Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów (...)

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług /robót/ w związku wykonaniem miejsca rekreacyjnego na osiedlu mieszkaniowym, związanego z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2012r. (data wpływu do tut. organu 16 kwietnia 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2012r. (data wpływu 21 czerwca 2012r.) oraz pismem z dnia 28 czerwca 2012r. (data wpływu 3 lipca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług /robót/ w związku wykonaniem miejsca rekreacyjnego na osiedlu mieszkaniowym, związanego z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2012r wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 18 czerwca 2012r. (data wpływu 21 czerwca 2012r.) oraz pismem z dnia 28 czerwca 2012r. (data wpływu 3 lipca 2012r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług /robót/ w związku z wykonaniem miejsca rekreacyjnego na osiedlu mieszkaniowym, związanego z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: Spółdzielnia Mieszkaniowa) wystąpił z wnioskiem o uzyskanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Operacja będzie polegać na rozbudowie miejsca rekreacyjnego poprzez wykonanie między innymi zakresu robót budowlanych takich jak:

 • mechaniczne wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię z odwiezieniem nadmiaru ziemi,
 • ułożenie na betonowej ławie obrzeży betonowych,
 • wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z żużla wielkopiecowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Ponadto wzdłuż utwardzonego terenu zostaną ustawione ławeczki oraz kosze na śmieci, zostaną również dosadzone krzewy.

Ww. projekt nie dotyczy nieruchomości niemieszkalnych oraz nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 18 czerwca 2012r. Wnioskodawca poinformował, że:

 • w poz. C1 winien być podany przepis prawa podatkowego, tj. ? art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług",
 • w poz. 68 winno być dopisane, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7 do Urzędu Skarbowego.

Faktury potwierdzające wykonanie zakresu robót będą wystawiane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej a efekt realizacji projektu będzie wykorzystywany przez spółdzielnię do wykonywania czynności zwolnionych z VAT świadczonych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni (art. 43 ust. 1 pkt 11).

Zakup towarów i usług jest związany z ww. projektem i ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie zmodyfikowane w piśmie uzupełniającym z dnia 28 czerwca 2012r.):

Czy Spółdzielni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem wyżej ww. dostaw towarów i usług /robót/ na rzecz wykonania miejsca rekreacyjnego na osiedlu mieszkaniowym?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 28 czerwca 2012r.)

W związku z realizacją ww. projektu Spółdzielni nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem ww. towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż w pismach z dnia 18 czerwca 2012r. (data wpływu 21 czerwca 2012r.) oraz z dnia 28 czerwca 2012r. (data wpływu 3 lipca 2012r.), Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego, zmodyfikował pytanie i przedstawił własne stanowisko. Podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się do przedstawionego ostatecznie zdarzenia przyszłego, sformułowanego pytania i stanowiska własnego Wnioskodawcy zawartego w tych pismach.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów bądź usług.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewidział sytuacje, których wystąpienie wyłącza możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego albo zwrotu podatku naliczonego. Sytuacje takie zostały wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

Z treści wniosku wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7 do Urzędu Skarbowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczącym operacji ?...?. Ww. projekt nie dotyczy nieruchomości niemieszkalnych. Zakup towarów i usług jest związany z ww. projektem. Faktury potwierdzające wykonanie zakresu robót będą wystawiane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej a efekt realizacji ww. projektu będzie wykorzystywany przez Spółdzielnię do wykonywania czynności zwolnionych z VAT, świadczonych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni (art. 43 ust. 1 pkt 11).

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W omawianej sprawie ww. warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ ? jak wskazała Spółdzielnia Mieszkaniowa ? zakup towarów i usług związany z ww. projektem ?..." będzie wykorzystywany przez Spółdzielnię Mieszkaniową do wykonywania czynności zwolnionych z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, a tym samym nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cyt. przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem, jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, w związku z faktem, że faktury potwierdzające zakup towarów i usług w ramach projektu działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczącym operacji ?...?, będą związane z wykonywaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową czynności zwolnionych od podatku VAT, to Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z realizacją ww. projektu Spółdzielni nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem ww. towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo informuje się, iż w niniejszej interpretacji tutejszy organ nie rozstrzygnął kwestii zwolnienia podmiotowego świadczonych usług, bowiem nie było to przedmiotem zapytania, a fakt ten przyjęto jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 18.4.2017

  Zaliczenie nadpłaty podatku - kiedy nie można?

  Naczelnik US nie może zaliczyć nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki (...)

 • 1.1.2014

  VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)

 • 15.7.2017

  Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużników

  Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności oraz o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzegamy przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności. Przepisy (...)

 • 22.7.2004

  Odliczanie częściowe podatku VAT

  Prawo do częściowego tylko odliczenia podatku stanowi konsekwencję zasady, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (czy prościej - prawo do odliczenia podatku naliczonego) (...)