Opodatkowanie cesji książeczki mieszkaniowej sygn: IBPBII/1/436-147/12/AŻ

Opodatkowanie cesji książeczki mieszkaniowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. Biura ? 17 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy cesji książeczki mieszkaniowej ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2012 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy cesji książeczki mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2011 r. matka Wnioskodawczyni dokonała cesji książeczki mieszkaniowej na rzecz Wnioskodawczyni. Wartość nominalna książeczki na dzień cesji wynosiła 8,90 zł. Przekazanie książeczki odbyło się w drodze cesji i nie posiadało cech darowizny (tzn. nie spisywano aktu notarialnego czy też umowy darowizny).

Również w 2011 r. Wnioskodawczyni zakupiła wraz z mężem, z którym posiada ustawową wspólność majątkową, mieszkanie. Po dokonaniu zakupu Wnioskodawczyni zrealizowała książeczkę w oddziale Banku.

Z ww. książeczki otrzymała kwotę 36.053,32 zł, na którą składa się:

 • 8,90 zł - wkład na książeczce mieszkaniowej,
 • 35.570,87 zł - premia gwarancyjna,
 • 507,05 zł - odsetki,
 • 30,00 zł - opłata za likwidację książeczki mieszkaniowej,
 • 3,50 zł - prowizja.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy fakt otrzymania 36 053,32 zł z tytułu zrealizowania książeczki mieszkaniowej o wartości nominalnej 8,90 zł Wnioskodawczyni powinna zgłosić na formularzu SD-Z2 we właściwym urzędzie skarbowym?

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymanie ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej ww. kwoty nie rodzi obowiązku złożenia formularza SD-Z2 do urzędu skarbowego.

W dniu przekazania książeczki miała ona wartość nominalną 8,90 zł i zgodnie ze skalą podatkową i kwotami wolnymi od podatku określonymi w art. 9 i 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn, kwota ta nie przekroczyła kwoty 9.637 zł, zatem kwota 8,90 zł nie rodzi obowiązku zgłoszenia otrzymanej książeczki na formularzu SD-Z2.

Ponadto, ponieważ przekazanie książeczki pomiędzy Wnioskodawczynią a jej mamą, nie nosi cech umowy darowizny, Wnioskodawczyni uważa, że nie ciąży na niej obowiązek złożenia zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2.

Obowiązek, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przedmiotowej sprawie znalazłby zastosowanie, w przypadku, gdy umowa cesji miałaby charakter umowy darowizny i wtedy na Wnioskodawczyni ciążyłby obowiązek złożenia formularza SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 • darowizny, polecenia darczyńcy;
 • zasiedzenia;
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl natomiast art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpująco wymieniając tytuły, na podstawie których nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Powyższy katalog czynności ujęty w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma charakter zamknięty. Zatem, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko nabycie i to takie, które zostało w nim wymienione w sposób wyraźny.

Z treści wniosku wynika, że przekazanie książeczki mieszkaniowej odbyło się w drodze cesji i nie posiadało cech darowizny, gdyż m. in. nie spisywano aktu notarialnego, czy też umowy darowizny.

Instytucję przelewu (cesji) regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przelew wierzytelności jest swoistą konstrukcją prawną, przewidzianą w ogólnych zasadach zobowiązań prowadzącą do zmiany osoby wierzyciela podczas, gdy przedmiot zobowiązania pozostaje ten sam. Umowy cesji wierzytelności należą do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umowy przenoszącej własność.

Art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Zatem, skoro ? jak stwierdza Wnioskodawczyni - umowa cesji książeczki mieszkaniowej zawarta między Wnioskodawczynią a jej matką nie została dokonana w formie umowy darowizny, to czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Na Wnioskodawczyni nie ciąży zatem obowiązek złożenia na formularzu SD-Z2 zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.11.2004

  Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

  Przedsiębiorca często boryka się z problemami natury finansowej. Jest to dla niego o tyle istotne, gdyż może zaważyć na jego dalszej egzystencji. Utrata bowiem płynności finansowej z tytułu niezrealizowanych (...)

 • 10.2.2015

  Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

  Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym (...)

 • 24.11.2009

  Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

  Na rozwiniętych rynkach kapitałowych sekurytyzacja stanowi popularny sposób na pozyskiwanie finansowania. Tymczasem w Polsce szersze wykorzystanie sekurytyzacji napotyka na liczne trudności. (...)

 • 24.9.2017

  Przelew wierzytelności

  Wierzytelność jest pojęciem ściśle związanym z prawem zobowiązań. Wierzytelność, jako prawo przejawiające się w uprawnieniu wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia określonego roszczenia, (...)

 • 24.5.2010

  Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem (...)