Czy w przypadku jednoczesnej wypłaty odszkodowania oraz obniżenia wynagrodzenia należnego Kontrahentowi (...)

Czy w przypadku jednoczesnej wypłaty odszkodowania oraz obniżenia wynagrodzenia należnego Kontrahentowi z tytułu nienależytego wykonania usług i dostawy towarów świadczenie wypłacone przez Kontrahenta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT w momencie otrzymania świadczenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5b)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 02 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w sytuacji podpisania porozumienia o jednoczesnej wypłacie odszkodowania i obniżeniu wynagrodzenia, odszkodowanie będzie podlegało opodatkowaniu w momencie otrzymania (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5b) ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 lutego 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w sytuacji podpisania porozumienia o jednoczesnej wypłacie odszkodowania i obniżeniu wynagrodzenia, odszkodowanie będzie podlegało opodatkowaniu w momencie otrzymania (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5b).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności Spółka zawarła z firmą A. Sp. z o.o. umowę (Zamówienie (Z) z 14 sierpnia 2007 r., która z dniem 24 października 2008 r. została zmodyfikowana - Załącznik nr 1 do Zamówienia Zamówienie (Z)) na kompletne dostarczenie i instalacje Systemu Przeładunku Węgla do bloku energetycznego (dalej ?Zamówienie). W celu wykonania powyższego kontraktu Spółka część prac zleciła podwykonawcom. W tym celu zawarła w dniu 31 lipca 2009 kontrakt (dalej: Kontrakt) ze spółką S. z siedzibą w Austrii (dalej: Kontrahent). Spółka i Kontrahent są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Kontrahent odpowiedzialny jest w szczególności za prace projektowe, techniczne, zaopatrzenie i dostawę sprzętu/części oraz świadczenie usług wsparcia technicznego. Stosownie do zapisów Kontraktu, Kontrahent gwarantuje i zapewnia należyte wykonanie robót, zgodnie z przyjętymi zwyczajami oraz warunkami zawartymi w umowie z A. Sp. z o.o. Kontrahent w pełni odpowiada za błędy powstałe w wyniku wykonanych prac, w szczególności na etapie projektowania. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Kontraktu zostało ustalone w formie ryczałtu za wykonanie prac i dostarczenie towarów (m.in. części) zgodnie z Kontraktem.

W trakcie realizacji prac Kontrahent na etapie prac projektowych popełnił błędy w obliczeniach technicznych i kalkulacji kosztów realizacji zleconych prac. W rezultacie Spółka musiała zrealizować dodatkowe prace i ponieść dodatkowe koszty w celu spełnienia wymogów wynikających z realizacji głównej umowy z A. Sp. z o.o. - rzeczywistym odbiorcą dodatkowych prac była A. Sp. z o.o., bowiem ten podmiot zlecił Spółce realizację Zamówienia. W związku z powyższym w chwili obecnej Kontrahent zgadza się na wypłacenie odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Kontraktu. Odszkodowanie zostanie skalkulowane w oparciu o koszty, które Spółka musiała ponieść w związku z dodatkowymi pracami w celu realizacji głównej umowy z A. Sp. z o.o. W tym celu Kontrahent zamierza wystawić notę obciążeniową.

Ponadto w związku z realizacją dodatkowych prac i poniesieniem dodatkowych kosztów w celu spełnienia wymogów wynikających z realizacji głównej umowy z A. Sp. z o.o. Spółka zmierza do obniżenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie. W zależności od kalkulacji poniesionych dodatkowych kosztów obniżenie wynagrodzenia może wynieść do 30% kwoty wynagrodzenia wynikającego z Kontraktu.

Ponadto strony nie wykluczają, że Spółka jednocześnie otrzyma odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania Kontraktu oraz Kontrahent dokona stosownego obniżenia wynagrodzenia w związku z poniesionymi przez Spółkę dodatkowymi kosztami.

W każdym z wyżej opisanym przypadku strony podpiszą odpowiednie porozumienie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku jednoczesnej wypłaty odszkodowania oraz obniżenia wynagrodzenia należnego Kontrahentowi z tytułu nienależytego wykonania usług i dostawy towarów świadczenie wypłacone przez Kontrahenta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT w momencie otrzymania świadczenia... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5b)

Zdaniem Spółki, w przypadku jednoczesnego otrzymania odszkodowania i obniżenia wynagrodzenia z tytułu nienależytego wykonania usług i dostawy towarów otrzymane odszkodowanie będzie opodatkowane podatkiem CIT w momencie otrzymania, tj. na zasadzie metody kasowej.

W opinii Spółki jeżeli sposób rozliczenia będzie wynikał z porozumienia zawartego przez strony Kontraktu a rozliczenie będzie polegało zarówno na wypłacie odszkodowania oraz obniżeniu wynagrodzenia, to otrzymane świadczenie będzie opodatkowane podatkiem CIT w momencie otrzymania, tj. na zasadzie metody kasowej.

Spółka podkreśla, że brak jest regulacji, które zabraniałyby w przypadku prac budowlanych i projektowych wypłaty jednocześnie odszkodowania oraz obniżenia wynagrodzenia w związku z nienależytym wykonaniem prac przez wykonawcę.

Ponadto Spółka wskazuje, że w obrocie gospodarczym istnieje swoboda umów. Zatem, jeśli strony Kontraktu podpiszą porozumienie, na podstawie którego Spółka otrzyma odszkodowanie i zostanie obniżone wynagrodzenie, wówczas wystąpią powyżej wskazane konsekwencje podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. u. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, określanej w dalszej części skrótem ?updop?), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych co do zasady obejmuje wszelkie wpływy majątkowe powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie katalog przychodów, których nie zalicza się do przychodów podatkowych, wymieniony został w art. 12 ust. 4 updop. Brak w nim wyłączenia z opodatkowania przychodu pochodzącego z odszkodowania. Odszkodowanie nie jest również wymienione w art. 17 ust. 1 updop, zawierającym katalog dochodów zwolnionych przedmiotowo od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury, albo
  • uregulowania należności.

W myśl art. 12 ust. 3e updop, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w trakcie realizacji prac Kontrahent Spółki (podwykonawca) na etapie prac projektowych popełnił błędy w obliczeniach technicznych i kalkulacji kosztów realizacji zleconych prac. W rezultacie Spółka musiała zrealizować dodatkowe prace i ponieść dodatkowe koszty w celu spełnienia wymogów wynikających z realizacji głównej umowy z A. Sp. z o.o. W związku z powyższym Kontrahent zgodził się na wypłacenie odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Kontraktu. Odszkodowanie zostanie skalkulowane w oparciu o koszty, które Spółka musiała ponieść w związku z dodatkowymi pracami w celu realizacji głównej umowy z A. Sp. z o.o. Strony nie wykluczają, że Spółka jednocześnie otrzyma odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania kontraktu oraz Kontrahent dokona obniżenia wynagrodzenia w związku z poniesionymi przez Spółkę dodatkowymi kosztami. W takim przypadku między stronami zostanie podpisane odpowiednie porozumienie.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż jeżeli sposób rozliczenia kontraktu będzie wynikał z porozumienia zawartego przez strony a rozliczenie będzie polegało zarówno na wypłacie odszkodowania oraz obniżeniu wynagrodzenia, to przychód z tytułu uzyskanego odszkodowania winien być zaliczony do przychodów podatkowych w momencie jego faktycznego otrzymania.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5b jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-4, 5a, 5c-d wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: