Czy nabycie akcji Spółki przez Wnioskodawcę, dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego wykonującego (...)

Czy nabycie akcji Spółki przez Wnioskodawcę, dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego wykonującego czynności wskazane w opisie stanu faktycznego korzystało ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 22 lipca 2011 r. pomiędzy X spółdzielnią prawa holenderskiego jako sprzedającym a Wnioskodawcą jako kupującym została zawarta Warunkowa Umowa Zobowiązująca do Sprzedaży Akcji za Pośrednictwem Domu Maklerskiego (zwana dalej ?Warunkową Umową Sprzedaży?). Przedmiotem umowy była sprzedaż 17 400 000 (siedemnaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i serii C spółki Y S.A. (zwanych dalej ?Akcjami Y?). Transakcja dokonana została poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538, ze zm.) za pośrednictwem Domu Maklerskiego (?) S. A. (zwany dalej ?Domem Maklerskim?). Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży wywierało jedynie skutek zobowiązujący w rozumieniu art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego i zgodnie z jej postanowieniami Akcje Y i związane z nimi prawa zostały przeniesione ze sprzedającego na Wnioskodawcę (czynność rozporządzająca) na podstawie osobnych zleceń zakupu i sprzedaży po rozliczeniu transakcji przez Dom Maklerski. W dniu 19 lipca 2011 r. Y S.A. oraz Dom Maklerski zawarły umowę o przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych na podstawie której Dom Maklerski przyjął na przechowanie wszystkie Akcje Y.


Wnioskodawca i X spółdzielnia prawa holenderskiego przed zawarciem Warunkowej Umowy Sprzedaży zawarli z Domem Maklerskim niezależnie Umowy o Świadczenia Usług Maklerskich Polegających na Wykonywaniu Zleceń Nabycia lub Zbycia Instrumentów Rynku Niepublicznego (zwane dalej ?Umowami Pośrednictwa?) Na podstawie Umowy Pośrednictwa Dom Maklerski zobowiązał się do wykonywania czynności mających na celu zawarcie na zlecenie klienta transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego a w szczególności:

 1. przyjmowanie zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów rynku niepublicznego,
 2. przyjmowanie wpłat tytułem opłacenia zleceń kupna Instrumentów i należnej Domowi Maklerskiemu prowizji,
 3. dokonywanie niezbędnych potwierdzeń w instytucjach przechowujących Instrumenty rynku niepublicznego,
 4. zawieranie transakcji i wystawianie kart umów,
 5. rozliczanie transakcji i przekazywanie środków należnych z tytułu zbycia Instrumentów Klientowi sprzedającemu jeśli płatność jest dokonywana za pośrednictwem Domu Maklerskiego,
 6. wystawianie potwierdzeń zawarcia transakcji.

Ponadto Wnioskodawca udzielił Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu, w szczególności do reprezentowania go wobec podmiotu będącego drugą stroną transakcji, który również był reprezentowany przez Dom Maklerski na podstawie pełnomocnictwa.

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca złożył Domowi Maklerskiemu zlecenie kupna instrumentu niepublicznego w postaci Akcji Y i rozliczenia transakcji do dnia 31 sierpnia 2011 r. poprzez:

 1. dokonanie przez Dom Maklerski przelewu kwoty równej cenie zakupu na rachunek bankowy podmiotu sprzedającego instrumenty finansowe objęte zleceniem;
 2. wydanie przez Dom Maklerski: (i) kupującemu instrumenty finansowe objęte zleceniem oraz (ii) sprzedającemu pisemnego potwierdzenia rozliczenia transakcji oraz kopii dokumentu, na mocy którego Dom Maklerski zrealizował transakcję;
 3. wydanie przez Dom Maklerski kupującemu zaświadczenia depozytowego potwierdzającego wpisanie kupującego jako właściciela wszystkich instrumentów finansowych objętych zleceniem w rejestrze przechowywanych instrumentów rynku niepublicznego w Domu Maklerskim.

W tym samym dniu X spółdzielnia prawa holenderskiego złożyła wobec Domu Maklerskiego nieodwołalne zlecenie zbycia na rynku niepublicznym Akcji Y i rozliczenia transakcji do dnia 31 sierpnia 2011 r. w tym, w szczególności do przyjęcia wpłaty ceny od kupującego i jej przelewu na rachunek bankowy sprzedającego pod warunkiem wystawienia przeciwstawnego zlecenia sprzedaży. Zgodnie z dodatkowymi warunkami określonymi w zleceniach tytuł własności instrumentów finansowych objętych zleceniem został przeniesiony na Wnioskodawcę w dniu rozliczenia transakcji przez Dom Maklerski.

Dom Maklerski prowadzi działalność inwestycyjną i świadczy usługi inwestycyjne oraz usługi dodatkowe w rozumieniu Dyrektywy Markets in Financial lnstruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), a w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm., dalej ?Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi?) prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.


Za usługi pośrednictwa Wnioskodawca zapłacił Domowi Maklerskiemu prowizję maklerską.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nabycie akcji Y przez Wnioskodawcę, dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego wykonującego czynności wskazane w opisie stanu faktycznego korzystało ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm., dalej ?Ustawa o PCC?)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PCC, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie wynikające z przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PCC ma zastosowanie do transakcji sprzedaży Akcji Y w stanie faktycznym opisanym we wniosku, gdyż wszystkie warunki, od których uzależnione jest zwolnienie czynności z podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać za spełnione.

Dom Maklerski, z którego pośrednictwa korzystały strony transakcji, jest rodzajem firmy inwestycyjnej wymienionej w art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje Y jako papiery wartościowe, są instrumentami finansowymi, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Transakcja sprzedaży akcji, do której doszło na podstawie Umów Pośrednictwa i przeciwstawnych zleceń sprzedaży oraz zakupu akcji złożonych przez zbywcę i nabywcę w Domu Maklerskim, w której firma inwestycyjna (Dom Maklerski) reprezentowała nabywcę oraz sprzedawcę, powinna zostać uznana za dokonywaną za pośrednictwem tejże firmy inwestycyjnej.

W stanie faktycznym, którego dotyczy wniosek, nie doszło do bezpośredniego zawarcia umowy rozporządzającej pomiędzy zbywcą i nabywcą akcji, ponieważ obie strony reprezentowane były przez Dom Maklerski, który pełnił funkcję pośrednika, natomiast Akcje Y zostały przeniesione ze sprzedającego na Wnioskodawcę (czynność rozporządzająca) w dacie zamknięcia po rozliczeniu transakcji przez Dom Maklerski.

Prawo cywilne nie definiuje ?umowy pośrednictwa?, nie zawiera również definicji legalnej pojęcia ?pośrednictwa? czy też ?pośredniczenia?. Brak takiej definicji również w prawie podatkowym. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka PWN (wyd. PWN 1998), przez ?pośrednictwo? należy rozumieć: (i) działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwianie jakichś spraw dotyczących obu stron (ii) występowanie w roli łącznika, (iii) załatwianie dla zarobku rożnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

W związku z brakiem definicji umowy pośrednictwa w Kodeksie cywilnym do umowy pośrednictwa jako umowy nienazwanej należy, zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosować odpowiednio przepisy o zleceniu Art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jak stanowi art. 734 § 2 Kodeksu cywilnego, w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

Oznacza to domniemanie działania w imieniu dającego zlecenie (a więc z bezpośrednim skutkiem dla zleceniodawcy) aby wyłączyć ten skutek potrzebne jest wyraźne oświadczenie. ?Działanie w imieniu? z kolei oznacza, że forma prawna zlecenia jest uzależniona od formy czynności prawnej której wykonanie ma być przedmiotem zlecenia. Kodeks spółek handlowych co do zasady nie przewiduje szczególnych wymogów w odniesieniu do formy jaką winna zachowywać umowa stanowiąca podstawę sprzedaży akcji. Należy zatem stwierdzić, iż umowa taka może być zawarta w każdej formie. Oznacza to, że również zlecenie kupna/sprzedaży akcji (i odpowiednio zlecenie pośrednictwa w sprzedaży) nie wymaga formy szczególnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, warunkiem objęcia transakcji zwolnieniem określonym w art. 9 pkt 9 lit b) Ustawy o PCC jest więc zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem firmy inwestycyjnej czyli występowanie takiej firmy przy zawieraniu umowy w imieniu sprzedającego lub nabywcy akcji.

Zważywszy, iż obie strony transakcji:

 • zawarły z Domem Maklerskim Umowy Pośrednictwa;
 • udzieliły Domowi Maklerskiemu pełnomocnictw do działania w ich imieniu, w szczególności do reprezentowania ich wobec podmiotu będącego drugą stroną transakcji, a następnie
 • w wyniku realizacji Umów Pośrednictwa złożyły Domowi Maklerskiemu przeciwstawne zlecenia sprzedaży i kupna Akcji Y i rozliczenia transakcji poprzez:
  • dokonanie przelewu kwoty równej cenie zakupu otrzymanej od kupującego na rachunek bankowy sprzedającego,
  • wydanie stronom potwierdzenia rozliczenia transakcji
  • wydanie kupującemu zaświadczenia depozytowego potwierdzającego wpisanie kupującego jako właściciela wszystkich Akcji Y w rejestrze przechowywanych instrumentów rynku niepublicznego w Domu Maklerskim;

należy uznać iż transakcja sprzedaży Akcji Y została dokonana ?za pośrednictwem? firmy inwestycyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zakres czynności wykonywanych przez Dom Maklerski na jego rzecz, w tym to, iż, zgodnie z Warunkową Umową Sprzedaży Akcje Y i związane z nimi prawa zostały przeniesione ze sprzedającego na Wnioskodawcę (czynność rozporządzająca) na podstawie osobnych zleceń zakupu i sprzedaży po rozliczeniu transakcji przez Dom Maklerski nie sposób uznać, iż Dom Maklerski nie działał w roli pośrednika między Wnioskodawcą a zbywającym.

Jak zostało wskazane w zawarciu umowy sprzedaży uczestniczył Dom Maklerski, działający w imieniu nabywcy i zbywcy akcji. Jeżeli umowa sprzedaży akcji jest dokonywana przez firmę inwestycyjną w imieniu stron to nie sposób przyjąć, iż transakcja jest dokonywana bez jej pośrednictwa. Wspomniana okoliczność jest jednocześnie wystarczającą do stwierdzenia, że pośrednictwo miało miejsce niezależnie od stopnia zaangażowania domu maklerskiego w poszczególne etapy procesu transakcyjnego (nawiązanie kontaktu pomiędzy sprzedającym i kupującym, negocjacje, podpisanie umowy przedwstępnej).

W konsekwencji, należy uznać, że działalność Domu Maklerskiego w przedmiotowej transakcji polegała na pośrednictwie w zawarciu umowy sprzedaży Akcji Y, która to czynność, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PCC jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdza szereg interpretacji indywidualnych wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 marca 2011 r. IPPB2/436-10/11-4/AF stwierdzono, iż ?Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na rachunek dającego zlecenie.?

Pozytywne stanowisko w tej kwestii zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2011 r. (sygn. IPPB2/436-442/10-2/MZ) i Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. IBPBII/1/436 85/10/MZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, wskazują, że podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a stawka podatku wynosi 1%.

Jednakże, w myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze. zm.).

Z treści analizowanego przepisu (art. 9 pkt 9 lit. b) wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych.

Tym samym pośrednictwo ww. instytucji dotyczyć musi sprzedaży a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zatem w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia, wymaga kwestia jak należy rozumieć wyrażenie ?sprzedaż za pośrednictwem?.


W związku z powyższym niezbędne jest określenie czym jest sprzedaż, o której mowa w analizowanym przepisie. Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże, zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Z kolei, przez zagraniczną firmę inwestycyjną w myśl art. 3 pkt 32 ww. ustawy - rozumie się osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową.

W związku z powyższym za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w tym akcji), także w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z kolei, pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w analizowanej sytuacji, gdy Dom Maklerski uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy sprzedaży przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, tj. m.in.:

 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2 w wz. z pkt 1),
 • doradztwie inwestycyjnym ( art. 69 ust. 2 pkt 5),
 • doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (art. 69 ust. 4 pkt 4),
 • sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych (art. 69 ust. 4 pkt 6).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, iż Wnioskodawca nabył (warunkowa umowa sprzedaży), za pośrednictwem domu maklerskiego akcje. Wnioskodawca i zbywca akcji przed zawarciem ww. umowy zawarli z Domem Maklerskim niezależnie umowy o świadczenia usług maklerskich polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego (umowy pośrednictwa). Na podstawie tych umów Dom Maklerski zobowiązał się do wykonywania czynności mających na celu zawarcie na zlecenie klienta transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego a w szczególności: przyjmowanie zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego, przyjmowanie wpłat tytułem opłacenia zleceń kupna instrumentów i należnej Domowi Maklerskiemu prowizji, dokonywanie niezbędnych potwierdzeń w instytucjach przechowujących instrumenty rynku niepublicznego, zawieranie transakcji i wystawianie kart umów, rozliczanie transakcji i przekazywanie środków należnych z tytułu zbycia instrumentów klientowi sprzedającemu jeśli płatność jest dokonywana za pośrednictwem Domu Maklerskiego, wystawianie potwierdzeń zawarcia transakcji.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, Spółka w związku z zawarciem opisanej umowy sprzedaży akcji nie była zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. Organ informuje, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • Poznaj Polskę w najbliższy weekend za pół ceny

  Od 22 listopada w całej Polsce rozpoczyna się VII edycja akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. W tym roku do akcji przystąpiła rekordowa liczba partnerów.

 • Rozliczenie PIT-a w centrum handlowym

  W najbliższy weekend (24 i 25 marca) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie. Akcja odbędzie się w 93 centrach (...)

 • „SMOG” wyeliminuje z dróg stare auta

  Od czasu do czasu policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Podczas pełnienia takiej służby 20 listopada br. funkcjonariusze zwracali (...)

 • Zabawki muszą być bezpieczne

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Badano m.in. poziom ftalanów, (...)

 • Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

NA SKÓTY