Czy podatnik ma obowiązek rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku usług związanych (...)

Czy podatnik ma obowiązek rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku usług związanych z konserwacja i naprawą pojazdów samochodowych ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą od dnia 01.09.1990 r. w zakresie usług naprawy samochodów. Przy wykonywaniu przedmiotowych usług Strona wykorzystuje także części zakupione we własnym zakresie pod zleconą usługę. Ponadto Podatnik informuje, że świadczone przez niego usługi zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU 50.20.11-00.00. Wysokość obrotów osiągniętych przez Wnioskującego w 2005 r. wyniosła 38.486 zł, a do dnia 31.08.2006 r. - 38.582,01 zł, z tego na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 23.240 zł. Wobec podatnika nie powstał wcześniej obowiązek ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.
Pytanie Wnioskującego dotyczy obowiązku rejestracji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej od dnia 01.09.2006 r.
Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w złożonym wniosku w związku z prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług - naprawa samochodów, Podatnika nie dotyczy obowiązek ewidencjonowania od dnia 01.09.2006 r.

Tut. organ podatkowy podziela stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Na podstawie delegacji zawartej w art. 111 ust. 7 w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.03.2006 r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. Nr 51, poz. 375/ zostały określone:
1) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.
Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia do dnia 31.12.2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowych kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Powyższe zwolnienie, w myśl § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł., z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Od dnia 01.09.2006 r. powyższego zwolnienia zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nie stosuje się bez względu na wysokość osiągniętych obrotów między innymi przy dostawie:
- silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3).
Z dołączonego do wniosku pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że opisane przez Stronę usługi napraw i obsługi pojazdów osobowych polegające na wymianie części samochodowych, z wyłączeniem napraw: układów elektrycznych, opon, wyważania kół, nadwozi i lakierowania mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 50.20.11-00.00 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. /Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm./ stosowanej dla celów podatkowych.
Biorąc pod uwagę powyższe jeżeli Wnioskujący wykonuje jedynie usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 50.20.11-00.00 i nie powstał wobec niego wcześniej obowiązek ewidencjonowania, to nie jest on zobowiązany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej od dnia 01.09.2006 r., ponieważ § 4 pkt 4 dotyczy dostawy towarów o symbolach PKWiU: 34.10.1, 34.2, 34.3.
Jednakże w przypadku przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych Wnioskujący zobowiązany będzie do rozpoczęcia ewidencjonowania po upływie 2 miesięcy licząc od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie w/w kwoty.
Także jednorazowa dostawa towarów wymienionych w cytowanym powyżej § 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących spowoduje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: