Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego (...)

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2012r. (data wpływu 26 kwietnia 2012r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2012r. (data wpływu 30 maja 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizacji projektu pn. ??? ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów

i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizacji projektu pn. ???. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2012r. (data wpływu 30 maja 2012r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest beneficjentem projektu pn. ??? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast, Działania 6.1 Wzmacnianie Regionalnych Ośrodków Wzrostu. Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja obiektów Zamku P. na cele utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego służące szeroko pojętej edukacji kulturowej. Program odbudowy i uruchomienia kompleksu zamkowego został podzielony na kilka etapów. Głównym celem projektu jest przebudowa i remont istniejących obiektów użyteczności publicznej kształtujących metropolitarny wizerunek regionu.

W ramach realizacji projektu będą wykonane prace budowlane, tablice pamiątkowe, wykonano:

Tablice informacyjne, stronę internetową projektu, film promujący projekt, przewiduje się także informacje w prasie lokalnej promujące projekt oraz uroczyste otwarcie zgodnie ze szczegółowym kosztorysem projektu i harmonogramem wydatków.

Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę jako jednostkę samorządu terytorialnego. W odniesieniu do wszystkich zakupów towarów i usług nie były, nie są i nie będą one wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Beneficjentem i inwestorem będzie właściciel obiektu ? Powiat. Właścicielem majątku wytworzonego w ramach projektu będzie beneficjent ? Powiat. Zarządzanie majątkiem prowadzone będzie przez jednostkę organizacyjną i budżetową Powiatu, działającą w oparciu o ustawy: o samorządzie powiatowym i finansach publicznych. Wnioskodawca w oparciu o ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym powołał jednostkę organizacyjną, która jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem po zakończeniu fazy realizacji, tj. prowadzi Centrum Kulturowe na Zamku P. Jest to Agencja.

Beneficjent projektu ? Wnioskodawca jest zobowiązany przed końcowym rozliczeniem projektu do złożenia w instytucji zarządzającej informacji, czy w odniesieniu do projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części. Podstawą do zobowiązania beneficjentów do spełnienia zaktualizowanych wymogów dotyczących kwalifikowalności podatku VAT stanowi umowa o dofinansowanie projektu, która zawiera postanowienia dotyczące obowiązku przedstawiania na żądanie instytucji zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez nią terminie, ponieważ umowa obowiązuje nie tylko w okresie realizacji projektu, ale tak długo jak istnieją prawa i obowiązki z niej wynikające, a przepisy regulujące problematykę podatku VAT przewidują możliwość korygowania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ciągu 5 lat od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego, to należy uznać, że uprawnienie do zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowanych może podlegać weryfikacji przez cały ten okres.

Podatnikiem podatku VAT jest Powiat posługujący się NIP i wszystkie faktury dotyczące realizowanego projektu są wystawiane na Powiat.

W piśmie z dnia 25 maja 2012r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że Powiat jest Wnioskodawcą i instytucją realizującą projekt, a po zakończeniu realizacji projektu obiekt zostanie bezpłatnie przekazany przez Powiat w zarząd trwały Agencji. Agencja jest jednostką organizacyjną Powiatu nie posiadającą osobowości prawnej, nie figuruje w ewidencji podatników VAT organu podatkowego. Przewiduje się, że po zakończeniu realizacji projektu organizowane będą imprezy kulturalna i artystyczne. Przewiduje się następujące źródła przychodów:

  • publikacje, foldery, gadżety promocyjne,
  • bilety wstępu na zamek,
  • wynajem sal zamkowych,
  • wynajem dziedzińca,
  • wynajem powierzchni gastronomicznych.

Wszystkie uzyskane wpływy, będą stanowiły obrót Agencji i będą w całości przeznaczone na działalność statutową Agencji. Tym samym dochody uzyskane z działalności tego obiektu nie będą stanowiły przychodu dla Powiatu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części przez Wnioskodawcę jako beneficjenta projektu pn. ??? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast Działania 6.1 Wzmacnianie Regionalnych Ośrodków Wzrostu (umowa nr xxx) w odniesieniu do tego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (treść art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 5790). Zgodnie z art. 4 ust. 1 cyt. ustawy Wnioskodawca zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wnioskodawca prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu. Działalność Powiatu określa statut Powiatu ? uchwała nr Rady Powiatu w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Powiatu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług § 13 ust. 1 pkt 12 zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ? w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy ? kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika ? z tytułu nabycia towarów i usług.

Powiat realizując projekt inwestycyjny z RPO Priorytetu VI jako beneficjent nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, ponieważ towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i niewątpliwy związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 4 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. ???. Po remoncie obiekt Zamku P. zostanie bezpłatnie przekazany przez Wnioskodawcę w trwały zarząd Agencji. Wszystkie uzyskane wpływu po przebudowie obiektu będą stanowiły obrót Agencji i będą w całości przeznaczone na działalność statutową Agencji. Tym samym dochody uzyskane z działalności tego obiektu nie będą stanowiły przychodu dla Wnioskodawcy. W odniesieniu do wszystkich zakupów towarów i usług nie były, nie są i nie będą one wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W oparciu zatem o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, generującym podatek należny.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: