Czy przychód z wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług opieki nad zdrowymi osobami starszymi podlega (...)

Czy przychód z wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług opieki nad zdrowymi osobami starszymi podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 % przewidzianym dla przychodów z działalności usługowej, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2012 r. (data wpływu 25 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (numer PKD 88.10.Z, numer PKWiU 88.10). W ramach wskazanej działalności, Wnioskodawczyni świadczy usługi na terenie Niemiec i Polski. Zakres świadczonych usług obejmuje opiekę nad osobami starszymi, które są zdrowe. Usługi te polegają na pomocy w pracach domowych, robieniu zakupów oraz innych czynności ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób objętych.

Wskazane czynności Zainteresowana wykonuje samodzielnie, nie zatrudnia w tym celu żadnych osób. W ramach działalności nie są zatrudniane żadne inne osoby do innych celów. Świadczone usługi nie stanowią czynności wchodzących w zakres pracy pielęgniarek. Świadczone usługi opieki nie mają charakteru opieki pielęgniarskiej, ponieważ osoby na rzecz których świadczone są usługi są zdrowe. Niezależnie od tego, Wnioskodawczyni nie posiada uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki. Opieka ta nie jest opieką o charakterze stacjonarnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód z wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług opieki nad zdrowymi osobami starszymi podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 % przewidzianym dla przychodów z działalności usługowej, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), przychody z działalności usługowej podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5 %.

Świadczone usługi opieki nad zdrowymi osobami wchodzą w zakres tej kategorii. Wykonywane usługi nie stanowią natomiast usług wykonywanych w ramach wolnego zawodu, które podlegają opodatkowaniu według stawki 20 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jako wolny zawód określa pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów wynosi 20%.

Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy stanowi, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.

Ustawa przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy ?Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług?.

Należy zwrócić uwagę, iż stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych usług, a nie treści posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określonego według PKD. Dla ustalenia czy wykonywane usługi mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zastosowania właściwej stawki tego podatku do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej konieczne jest przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku (numer według PKD 88.10.Z), które mieszczą się w sekcji "Q"- Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ? Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Działalność gospodarcza o symbolu PKWiU 88.10 nie jest wymieniona w wykazie usług będącym załącznikiem nr 2 do ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wskazać należy, iż na tle przedstawionego stanu faktycznego, gdzie Zainteresowana wskazała, iż świadczone usługi nie stanowią czynności wchodzących w zakres pracy pielęgniarek oraz nie mają charakteru opieki pielęgniarskiej ponieważ osoby na rzecz, których Wnioskodawczyni świadczy usługi są zdrowe, jak również fakt, iż nie posiada uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, stwierdzić należy, iż świadczone usługi nie są wykonywaniem wolnego zawodu w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, przychody z opisanej w złożonym wniosku działalności gospodarczej polegającej na pomocy w pracach domowych, robieniu zakupów oraz innych czynności ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób, mogą być ? po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z ww. ustawy ? opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Usługi w tym zakresie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, przewidzianej m. in. dla przychodów z działalności usługowej.

Reasumując, o ile Wnioskodawczyni spełnia pozostałe warunki wynikające z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i wykonywana działalność jest oznaczona w klasyfikacji PKWiU symbolem 88.10 - wówczas działalność ta może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • Komu przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna?

  Opieka paliatywna i hospicyjna jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych – w tych przypadkach nie można leczyć przyczyn, (...)

 • „Opieka 75+” nie tylko dla najstarszych

  Od 10 grudnia gminy będą mogły składać zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach nowej edycji programu „Opieka 75+”, na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług (...)

 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

  Do 30 kwietnia br. gminy i powiaty, mogą składać wniosek w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. Program jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. (...)

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • Wytchnienie dla opiekunów...

  „Opieka wytchnieniowa” to program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami niepełnosprawnymi.

NA SKÓTY