Czy Wnioskodawca prawidłowo zamierza określić wartość początkową środka trwałego w postaci lokalu (...)

Czy Wnioskodawca prawidłowo zamierza określić wartość początkową środka trwałego w postaci lokalu stanowiącego odrębną własność po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji Wnioskodawcy, jako: cenę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, powiększoną o koszty odpłatnego nabycia tegoż prawa (takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłaty sądowe), a ponadto powiększoną o koszty przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu (takie jak koszt taksy notarialnej, opłaty sądowe od wniosków do sądu o wpis w księdze wieczystej) i pomniejszoną o wartość dokonanych uprzednio odpisów amortyzacyjnych od tego prawa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ? przedstawione we wniosku (data wpływu 30 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 30 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się ten lokal, został oddany do użytku w 1999 roku.

Poprzedni właściciele nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu na podstawie przydziału z dnia 11 kwietnia 2001 roku i od tamtej pory go wykorzystywali, w tym na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca wprowadzi w pierwszej kolejności spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jako wartość niematerialną i prawną, do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca dokonywać będzie od tej wartości odpisów amortyzacyjnych, stosując stawkę 2,5 % w skali roku, przy czym za wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej przyjęta zostanie cena, po której spółdzielcze własnościowe prawo zostało kupione, powiększona o koszty odpłatnego nabycia (podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna oraz opłaty sądowe). Wnioskodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zamierza oddać lokal do używania osobie trzeciej, na podstawie umowy najmu. Najemca wykorzystywał będzie lokal na cele biurowe, związane z prowadzą przez niego działalnością gospodarczą. Następnie Wnioskodawca zamierza przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego i wprowadzić ten lokal jako środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


  1. Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym - po przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego - Wnioskodawca uprawniony będzie do stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości nieprzekraczającej 10 % w skali roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym lokal stanowiący odrębną własność wprowadzony został jako środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
  2. Czy Wnioskodawca prawidłowo zamierza określić wartość początkową środka trwałego w postaci lokalu stanowiącego odrębną własność po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji Wnioskodawcy, jako: cenę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, powiększoną o koszty odpłatnego nabycia tegoż prawa (takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłaty sądowe), a ponadto powiększoną o koszty przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu (takie jak koszt taksy notarialnej, opłaty sądowe od wniosków do sądu o wpis w księdze wieczystej) i pomniejszoną o wartość dokonanych uprzednio odpisów amortyzacyjnych od tego prawa?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydana odrębna interpretacja.


Zdaniem Wnioskodawcy na powyższe pytania należy udzielić odpowiedzi pozytywnej.


Ad: 2


Zgodnie z art. 22g ust. 1 i 3 Ustawy o PIT w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, za wartość początkową przyjmuję się cenę nabycia. Za cenę nabycia uważa się natomiast kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Powołany przepis zawiera definicję ceny nabycia oraz przykładowe wyliczenia kosztów, które mogą zostać zaliczone do tej ceny. Z przepisu tego wynika zatem, że w skład ceny nabycia, oprócz kwoty należnej zbywcy, wchodzą wszelkie koszty poczynione do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, o ile pozostają w związku przyczynowym z zawartą transakcją nabycia. W zdarzeniu przyszłym opisywanym w niniejszym wniosku, do dnia oddania do używania środka trwałego, w postaci lokalu stanowiącego odrębną własność, Wnioskodawca poniesie następujące koszty: cenę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, koszty związane z jego nabyciem (tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych, koszt taksy notarialnej, opłaty sądowe od wniosku o wpis do księgi wieczystej), a ponadto koszty związane z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności tego lokalu (koszt taksy notarialnej, opłaty sądowe od wniosków o wpis do księgi wieczystej). Z uwagi na fakt, iż lokal stanowiący przedmiot wniosku wpisany był wcześniej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i w związku z tym był amortyzowany według zasad obowiązujących dla wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkowa środka trwałego ustalona według powyższych zasad ulegnie pomniejszeniu o wartość dokonanych uprzednio odpisów amortyzacyjnych. W konsekwencji Wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż w opisywanym stanie faktycznym, wartość początkową środka trwałego stanowić będzie cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, powiększona o koszty odpłatnego nabycia (takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłaty sądowe), a ponadto powiększona o koszty przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu (takie jak koszt taksy notarialnej, opłaty sądowe od wniosków do sądu o wpis w księdze wieczystej). Wartość ta pomniejszona zostanie natomiast o wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jako wartości niematerialnej i prawnej.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


W myśl art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a ? 22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.


Stosownie do treści art. 22c pkt 1 i 2 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają:

  • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu.


Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca wprowadzi w pierwszej kolejności spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jako wartość niematerialną i prawną, do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca dokonywać będzie od tej wartości odpisów amortyzacyjnych, stosując stawkę 2,5 % w skali roku, przy czym za wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej przyjęta zostanie cena, po której spółdzielcze własnościowe prawo zostało kupione, powiększona o koszty odpłatnego nabycia (podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna oraz opłaty sądowe). Wnioskodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zamierza oddać lokal do używania osobie trzeciej, na podstawie umowy najmu. Następnie Wnioskodawca zamierza przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego i wprowadzić ten lokal jako środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego ?Własność i inne prawa rzeczowe?.


Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości.


Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie i przytoczone przepisy ustawy wskazać należy, iż z chwilą podpisania aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu zmieni się tytuł prawny do tego lokalu. Od tego momentu, jako lokal będący odrębną własnością może on być środkiem trwałym. Posiadane uprzednio spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogło zaś stanowić jedynie wartość niematerialną i prawną.


Podatnik, który podejmie decyzję o amortyzowaniu przedmiotu najmu, musi ustalić jego wartość początkową oraz właściwą stawkę amortyzacyjną.


Zasady ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określone zostały w art. 22g ww. ustawy.


Zgodnie z przepisem art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: w razie nabycia w drodze kupna ? cenę ich nabycia.


W myśl art. 22g ust. 3 za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (?).


Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, iż co do zasady wartość początkową środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze kupna stanowi cena nabycia, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.


W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.


Jak wskazano we wniosku Wnioskodawca zamierza przekształcić mieszkanie spółdzielcze własnościowe w pełną własność.


W takim zatem przypadku, mając na uwadze treść wcześniej cytowanych przepisów art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartością początkową środka trwałego ? w postaci lokalu mieszkalnego powstałego z przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będzie cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, powiększona o koszty odpłatnego nabycia (takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, opłaty sądowe), a ponadto powiększona o koszty przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu (takie jak koszt taksy notarialnej, opłaty sądowe od wniosków do sądu o wpis w księdze wieczystej). Wartość ta powinna zostać pomniejszona o wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jako wartości niematerialnej i prawnej.


Wobec powyższego w zakresie ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego przekształconego w lokal stanowiący odrębną własność stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację ? w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Płocku Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: