Przychody z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (...)

Przychody z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym przepisami terminie ? o wyborze tej formy opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2012 r. (data wpływu 30.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku z tytułu najmu nieruchomości położonej w Polsce? jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 30.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku z tytułu najmu nieruchomości położonej w Polsce.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca - posiada obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo niemieckie, jednak od roku 1980 zamieszkuje w Niemczech wraz z żoną i córką, gdzie zlokalizowane jest jego centrum życiowe i gdzie między innymi prowadzi działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa. Jednocześnie jest on wspólnikiem działającej w Polsce Spółki z o.o. z siedzibą w T., w której pełni także funkcję członka zarządu. Ponadto Wnioskodawca wraz ze swoją córką oraz Spółką z o.o., są wspólnikami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Wnioskodawca podlega w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki z o.o., przysługują Wnioskodawcy (95 %) oraz jego żonie (5 %). Wspólnicy tej Spółki zamierzają podjąć uchwałę, na podstawie której zostanie przyznana im dywidenda z tytułu zysku osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, przy czym dywidenda nie zostanie wypłacona w formie pieniężnej, ale tytułem dywidend wspólnikom zostanie przekazana własność nieruchomości należącej do Spółki o wartości odpowiadającej przyznawanej dywidendzie. W związku z faktem, że w małżeństwie wspólników (Wnioskodawca i jego żona) panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, dywidenda przypadająca na rzecz poszczególnych wspólników również wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków, a tym samym własność nieruchomości przekazanej im tytułem dywidendy jako wspólnikom, nabędą oni do swojego wspólnego majątku prywatnego objętego wspólnością ustawową.

Po przekazaniu nieruchomości Wnioskodawcy i jego żonie, zamierzają oni jako osoby prywatne wynająć tę nieruchomość, przy czym nie planują oni prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania tej nieruchomości (nieruchomość nie będzie wynajęta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


  1. Czy przychody jakie będą osiągane przez małżonków na zasadach opisanych w przedstawionym stanie faktycznym z tytułu najmu nieruchomości, mogą być opodatkowywane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  2. Czy wskazane powyżej przychody mogą być opodatkowane wyłącznie przez Wnioskodawcę, jeżeli oboje małżonkowie złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez Wnioskodawcę?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym istnieje możliwość opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości, zgodnie z przepisem art. 6 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do przepisu art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, które nie mają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do dochodów (przychodów) takich zalicza się w szczególności dochody (przychody) z położonej m terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości (zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 4) ustawy). Według Wnioskodawcy - mimo iż wraz z małżonką nie mają miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ?- podlegać będą obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) osiąganych z tytułu najmu nieruchomości położonej w Polsce.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 2 ust. 1a i art. 6 ust. 1a) przychody osiągane z tytułu najmu, jeżeli umowa najmu nie jest zawierana ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach wskazanych w tej ustawie.

Zdaniem Wnioskodawcy przychody osiągane przez Niego i małżonkę z tytułu najmu nieruchomości położonej w Polsce - w związku z faktem, że umowa najmu nieruchomości nie będzie zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane zgodnie z przepisem art. 6 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatki dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - o ile małżonkowie złożą oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy.

Według Wnioskodawcy, jeżeli złożą pisemne oświadczenie zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, całość przychodu z tytułu najmu nieruchomości może być opodatkowana wyłącznie przez Niego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Stosownie do treści art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę, która nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce uważa się, zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 4 ww. ustawy, dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.


Przepis art. 4a tej ustawy stanowi, iż wymienione wyżej przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisaną w Berlinie dnia 14.05.2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), dochody osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodów osiągniętych z używania lub bezpośredniego użytkowania, najmu lub dzierżawy, jak również innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

Użycie w umowie sformułowania ?mogą być opodatkowane? oznacza, że dochód z majątku nieruchomego jest opodatkowany w Polsce, o ile polskie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie.

Z powyższego wynika, iż wobec osoby nieposiadającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, która uzyskuje dochody z nieruchomości położonej na terytorium Polski mają zastosowanie przepisy ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Przechodząc na płaszczyznę przepisów polskiego prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z majątku nieruchomego położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest m.in. najem, podnajem, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Powyższe oznacza, iż przychody z najmu mogą być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej lub stanowić odrębne źródło przychodów, kwalifikowane jako ?najem prywatny?.


Jeśli najem nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą a więc stanowi odrębne źródło przychodów określane jako tzw. ?najem prywatny?, przychody uzyskiwane z tego źródła mogą być opodatkowane:

  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Podkreślić należy, iż wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem (w rozpatrywanej sprawie wyboru formy opodatkowania dokonuje Wnioskodawca).


Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie oraz niemieckie, jednak jest rezydentem Niemiec, gdyż od 1980 r. wraz z żoną i córką zamieszkują w Niemczech ? posiada tam centrum interesów życiowych. Wnioskodawca i jego żona zamierzają wynająć nieruchomość, która jest położona w Polsce i stanowi ich prywatny składnik majątku objęty wspólnością ustawową. Umowa najmu nie będzie zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie natomiast do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ? o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Stosownie do art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Pamiętać jednak należy, iż możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z wynajmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od złożenia w terminie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

W myśl bowiem art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego ? do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Z powyższego wynika, iż co do zasady, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą wybrać, czy najem nieruchomości będzie przez nich prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też w ramach tzw. najmu prywatnego. Od wyboru dokonanego przez podatnika zależy kwalifikacja uzyskiwanych z tego tytułu przychodów do odpowiedniego źródła przychodów (z pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź z najmu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 6 ww. ustawy małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska uzyskujący przychody z prywatnego najmu mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Należy wyraźnie podkreślić, że oświadczenie takie małżonkowie muszą składać co roku, nawet jeśli nic się nie zmieniło i dalej chcą opodatkować przychody tylko przez jednego małżonka.

W świetle art. 12 ust. 8 wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu obowiązuje przy dokonaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Tym samym, wskazać należy, że przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady, podlegają opodatkowaniu odrębnie przez każdego ze współmałżonków, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa zasadnym jest uznać, iż przychody z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym przepisami terminie ? o wyborze tej formy opodatkowania.

Podkreślić ponadto należy, że nic nie stoi na przeszkodzie aby Wnioskodawca w całości opodatkował przychód z posiadanej przez niego i małżonkę nieruchomości, pod warunkiem, że zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zostanie złożone oświadczenie, że przychód opodatkowany będzie przez Wnioskodawcę.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: