Czy Wnioskodawczyni ma odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów (...)

Czy Wnioskodawczyni ma odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia ? brak daty sporządzenia (data wpływu 19 kwietnia 2012 r.) uzupełnionym pismami z dnia ? brak daty sporządzenia (data wpływu 22 czerwca 2012 r.) oraz z dnia 20 czerwca 2012 r. (data wpływu 25 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniach 22 czerwca 2012 r. i 25 czerwca 2012 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego, opłatę, własne stanowisko w sprawie oraz o podpis.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, prowadzi działalność usługową ? ?Usługi leśne?. Jako sołtys Wsi ? Zainteresowana złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego (za pośrednictwem Fundacji ?) o dofinansowanie dotacją w ramach działań PROW 2007-2013 realizacji operacji w ramach tzw. Małych projektów - Oś IV Program PROW. Operacja polegać będzie na zakupie sprzętu multimedialnego na świetlicę wiejską w ? oraz zainicjowaniu funkcjonowania Klubu Filmowego.

Dotacja wypłacona będzie na zasadzie refundacji kosztów na podstawie wniosku o płatność. Refundacji polegać będą koszty zakupu sprzętu multimedialnego, który zostanie zamontowany w świetlicy wiejskiej oraz działania promujące realizowane zadania (wydruk plakatów). Zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom ?, w czasie imprez i uroczystości organizowanych przez Radę Sołecką i Szkołę Podstawową w ?. Będzie udostępniany oczywiście za darmo. Z tytułu realizacji operacji Wnioskodawczyni nie osiągnie żadnych obrotów.

Realizując zadania wynikające z projektu po stronie zakupów wystąpi podatek naliczony.

Z uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawczyni w związku z prowadzoną działalnością usługową jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług.

Tytuł projektu: ? (...)?. W ramach projektu zostanie zakupiony: projektor multimedialny, ekran, sprzęt nagłaśniający, laptop, oprogramowanie komputerowe, poczęstunek dla uczestników spotkania oraz usługi reklamowe związane z realizowanym zadaniem.

Towar zakupiony w ramach realizowanego projektu nie jest w żaden sposób związany z prowadzoną przez Zainteresowaną działalnością gospodarczą i nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Sprzęt będzie przekazany na świetlicę wiejską i będzie służył nieodpłatnie mieszkańcom ? do funkcjonowania Klubu Filmowego, który nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej.

Z tytułu realizacji operacji zarówno Wnioskodawczyni, jaki i Rada Sołecka nie osiągną żadnych obrotów ani zysków.

Otrzymana dotacja nie będzie miała wpływu na cenę świadczonych usług dotyczących działalności świetlicy wiejskiej oraz funkcjonowaniem Klubu Filmowego. Otrzymana dotacja będzie tylko dotacją do poniesionych kosztów związanych z uruchomieniem Klubu Filmowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, sformułowanym w uzupełnieniu do wniosku, nie będzie ona miała możliwości odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza ? na mocy ust. 2 powołanego artykułu ? obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (?).

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (?).

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, prowadzi działalność usługową ? ?Usługi leśne?. W związku z prowadzoną działalnością usługową jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług. Jednak w stosunku do realizowanego projektu występuje jako sołtys. Zainteresowana złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego (za pośrednictwem Fundacji ?) o dofinansowanie dotacją w ramach działań PROW 2007-2013 realizacji operacji w ramach tzw. Małych projektów - Oś IV Program PROW projektu pt.: ?(...)?. Operacja polegać będzie na zakupie sprzętu multimedialnego na świetlicę wiejską oraz zainicjowaniu funkcjonowania Klubu Filmowego. W ramach projektu zostanie zakupiony: projektor multimedialny, ekran, sprzęt nagłaśniający, laptop, oprogramowanie komputerowe, poczęstunek dla uczestników spotkania oraz usługi reklamowe związane z realizowanym zadaniem.

Dotacja wypłacona będzie na zasadzie refundacji kosztów na podstawie wniosku o płatność. Refundacji polegać będą koszty zakupu sprzętu multimedialnego, który zostanie zamontowany w świetlicy wiejskiej oraz działania promujące realizowane zadania (wydruk plakatów). Zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom, w czasie imprez i uroczystości organizowanych przez Radę Sołecką i Szkołę Podstawową. Będzie udostępniany bezpłatnie. Z tytułu realizacji operacji zarówno Wnioskodawczyni, jaki i Rada Sołecka nie osiągną żadnych obrotów ani zysków. Towar zakupiony w ramach realizowanego projektu nie jest w żaden sposób związany z prowadzoną przez Zainteresowaną działalnością gospodarczą i nie będzie służył do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Sprzęt będzie przekazany na świetlicę wiejską i będzie służył nieodpłatnie mieszkańcom do funkcjonowania Klubu Filmowego, który nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Z uwagi na fakt, iż efekty uzyskane w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych, a podmiot w odniesieniu do realizowanego projektu nie jest czynnym podatnikiem VAT (nie występuje w takim charakterze w zakresie realizowanego projektu ? pomimo, że jest podatnikiem podatku VAT w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej w innym zakresie), zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy. Tym samym Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, związane z realizacją projektu.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowana nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Wnioskodawczyni nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni ? występująca w zakresie realizowanego projektu jako sołtys, a nie jako zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług prowadzący działalność usługową ? nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu ?(?)? sfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu. Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji z dnia 16 lipca 2012 r., nr ILPP2/443-1416/12-5/AKr.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.2.2019

  Miliony na seniorów

  Blisko 250 nowych domów i klubów dla seniora może powstać w tym roku dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Senior+”. Pieniądze trafią też do samorządów już (...)

 • 30.9.2019

  Prostsza realizacja projektów unijnych

  Od 9 września br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu (...)

 • 5.8.2019

  Wsparcie dla polskiej wsi

  Celem programu „Agroenergia” jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej.  

 • 11.8.2018

  Więcej dotacji na pożytek publiczny

  Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80% możliwą wartość przyznanej dotacji.

 • 26.2.2019

  Większa pomoc de minimis w rolnictwie

  Z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów (...)