Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 11 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 29 marca 1992 r. Wnioskodawca uległ wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym. Od dnia 30 marca 1992 r. Zainteresowanemu została przyznana dożywotnio ustawowa renta socjalna zgodnie z par. 580 ust. 4 RVO i stanowi ona Jego jedyne źródło dochodu.

Powyższa renta jest naliczana na podstawie par. 575 ust. 1 RVO 18 Kodeksu postępowania socjalnego i jest od niej odprowadzany podatek dochodowy.

Przedmiotowa renta została Wnioskodawcy przyznana przez Rolniczy Związek Zawodowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powyższe świadczenie powinno być opodatkowane w Polsce skoro w Niemczech jest odprowadzany podatek w myśl nowych przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2011 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, od renty nie powinien być pobierany podatek w Polsce z uwagi na to, że przyznana na Jego rzecz renta pochodzi z ustawowego ubezpieczenia od wypadków w Niemczech.

Renta, którą otrzymuje Zainteresowany otrzymuje z Niemiec jest przekazywana na Jego rachunek prowadzony w banku w Polsce. Od renty bank pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%.

Zgodnie z Umową między Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i od majątku, płatności otrzymywane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu w Niemczech.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy).


Należy wskazać, że umowa z dnia 18 grudnia 1972 r. zawarta między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1975 r., Nr 31, poz. 163), obowiązująca do 18 grudnia 2004 r., nie zawierała szczególnych regulacji które należałoby stosować w przypadku opodatkowania rent i emerytur.

Zgodnie z art. 19 tej umowy dochody nie wymienione wyraźnie w poprzednich artykułach osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Państwie Umawiającym się mogą być opodatkowane tylko w tym państwie.

Zgodnie z powyższym emerytury i renty wypłacane przez Republikę Federalną Niemiec a otrzymywane przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Polsce w okresie obowiązywania umowy z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Z dniem 19 grudnia 2004 r. weszła w życie nowa, zawarta w dniu 14 maja 2003 r. umowa międzynarodowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), mająca zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2005 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 tejże umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Jednakże zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy - bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie.

Ogólną zasadą jest więc opodatkowanie rent uzyskiwanych z Niemiec, przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, w kraju miejsca zamieszkania, tj. w Polsce.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy renta jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Z przedstawionych we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego informacji wynika, iż Wnioskodawca otrzymuje z Rolniczego Związku Zawodowego rentę wypadkową. Zainteresowany wskazuje, iż renta ta jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny, stwierdzić należy, że renta wypłacana Wnioskodawcy za pośrednictwem banku pochodząca z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych ? od dnia 1 stycznia 2005 roku ? nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Jednocześnie wskazać należy, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wroclaw po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: