Czy w związku z opisaną wyżej zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni jest zwolniona od złożenia (...)

Czy w związku z opisaną wyżej zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni jest zwolniona od złożenia w urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2011, a co za tym idzie zwolniona od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2012 r. (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 26 lipca 2011 roku w kancelarii notarialnej przed notariuszem został zawarty akt notarialny stanowiący umowę darowizny pomiędzy Wnioskodawczynią, a osobą, która nie jest z Zainteresowaną spokrewniona. Przedmiotem umowy darowizny były nieruchomości, a mianowicie 3 działki położone we wsi, niezabudowane, stanowiące rolę, tj. grunty rolne (działka gruntu nr 685 o pow. 1,23 ha i działki gruntu nr 699 i 700 o łącznej pow. 2,18 ha). Zgodnie z wartością cen rynkowych oraz zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn w III grupie podatkowej należny podatek od darowizny w kwocie 10.813 zł Zainteresowana zapłaciła w urzędzie skarbowym.

Następnie dnia 9 września 2011 roku w kancelarii notarialnej przed notariuszem aktem notarialnym stanowiącym umowę sprzedaży, Wnioskodawczyni sprzedała część swoich gruntów rolnych, tj. działki nr 699 i 700 o łącznej powierzchni 2,18 ha (przed upływem 5 lat). Osoba kupująca nie zmieniła kwalifikacji gruntu, kupiła ją z zamiarem wykorzystywania na cele rolnicze. Podatek rolny od zakupionych gruntów został zapłacony. Ww. ziemia nie utraciła charakteru rolnego ? nadal jest użytkowana przez nabywcę jako grunty rolne i przeznaczenie tych gruntów nie zmieniło się w planach zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie na przedmiotowych gruntach kupująca posiała zboże.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisaną wyżej zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni jest zwolniona od złożenia w urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2011, a co za tym idzie zwolniona od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, jest zwolniona od zapłaty zobowiązania podatkowego, gdyż przychód ze sprzedaży gruntów rolnych jest wolny od podatku dochodowego. Zainteresowana spełnia warunki, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zamiarem nabywcy było dalsze wykorzystywanie ww. działek na produkcję rolną i rzeczywiście tak jest. Ziemia nie utraciła charakteru rolnego oraz nie nastąpiło wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej. Zatem transakcja, której dokonała Zainteresowana nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

? jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, iż przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ? nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

  • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e (art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3.

W przedmiotowej sprawie zasadnym jest wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są wolne od podatku dochodowego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w 2011 roku Wnioskodawczyni sprzedała część swoich gruntów rolnych, nabytych uprzednio w 2011 roku w formie darowizny. Osoba kupująca te grunty kupiła je z zamiarem wykorzystywania na cele rolnicze. Przedmiotowa ziemia nie utraciła charakteru rolnego (nadal jest użytkowana przez nabywcę jako grunty rolne ? na przedmiotowych gruntach kupująca posiała zboże).

Reasumując, w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (gruntów rolnych) korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawczyni nie musi odprowadzić podatku od dochodu z przedmiotowej sprzedaży, jak również złożyć zeznania o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: