Czy w przypadku skorygowania wartości WNT i importu usług z tytułu nabytych towarów i usług, Spółka (...)

Czy w przypadku skorygowania wartości WNT i importu usług z tytułu nabytych towarów i usług, Spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodu o wartość obniżonego wynagrodzenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 02 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z obniżeniem wynagrodzenia (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 lutego 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z obniżeniem wynagrodzenia (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności Spółka zawarła z firmą A. Sp. z o.o. umowę (Zamówienie (Z) z 14 sierpnia 2007 r., która z dniem 24 października 2008 r. została zmodyfikowana - Załącznik nr 1 do Zamówienia Zamówienie (Z)) na kompletne dostarczenie i instalacje Systemu Przeładunku Węgla do bloku energetycznego (dalej ?Zamówienie). W celu wykonania powyższego kontraktu Spółka część prac zleciła podwykonawcom. W tym celu zawarła w dniu 31 lipca 2009 kontrakt (dalej: Kontrakt) ze spółką S. z siedzibą w Austrii (dalej: Kontrahent). Spółka i Kontrahent są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Kontrahent odpowiedzialny jest w szczególności za prace projektowe, techniczne, zaopatrzenie i dostawę sprzętu/części oraz świadczenie usług wsparcia technicznego. Stosownie do zapisów Kontraktu, Kontrahent gwarantuje i zapewnia należyte wykonanie robót, zgodnie z przyjętymi zwyczajami oraz warunkami zawartymi w umowie z A. Sp. z o.o. Kontrahent w pełni odpowiada za błędy powstałe w wyniku wykonanych prac, w szczególności na etapie projektowania. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Kontraktu zostało ustalone w formie ryczałtu za wykonanie prac i dostarczenie towarów (m.in. części) zgodnie z Kontraktem.

W trakcie realizacji prac Kontrahent na etapie prac projektowych popełnił błędy w obliczeniach technicznych i kalkulacji kosztów realizacji zleconych prac. W rezultacie Spółka musiała zrealizować dodatkowe prace i ponieść dodatkowe koszty w celu spełnienia wymogów wynikających z realizacji głównej umowy z A. Sp. z o.o. - rzeczywistym odbiorcą dodatkowych prac była A. Sp. z o.o., bowiem ten podmiot zlecił Spółce realizację Zamówienia. W związku z powyższym w chwili obecnej Kontrahent zgadza się na wypłacenie odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Kontraktu. Odszkodowanie zostanie skalkulowane w oparciu o koszty, które Spółka musiała ponieść w związku z dodatkowymi pracami w celu realizacji głównej umowy z A. Sp. z o.o. W tym celu Kontrahent zamierza wystawić notę obciążeniową.

Ponadto w związku z realizacją dodatkowych prac i poniesieniem dodatkowych kosztów w celu spełnienia wymogów wynikających z realizacji głównej umowy z A. Sp. z o.o. Spółka zmierza do obniżenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie. W zależności od kalkulacji poniesionych dodatkowych kosztów obniżenie wynagrodzenia może wynieść do 30% kwoty wynagrodzenia wynikającego z Kontraktu.

Ponadto strony nie wykluczają, że Spółka jednocześnie otrzyma odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania Kontraktu oraz Kontrahent dokona stosownego obniżenia wynagrodzenia w związku z poniesionymi przez Spółkę dodatkowymi kosztami.

W każdym z wyżej opisanym przypadku strony podpiszą odpowiednie porozumienie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku skorygowania wartości WNT i importu usług z tytułu nabytych towarów i usług, Spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodu o wartość obniżonego wynagrodzenia... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Zdaniem Spółki, w przypadku skorygowania wartości WNT i importu usług z tytułu nabytych towarów i usług, Spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodów o wartość obniżonego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można koszty poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

W związku z tym, że wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez Kontrahenta, zostanie obniżone wynagrodzenie należne Kontrahentowi, Spółka powinna także dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów o wartość obniżonego wynagrodzenia wypłaconego Kontrahentowi.

Jeżeli zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy stronami Kontraktu, wynagrodzenie zostanie obniżone o np. 30%, wówczas Spółka będzie zobligowana do obniżenia kosztów uzyskania przychodów o tą samą wartość. Spółka nie może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tej części wynagrodzenia, którego nie będzie zobowiązana zapłacić. W takim przypadku Spółka nie poniesie wydatku, który może stanowić koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, określanej w dalszej części skrótem ?updop?), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w trakcie realizacji prac Kontrahent Spółki (podwykonawca) na etapie prac projektowych popełnił błędy w obliczeniach technicznych i kalkulacji kosztów realizacji zleconych prac. W rezultacie Spółka musiała zrealizować dodatkowe prace i ponieść dodatkowe koszty w celu spełnienia wymogów wynikających z realizacji głównej umowy z A. Sp. z o.o. W związku z powyższym, Spółka zmierza do obniżenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie. W zależności od kalkulacji poniesionych dodatkowych kosztów obniżenie wynagrodzenia może wynieść do 30% kwoty wynagrodzenia wynikającego z Kontraktu.

Jak wskazano powyżej aby wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi w ostatecznym rozrachunku być poniesiony przez podatnika. Zatem w sytuacji, gdy Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie należne Kontrahentowi, a następnie w wyniku porozumienia zawartego miedzy stronami dokonała obniżenia tego wynagrodzenia Spółka winna skorygować koszty uzyskania przychodów o wartość tego obniżenia.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 4 jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-3, 5 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.11.2017

  Więcej dowodów w postępowaniu podatkowym

  Nowelizacja ustawy o Ordynacji podatkowej ma wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą (...)

 • 19.9.2019

  Skutki podatkowe utraty zaliczki lub przedpłaty

  Obecnie jedną z plag obrotu gospodarczego są niesolidni kontrahenci. Przedsiębiorcy jednak osiągają stratę nie tylko w sytuacji, w której nie otrzymują zapłaty za wykonaną przez siebie (...)

 • 15.12.2017

  Znaczenie preambuły w umowie

  W stosunkach umownych zawieranych między stronami można się spotkać z praktyką formułowania preambuły, która jest swego rodzaju „wstępem” do umowy. Niejednokrotnie zdarza się (...)

 • 30.6.2018

  Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

  1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców (...)

 • 10.12.2011

  Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)