?Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od faktury wystawionej na nią i jej współmałżonka (...)

?Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od faktury wystawionej na nią i jej współmałżonka dokumentującej zakup lokalu oraz miejsca postojowego przeznaczonego na cele prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej??

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2011r. (data wpływu 23 grudnia 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2012r. (data wpływu 8 marca 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej na obojga małżonków ?jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej na obojga małżonków.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 marca 2012r., (data wpływu 8 marca 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 28 lutego 2012r., znak: IBPP2/443-1354/11/AM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W dniu 2 grudnia 2011 na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr ? Wnioskodawczyni wraz z mężem kupiła lokal mieszkalny nr ? w budynku nr ? znajdujący się w K. ul. ? oraz miejsce postojowe nr P? w budynku nr ? przy ul. ? w X.

Faktura dokumentująca zakup w/w lokalu oraz miejsca postojowego została wystawiona na Wnioskodawczynię i jej męża.

Zakupiony lokal przeznaczony został na cele prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości na cele użytkowe (sprzedaż opodatkowana).

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że:

 • pozostaje we wspólności małżeńskiej,
 • jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny,
 • mąż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,
 • zakupiony lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym służy do celów wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, służy również do celów działalności gospodarczej wykonywanej przez męża Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od faktury wystawionej na nią i jej współmałżonka dokumentującej zakup lokalu oraz miejsca postojowego przeznaczonego na cele prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu ? z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust 4;

Faktura będąca podstawą odliczenia, winna zawierać elementy wymienione w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT?;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodłegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.


Z treści art. 86 ust 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W zaistniałej sprawie warunek ten zostanie spełniony ? Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, świadczy tylko usługi opodatkowane bez sprzedaży zwolnionej od podatku VAT.

Wnioskodawczyni przysługuje zatem prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej na Wnioskodawczynię i jej małżonka, dokumentującej zakup lokalu oraz miejsca postojowego przeznaczonego na prowadzenie jej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Powyższe regulacje wskazują, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, wynikają z przepisów rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT?;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodłegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.


W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Zauważyć należy, iż małżeństwo nie należy do żadnej kategorii wymienionej w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), istotą współwłasności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej jest to, iż każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż w dniu 2 grudnia 2011 na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr ? Wnioskodawczyni wraz z mężem kupiła lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe. Faktura dokumentująca zakup w/w lokalu oraz miejsca postojowego została wystawiona na Wnioskodawczynię i jej męża. Zakupiony lokal przeznaczony został na cele prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości na cele użytkowe (sprzedaż opodatkowana). Wnioskodawczyni pozostaje we wspólności małżeńskiej. Jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Mąż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Zakupiony lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym służy do celów wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, służy również do celów działalności gospodarczej wykonywanej przez męża Wnioskodawczyni.

Z powyższego wynika zatem jednoznacznie, że zakupiony lokal mieszkalny będzie wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej Wnioskodawczyni jak i działalności gospodarczej męża. Zatem nie można przyjąć, że cały podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie lokalu wraz z miejscem postojowym służy wyłącznie działalności opodatkowanej Wnioskodawczyni. Zauważyć należy, że przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, iż prawo do odliczenia przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni, w sprawie będącej przedmiotem wniosku występująca odrębnie jako podatnik podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości (lokalu oraz miejsca postojowego) tylko wyłącznie w części, w jakiej nabycie to wykorzystywane jest do wykonywania przez Wnioskodawczynię czynności opodatkowanych ? zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Natomiast pozostała kwota podatku naliczonego wynikająca z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości będzie związana z wykonywaniem działalności gospodarczej jej męża, bowiem jak wynika z wniosku zakupiona nieruchomość służy zarówno działalności gospodarczej Wnioskodawczyni jak i działalności gospodarczej jej męża.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, iż przysługuje jej prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej na nią i jej małżonka, dokumentującej nabycie nieruchomości (lokalu oraz miejsca postojowego) przeznaczonej na prowadzenie jej działalności gospodarczej, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 17.9.2019

  Zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 roku

  Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować (...)

 • 10.12.2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość (...)

 • 27.2.2012

  Terminy wystawiania faktur VAT

  Ogólny termin wystawienia faktury jest dość istotny w aspekcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ obowiązek – w razie wystawienia faktury – powstaje z chwilą jej wystawienia, (...)

 • 17.4.2007

  Jakie faktury wystawiają mali podatnicy VAT?

  Podatnik, który posiada status małego podatnika, może rozliczać się metodą kasową, albo też dokonywać rozliczeń kwartalnych bez stosowania tej metody. Oczywiście mały podatnik może również (...)