czy miał Pan prawo odliczenia w miesiącu styczniu 100% podatku VAT z faktury dokumentującej zakup (...)

czy miał Pan prawo odliczenia w miesiącu styczniu 100% podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu i czy w okresie od dnia nabycia do dnia uzyskania zaświadczenia (20.01.2006 r. ? 03.07.2006 r.) miał Pan prawo do odliczania podatku naliczonego od paliwa wykorzystywanego do napędu tego pojazdu?

Jak wynika ze złożonego wniosku, w dniu 20.01.2006 r. dokonał Pan zakupu nowego środka transportu RENAULT KANGOO EXPRESS 2 i wprowadził go Pan do ewidencji środków trwałych. Dopuszczalna masa całkowita przedmiotowego pojazdu nie przekracza 3,5 tony, spełnia jednak warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. Posiada jeden rząd siedzeń, stałą przegrodę oddzielającą część bagażową oraz zakwalifikowany jest jako wielozadaniowy van. Dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone w dniu 03.07.2006 r. potwierdziło, że w/w pojazd spełnia wymagania określone w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na tle powyższego stanu faktycznego postawione zostało pytanie, czy miał Pan prawo odliczenia w miesiącu styczniu 100% podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu i czy w okresie od dnia nabycia do dnia uzyskania zaświadczenia (20.01.2006 r. ? 03.07.2006 r.) miał Pan prawo do odliczania podatku naliczonego od paliwa wykorzystywanego do napędu tego pojazdu?

Stanowisko podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku

W Pana ocenie, znając parametry techniczne pojazdu miał Pan prawo odliczyć 100% podatku VAT z faktury potwierdzającej zakup samochodu, a także przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia paliwa do w/w pojazdu, ponieważ ustawa nie określa terminu, w jakim miały być dokonane badania dla samochodów zakupionych po 22.08.2005 r.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dalej: ustawa o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. 

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak:1)pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,2)pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,3)pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,4)pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,5)pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy,6)pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą ? jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,7)przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:a)odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lubb)oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Kopia zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu powinna zostać dostarczona przez podatnika w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do naczelnika urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Ograniczenie to, jakkolwiek przepis art. 86 ust. 3 ustawy o VAT odnosi się bezpośrednio do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, nie dotyczy jednakże podatku naliczonego od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT, o ile spełnienie ustawowych wymagań zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów. Tym samym podatek naliczony od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu takich pojazdów, podlega odliczeniu według zasad ogólnych.

Z przedstawionych wyżej przepisów nie wynika, aby przeprowadzenie stosownych badań i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia było warunkiem odliczenia całości podatku od nabycia pojazdu samochodowego oraz podatku wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu takiego pojazdu. Jeżeli nabyty pojazd samochodowy spełnia warunki określone w wyżej cytowanym art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy, podatnikowi przysługuje uprawnienie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w pełnej wysokości.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd spełnia wymagane warunki, a tym samym potwierdzającym prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego z tytułu jego nabycia oraz paliwa wykorzystywanego do napędu jest stosowne zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów. Zatem, podatnik dokonujący obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu pojazdu lub paliwa do jego napędu, powinien co do zasady posiadać je w chwili dokonywania obniżenia. Co prawda ustawodawca nie wskazał terminu przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego dla nowo nabywanych pojazdów, z drugiej jednak strony przepisy nie przewidują dowodzenia tego prawa innymi dokumentami.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, tut. organ podatkowy potwierdza Pana prawo w przedstawionym stanie faktycznym do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu w okresie od 20.01.2006 r. do 03.07.2006 r., o ile nie zostało ono zakwestionowane w tym okresie przez organa kontroli.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej).


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY