Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest usługa wykonania instalacji odgromowej (...)

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest usługa wykonania instalacji odgromowej na zabytkowym budynku kościoła.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z zapytaniem Pana zawartym w piśmie z 20.10.2003r. (uzupełnionym pismem z 27.10.2003r.) w sprawie zastosowania stawki podatku od towarów i usług za wykonanie instalacji odgromowej na zabytkowym budynku kościoła uprzejmie informuję:

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) w okresie do 31 grudnia 2003r. opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega sprzedaż materiałów budowlanych i usług (robót) określonych w załączniku nr 5 do ustawy.W poz. 86 pkt 10 ww. załącznika wymienione zostały budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod symbolem 1272, których budowa, remonty i bieżąca konserwacja podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 7%.
W myśl ww. przepisów, podstawę do zastosowania stawki 7% stanowi wyłącznie symbol PKOB danego budynku, o którym decyduje głównie jego przeznaczenie użytkowe.

We wniosku zaznaczył Pan jednak, że wykonanie ww. usług dotyczy budynku kościoła, który należy do obiektów zabytkowych.
W poz. 23 załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług obejmującego wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku wymienione zostały usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) symbolem ex 92. Do zbioru ww. usług należą m.in. usługi w zakresie ochrony zabytków.
Rozstrzygnięcie kwestii czy świadczone przez Pana usługi można zaliczyć do grupy usług oznaczonych symbolem PKWiU ex 92 nie leży w kompetencji organu podatkowego, lecz urzędu statystycznego. Właściwym organem do udzielenia Panu stosownej informacji jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ? Urząd Statystyczny, ul.Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Reasumując, jeżeli przedstawiona przez Pana usługa zostanie zaliczona do usług oznaczonych symbolem PKWiU ex 92, będzie to usługa zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, w przeciwnym wypadku zgodnie z art. 51 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług należy zastosować stawkę 7%.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: