Prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu świadczenia usług specjalistycznego projektowania (...)

2016-08-31 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu świadczenia usług specjalistycznego projektowania i architektury oraz opodatkowania podatkiem VAT usługi wykonania i sprzedaży projektu wraz z przekazaniem nabywcy praw autorskich.

Doradca podatkowy
online 24h
Kliknij, aby zadać pytanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2016 r. (data wpływu 21 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia ? brak daty (data wpływu 26 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu świadczenia usług specjalistycznego projektowania i architektury oraz opodatkowania podatkiem VAT usługi wykonania i sprzedaży projektu wraz z przekazaniem nabywcy praw autorskich ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu świadczenia usług specjalistycznego projektowania i architektury oraz opodatkowania podatkiem VAT usługi wykonania i sprzedaży projektu wraz z przekazaniem nabywcy praw autorskich. Wniosek uzupełniono w dniu 26 sierpnia 2016 r. o przeformułowanie jednego z pytań.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Planowana działalność gospodarcza to pracownia projektowa zajmująca się projektowaniem wnętrz oraz projektowaniem krajobrazu. Faktyczne rozpoczęcie działalności przypada na dzień 2 sierpnia 2016 r. PKD: 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania oraz 71.11.Z. działalność w zakresie architektury (architektoniczne kształtowanie krajobrazu).

W ramach prowadzonej działalności opracowywane będą projekty wnętrz, ogrodów i zagospodarowania terenu. Przygotowywane projekty będą zawierały szczegółowe rzuty i rysunki techniczne, komputerowe wizualizacje, zestawienia materiałów, jakich należy użyć w celu realizacji projektu oraz nadzór autorski nad realizowanymi projektami.

Projekt funkcjonalny (rzuty z góry z układem ścian działowych, rozmieszczeniem mebli, układem kuchni i łazienek):

 • inwentaryzacja pomieszczeń, dokumentacja fotograficzna, wywiad z Klientem,
 • przygotowanie kilku wersji układu funkcjonalnego wnętrza na rzutach z góry,
 • korekty w celu wypracowania finalnego układu funkcjonalnego wnętrza.


Projekt koncepcyjny (wizualizacje 3D uwzględniające dobór materiałów, wyposażenia, kolorystyki):

 • dobór pokrycia podłóg i ścian (materiał, kolorystyka),
 • dobór stolarki drzwiowej (model, materiał, kolorystyka),
 • dobór wyposażenia łazienek (ceramika sanitarna, armatura),
 • dobór oraz projekt mebli i elementów zabudowy (forma, materiał, kolorystyka),
 • dobór sposobu oświetlenia poszczególnych pomieszczeń oraz propozycja opraw oświetleniowych,
 • propozycja wystroju okien (sposób dekoracji, kolorystyka),
 • dobór elementów wykończeniowych, dekoracji i elementów wyposażenia,
 • fotorealistyczne wizualizacje pomieszczeń przedstawiające koncepcję. Wizualizacje są przygotowywane w oparciu o finalnie wybrany układ funkcjonalny.

Projekt wykonawczy (dokumentacja projektowa, wyliczenia materiałów i specyfikacja wyposażenia):

 • projekt układu ścian (jeśli jest taka potrzeba),
 • projekt podłóg z wyborem materiałów i sposobem ułożenia.
 • projekt sufitów podwieszanych i elementów gipsowo-kartonowych,
 • projekt rozmieszczenia instalacji elektrycznej i oświetlenia,
 • projekt rozmieszczenia urządzeń sanitarnych,
 • szczegółowe rozwinięcia ścian wraz z przekrojami,
 • projekt okładzin ściennych wraz ze wskazaniem konkretnych kolorów, tapet, paneli dekoracyjnych itp.,
 • projekt zabudowy meblowej w kuchni ze specyfikacją materiałów i akcesoriów,
 • projekt szaf wnękowych, garderoby, szafek łazienkowych i innych elementów stolarskich,
 • aranżacja kominka lub ewentualnie biokominka, kiedy nie ma instalacji kominowej w mieszkaniu (propozycja materiałów, sposobu wykończenia),
 • aranżacja schodów wewnętrznych wraz z propozycją wykończenia i doborem materiałów,
 • zestawienia ilościowe, wykazy materiałów użytych w projekcie,
 • specyfikacja wyposażenia i wszystkich elementów wykończeniowych zawierająca nazwę materiału producenta, konieczną ilość do zamówienia, ofertę cenową i miejsce zakupu.

Przedmiotem umowy będzie usługa przygotowania projektu oraz pozostałe obowiązki architekta wnętrz, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przygotowanego projektu. Opracowywane projekty będą indywidualne, oryginalne, niepowtarzalne i innowacyjne. Świadcząc powyższe usługi autor działał będzie jako indywidualny twórca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie prawa autorskie będą wyłączną własnością autora i nie będą obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich. Autor będzie ich wyłącznym twórcą. Z tytułu wykonania projektu, klient będzie zobowiązany zapłacić jednorazowo wynagrodzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie złożonym w dniu 26 sierpnia 2016 r.):

 1. Czy w świetle art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług prowadząc biuro projektów nieświadczące usług doradczych, a jedynie usługi oznaczone w PKD symbolami: 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 71.11.Z działalność w zakresie architektury (architektoniczne kształtowanie krajobrazu), Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT zakładając, że przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą 150.000 zł, a w roku bieżącym wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności?
 2. Jeżeli przychody przekroczą 150.000 zł to jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usługi wykonania, a następnie sprzedaży projektu wnętrza wraz z przekazaniem nabywcy praw autorskich do tego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług prowadząc biuro projektów nieświadczące usług doradczych, a jedynie usługi oznaczone w PKD symbolami: 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 71.11.Z działalność w zakresie architektury (architektoniczne kształtowanie krajobrazu), Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT zakładając, że przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą 150.000 zł, a w roku bieżącym wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności.

Jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, tj. każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Realizując przedmiotowe usługi, wnioskodawca działa samodzielnie, a projekty opracowywane przez ten podmiot opierają się na indywidualnych pomysłach. Co więcej, Wnioskodawcy przysługują (na zasadzie wyłączności) prawa autorskie do tych projektów, z tym że prawa te są przenoszone na klientów nabywających przedmiotowe usługi. Tym samym usługi świadczone przez Wnioskodawcę odpowiadają świadczeniom, o których mowa w poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, a więc powinny zostać opodatkowane stawką 8% VAT.

Podstawa prawna: ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (?).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (?).

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), dalej Dyrektywa 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów, i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie podmiotowe od podatku VAT dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  ? jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności ? przed dniem wykonania tej czynności.

Jak stanowi art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 (art. 113 ust. 11a ustawy).

Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, należy stwierdzić, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają m.in. usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność gospodarczą. Będzie to pracownia projektowa zajmująca się projektowaniem wnętrz i krajobrazu. Faktyczne rozpoczęcie działalności przypada na dzień 2 sierpnia 2016 r. PKD: 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania oraz 71.11.Z działalność w zakresie architektury (architektoniczne kształtowanie krajobrazu). W ramach prowadzonej działalności Zainteresowany będzie opracowywał projekty wnętrz, ogrodów i zagospodarowania terenu. Przygotowywane projekty będą zawierały szczegółowe rzuty i rysunki techniczne, komputerowe wizualizacje, zestawienia materiałów, jakich należy użyć w celu realizacji projektu oraz nadzór autorski nad realizowanymi projektami.

Przedmiotem umowy będzie usługa przygotowania projektu oraz pozostałe obowiązki architekta wnętrz, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przygotowanego projektu. Opracowywane projekty będą indywidualne, oryginalne, niepowtarzalne i innowacyjne. Świadcząc powyższe usługi Wnioskodawca będzie działał jako indywidualny twórca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie prawa autorskie będą wyłączną własnością Zainteresowanego bez obciążeń prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wnioskodawca będzie ich wyłącznym twórcą. Z tytułu wykonania projektu, klient zobowiązany będzie zapłacić jednorazowo wynagrodzenie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą w pierwszej kolejności ustalenia, czy prowadząc biuro projektów nieświadczące usług doradczych, a jedynie usługi oznaczone w PKD symbolami: 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania oraz 71.11.Z działalność w zakresie architektury, może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT zakładając, że przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą 150.000 zł, a w roku bieżącym wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności.

W związku z powyższym należy w tym miejscu rozstrzygnąć, czy wskazane we wniosku usługi, które będą wykonywane w ramach prowadzonej działalności, należy zaliczyć do usług, których świadczenie nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa.

W potocznym rozumieniu, termin ?doradztwo? obejmuje szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia ?usługi w zakresie doradztwa? jest szerszy niż termin ?usługi w zakresie doradztwa prawnego?. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa, należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem ?doradcy? należy rozumieć tego, ?kto udziela porad?. Natomiast ?doradzać?, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza ?udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie?. Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym ?doradztwo? to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np. ekonomicznych, czy finansowych.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie usługi zaklasyfikowane zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 74.

10.Z jako działalność w zakresie specjalistycznego projektowania oraz jako 71.11.Z działalność w zakresie architektury i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy oraz przewidywana przez Zainteresowanego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł ? to Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy do momentu, gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł.

Jeżeli jednak faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Należy zaznaczyć, że Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego w momencie wykonania czynności doradztwa niezależnie od posiadanych przez Zainteresowanego uprawnień.

Reasumując, w związku z powyższym, Wnioskodawca, prowadząc biuro projektów nieświadczące usług w zakresie doradztwa, może skorzystać z prawa do zwolnienia od podatku VAT, zakładając, że wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150.000 zł, a w roku bieżącym wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla usługi wykonania, a następnie sprzedaży projektu wnętrza wraz z przekazaniem nabywcy praw autorskich do tego projektu, gdy przychody z działalności przekroczą 150.000 zł.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2?12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl, art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W poz. 181 załącznika nr 3 do ww. ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały (bez względu na symbol PKWiU) usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji twórcy, ustawodawca w powyższym zakresie odsyła do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W myśl przepisu art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Na podstawie ust. 2 pkt 6 powołanego artykułu, przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa z utworu pierwotnego.

Zatem, aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać następujące cechy:

 1. mieć źródło w pracy człowieka (twórcy),
 2. stanowić przejaw działalności twórczej,
 3. posiadać indywidualny charakter.

W myśl art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu (ust. 2 ww. artykułu).

Jak wynika z powyższego przepisu, twórcą w rozumieniu tej ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Natomiast użyte w art. 1 analizowanej ustawy określenie: przejaw działalności twórczej oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta jest spełniona, gdy mamy do czynienia z subiektywnym nowym wytworem intelektu.

Twórcy przysługują autorskie prawa osobiste. Zgodnie z art. 16 ww. ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

 1. autorstwa utworu;
 2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Przepis art. 17 cyt. ustawy stanowi zaś, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (autorskie prawa majątkowe). Należy podkreślić, że autorskie prawa majątkowe mogą przysługiwać w niektórych przypadkach także innym podmiotom niż twórca.

Z powołanych wyżej unormowań ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna ? człowiek będący autorem utworu w rozumieniu tej ustawy.

W rozdziale 5 ustawy uregulowano kwestie dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych. W myśl zatem art. 41 ust. 1 tej ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;
 2. nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana ?licencją?, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (ust. 2 ww. artykułu).

Na podstawie art. 43 ust. 1 cyt. ustawy, jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, którym może być również ? jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ? projekt wnętrz, ogrodów i zagospodarowania terenu. Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Przejawem działalności twórczej jest uzewnętrzniony rezultat działalności twórcy. Wykonane przez Wnioskodawcę projekty będą stanowić niewątpliwie uzewnętrzniony rezultat jego działalności twórczej.

Jak wskazano na wstępie na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy, usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że jeżeli wartość sprzedaży Zainteresowanego przekroczy kwotę 150.000 zł i o ile ? jak wskazano we wniosku ? Wnioskodawca wykonując przedmiotowe usługi będzie działał, jako twórca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a za świadczone usługi będzie otrzymywał jednorazowo wynagrodzenie z tytułu wykonania projektu (honorarium), to usługi te będą podlegały opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Podsumowując, jeżeli wartość sprzedaży Zainteresowanego przekroczy kwoty 150.000 zł, to usługi wykonania, a następnie sprzedaży projektu wnętrza wraz z przekazaniem nabywcy praw autorskich do projektu będą opodatkowane 8% stawką podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację ? w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne