1. Czy otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (...)

1. Czy otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec ? Deutsche Rentenversicherung, podlega opodatkowaniu w Polsce?2. Czy otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec branży Rolniczej i leśnej podlega opodatkowaniu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2012 r. (data wpływu 13 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lipca 2012 r. (data wpływu 6 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania rent otrzymywanych z Niemiec ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania rent otrzymywanych z Niemiec.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 28 czerwca 2012 r. nr ILPB2/415-388/12 -2/MK, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 28 czerwca 2012 r., skutecznie doręczono dnia 2 lipca 2012 r., zaś w dniu 6 lipca 2012 r. (data nadania 4 lipca 2012 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Po wyjściu za mąż w 1988 r. za obywatela RFN-u Wnioskodawczyni wyjechała z Polski do Niemiec. Zainteresowana mieszkała w tym kraju i była tam zameldowana na stałe do listopada 2011 r. Wnioskodawczyni posiada tylko niemieckie obywatelstwo. W 2009 r. zmarł mąż Zainteresowanej i związku z tym faktem przyznano jej dwie renty wdowie.

Pierwsza renta wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec - Deutsche Rentenversicherung.

Druga renta również wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec Branży Rolniczej i Leśnej - Land und Forstwirtschaftliche Alterskasse.

W listopadzie 2011 r. Wnioskodawczyni przeprowadziła się do Polski. W dniu 17 lutego 2012 r. otrzymała zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej. Zainteresowana jest w Polsce zameldowana na pobyt czasowy od dnia 28 czerwca 2012 r. do dnia 16 marca 2017 r. Obydwie renty wdowie są przelewane z Niemiec do Polski na konto Wnioskodawczyni w Banku, a bank ten pobiera od nich zaliczki na podatek dochodowy.

Zainteresowana wskazuje, że ma obowiązek wykazywać te dwie renty w zeznaniu podatkowym w Republice Federalnej Niemiec.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec ? Deutsche Rentenversicherung, podlega opodatkowaniu w Polsce?
  2. Czy otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec Branży Rolniczej i Leśnej podlega opodatkowaniu w Polsce?

Zdaniem Wnioskodawczyni, ponieważ wypłata obu rent wdowich następuje z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec; pierwszej z Deutsche Rentenversicherung, a drugiej z Land und Forstwirtschaftliche Alterskasse, to w związku z istnieniem umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy).

W myśl art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Ogólną zasadą jest więc opodatkowanie rent uzyskiwanych z Niemiec, przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, w kraju miejsca zamieszkania, tj. w Polsce. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy renta jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech. Przedstawiając stan faktyczny Wnioskodawczyni wskazała, iż otrzymywane przez nią świadczenia są rentami wypłacanymi z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż otrzymywane przez Wnioskodawczynię - renty jako świadczenia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: