podatkowy, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W praktyce gospodarczej może się zdarzyć sytuacja, w której polski podatnik osiąga dochody zarówno ze źródeł położonych w Polsce, jak i dochody z działalności wykonywanej za granicą. Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą w międzynarodowym prawie podatkowym, gdy polski podatnik osiąga dochód z działalności gospodarczej w innym państwie, to zasadniczo podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w tym państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Dodatkowo, właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą przewidywać opodatkowanie niektórych kategorii dochodów w kraju źródła (np. dochody z dywidend, należności licencyjnych, odsetek, zyski ze sprzedaży majątku, wynagrodzenia dyrektorów itp.).

Kwalifikacja dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na Cyprze na gruncie umowy z Cyprem:

Jeżeli działalność gospodarcza polskiego podatnika jest prowadzona na terytorium Cypru, to dochody z tej działalności mogą być zakwalifikowane jako zyski przedsiębiorstw (art. 7 umowy z Cyprem) lub dochody z wykonywania wolnego zawodu (art. 14 umowy z Cyprem). Zastosowanie art. 7 lub 14 ww. umowy będzie uzależnione od tego, czy działalność Wnioskodawcy doprowadzi do wykreowania zakładu na Cyprze (art. 5 umowy z Cyprem).

W przypadku powstania zakładu Wnioskodawcy na Cyprze, do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych na terytorium Cypru zastosowanie znajdzie art. 7 umowy z Cyprem, traktujący o zyskach przedsiębiorstw. W sytuacji odmiennej, dochody te będą opodatkowane zgodnie z art. 14 umowy z Cyprem.

Opodatkowanie dochodów Wnioskodawcy powstałych z tytułu posiadania praw udziałowych w Spółce C1 oraz działalności Wnioskodawcy poprzez Spółkę C1:

Zgodnie z art. 7 ust.

1 umowy z Cyprem, przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie chyba, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W świetle opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność na Cyprze poprzez Spółkę C1. Z uwagi na pełnienie funkcji udziałowca Spółki C2 (oraz w przyszłości innych Spółek kapitałowych), Spółka C1 może otrzymywać różnego rodzaju dochody, w tym dywidendy i zyski kapitałowe. Wszystkie dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 będą istotnie związane ze Spółką C1. W konsekwencji dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 będą istotnie związane ze Spółką C1. W konsekwencji dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia działalności na Cyprze zostaną alokowane (przypisane) do Spółki C1 na Cyprze.

Ponieważ uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie działalności Wnioskodawcy na Cyprze poprzez Spółkę C1 skutkuje powstaniem zakładu Wnioskodawcy na Cyprze w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy z Cyprem, to należy stwierdzić, iż w świetle art. 7 ust. 1 umowy z Cyprem, dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1, będą opodatkowane na Cyprze.

Jednocześnie, z uwagi na możliwość wystąpienia podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę na Cyprze, do dochodów Wnioskodawcy alokowanych (przypisanych) do Spółki C1 zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego podatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy z Cyprem (metoda wyłączenia z progresją).

Faktyczne wykorzystanie środków pieniężnych pochodzących z dochodu opodatkowanego w ramach zakładu na Cyprze nie będzie stanowić zdarzenia podatkowego w Polsce dla uczestników Spółki C1 bez względu na sposób wykorzystywania tych środków (tj. przelew na indywidualne rachunki bankowe uczestników lub dokonywanie operacji bezpośrednio z rachunku bankowego Spółki C1).

Mając powyższe na względzie, w związku z powstaniem zakładu Wnioskodawcy na Cyprze, dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych odchodów zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy z Cyprem.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 września 2010r. Znak: IPPB5/423-342/10-3/AJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zauważyć jednak należy, iż opisany przez Wnioskodawcę sposób opodatkowania dochodów znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w istocie pozarolnicza działalność gospodarcza na terytorium Cypru prowadzona będzie za pośrednictwem znajdującego się tam zakładu, a w świetle, niepodlegających interpretacji przez Ministra Finansów, przepisów prawa cypryjskiego przychody uzyskiwane na terytorium Cypru, stanowić będą źródło przychodów określane jako pozarolnicza działalność gospodarcza, w tym w szczególności wskazane we wniosku dochody, nie będą kwalifikowane źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 umowy sporządzonej w dniu 4 czerwca 1992r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: