Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ? to (...)

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ? to nie on będzie nabywcą towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 3 lipca 2012r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2012r. (data wpływu 2 maja 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2012r. (data wpływu 5 czerwca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. ?xxx? ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. ?xxx?. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2012r. (data wpływu 5 czerwca 2012r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowany w piśmie z dnia 29 maja 2012r.):

7 marca 2012 roku Gmina, w odpowiedzi na konkurs nr (?) ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. ?xxx?.

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów siedmiu Miejskich Szkół Podstawowych oraz czterech Miejskich Gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez:

 • harmonijny rozwój kompetencji kluczowych u uczniów klas 4-6 przyczyniający się do podniesienia ich wyników w nauce oraz kształtowania postaw jakimi cechować się powinni młodzi obywatele Europy, a także
 • wykreowanie ścieżki kariery zawodowo - edukacyjnej uczniom poprzez zapewnienie im profesjonalnego doradztwa zawodowego.

Realizacja zadań będących przedmiotem projektu, o którym mowa powyżej, jest jednocześnie realizacją zadań zaliczanych do zadań o charakterze publicznym.

Beneficjentem (Wnioskodawcą) projektu będzie Gmina, natomiast Realizatorem projektu (wskazanym we wniosku o dofinansowanie) będzie Miejski Zespół Jednostek Oświatowych (MZJO), jednostka organizacyjna Gminy nie posiadająca osobowości prawnej.

Na wszelkich fakturach dokumentujących zakup towarów i usług będzie figurował MZJO.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, Gmina złożyła jako podmiot uprawniony zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Urząd Marszałkowski Województwa dopuszcza sytuację, w której Beneficjentem jest Gmina - wspólnota samorządowa, a Realizatorem jej jednostka organizacyjna.

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w K. widnieje jako Realizator w pięciu projektach realizowanych przez Gminę. Stosowne zapisy regulujące powyższą sytuację znajdują się w każdej umowie o dofinansowanie projektu, zawieranej pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem - Gminą.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 061 829,00 zł, z czego 92% stanowią środki Unii Europejskiej, 8% stanowi wkład własny Gminy.

Dokumentacja konkursowa przewidywała wkład własny Jednostek Samorządu Terytorialnego w wysokości 8% całkowitej wartości projektu, co daje kwotę 84 946,32 zł.

Uczestnikami projektu będą uczniowie Miejskich Szkół Podstawowych oraz Miejskich Gimnazjów w Gminie. Udział uczestników w projekcie będzie całkowicie nieodpłatny, co oznacza, że nie będą pobierane od uczestników żadne opłaty, a całość finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej oraz wkładu własnego Gminy.

Czas realizacji projektu zaplanowano od 1 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż w związku z realizacją projektu Gmina nie będzie dokonywała żadnych zakupów. Rzeczywistym nabywcą wszystkich towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu ?xxx? będzie Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, odrębny od Gminy podmiot.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu prawidłowej realizacji projektu w części lub całości?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 29 maja 2012r.):

Gmina nie ma możliwości odliczenia w całości ani w części podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu ?xxx?.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

  Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest beneficjentem projektu pn. ?xxx?, który będzie realizowany w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  Realizatorem projektu będzie Miejski Zespół Jednostek Oświatowych (MZJO), jednostka organizacyjna Gminy nie posiadająca osobowości prawnej.

  W związku z realizacją projektu Gmina nie będzie dokonywała żadnych zakupów. Nabywcą wszystkich towarów i usług w związku z realizowanym projektem będzie Miejski Zespół Jednostek Oświatowych. Na wszelkich fakturach dokumentujących zakup towarów i usług będzie figurował MZJO.

  W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji ww. projektu jest podmiot który będzie Realizatorem projektu ? Miejski Zespół Jednostek Oświatowych.

  Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Wypada w tym miejscu nadmienić, że zasadniczą funkcją faktury jest udokumentowanie transakcji zrealizowanej na rzecz konkretnego nabywcy oraz umożliwienie ujęcia i rozliczenia w ewidencjach wystawcy oraz odbiorcy. Faktura VAT jest, co do zasady, jedynym dokumentem, który w obrocie krajowym umożliwia podatnikowi VAT ? nabywcy towaru lub usługi odliczenie podatku naliczonego na podstawie art. 86 ustawy o VAT.

  Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców (w omawianej sprawie Miejski Zespół Jednostek Oświatowych).

  W sytuacji zatem, gdy to nie Wnioskodawca dokona nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących te nabycia.

  Wobec powyższego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało (ani w całości ani też w części) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonywane przez Miejski Zespół Jednostek Oświatowych nabycia towarów i usług w ramach realizowania projektu pn. ?xxx?, bowiem to nie on jest nabywcą towarów i usług.

  Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w związku z realizacją projektu pn. ?xxx? Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami które zostaną poczynione na ten cel.

  Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Tut. organ pragnie zauważyć, iż niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy - beneficjenta projektu ? i nie odnosi się do Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w K. (podmiotu który będzie realizatorem projektu), bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

  Obserwuj nas na:

 • Potrzebujesz porady prawnej?

  ZOBACZ TAKŻE: