Czy Premie otrzymane przez klienta w ramach planowanych Promocji, stanowić będą sprzedaż premiową, (...)

Czy Premie otrzymane przez klienta w ramach planowanych Promocji, stanowić będą sprzedaż premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 13.01.2012 r. (data wpływu 17.01.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Bank zamierza organizować akcje promocyjne mające na celu promocję sprzedaży następujących usług (produktów finansowych) świadczonych przez Bank: sprzedaży i użytkowania kart kredytowych, rachunków bankowych (w tym typu ROR), kredytów oraz lokat terminowych . Promocje będą adresowane do klientów Banku (przyszłych klientów) - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Mechanizm funkcjonowania planowanych Promocji będzie polegał na przyznaniu nagrody każdemu klientowi, który dokona zakupu produktów finansowych wskazanych przez Bank. Oznacza to, iż uzyskanie nagrody nie będzie związane z elementem rywalizacji pomiędzy uczestnikami Promocji, ani też losowości.

Szczegółowe zasady Promocji oraz okres jej trwania zostaną szczegółowo określone w regulaminie Promocji ogłoszonym przez Bank. Z tytułu zakupu jednej usługi (jednego produktu bankowego) klientowi będzie przysługiwało prawo do uzyskania tylko jednej nagrody.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Premie otrzymane przez klienta w ramach planowanych Promocji, stanowić będą sprzedaż premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem Wnioskodawcy: w ocenie Banku Promocje prowadzone na zasadach opisanych w niniejszym wniosku, mające na celu zwiększenie sprzedaży usług Banku, spełniają warunki uznania ich za sprzedaż premiową w rozumieniu przepisów ustawy pdof. Tym samym, Premie uzyskiwane przez klientów Banku w związku z zakupem produktów finansowych objętych Promocjami stanowić będą nagrody o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof zwalnia się z podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 PLN. Zwolnienie przedmiotowe o którym mowa powyżej od nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika (w ramach sprzedaży premiowej) w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności. Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof stanowi natomiast, że od wartości nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się podatek według stawki 10%.

Samo pojęcie sprzedaży premiowej nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych, jednakże na gruncie orzecznictwa i doktryny prawa podatkowego upowszechnił się pogląd zgodnie z którym należy pod nim rozumieć umowę sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedawcę premii kupującemu.

Stanowisko to zostało potwierdzone w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych. Tytułem przykładu można tu wskazać uchwałę 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 5/06N, a także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2007 r., sygn. akt. I SA/Łd 859/07, w którym czytamy, co następuje: ?pojęcie sprzedaży premiowej (...) składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznanie nagród. Sprzedaż jest pojęciem cywilistycznymi oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę. Termin ?premia? oznacza natomiast nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś często mające zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną. Wśród cech pozwalających odróżnić sprzedaż premiową od innych sprzedażowych akcji promocyjnych wymienia się w szczególności uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług jako cel promocji nagroda przysługuje każdemu kto dokona zakupu premiowanych towarów lub skorzysta z objętej promocją usługi - jej przyznanie nie jest uzależnione od przypadku (jak w grze losowej) lub rywalizacji (jak w konkursie) - istnieje tożsamość podmiotu dokonującego zakupu oraz podmiotu otrzymującego nagrodę.

Analiza planowanych przez Bank Promocji w kontekście powyższych uwag prowadzi do wniosku, że Promocje spełnią warunki do zaklasyfikowania ich jako sprzedaży premiowej. W szczególności Promocje te spełniają następujące założenia sprzedaży premiowej:

 • celem planowanych Promocji jest uatrakcyjnienie sprzedaży usług znajdujących się w ofercie Banku,
 • nagrodę otrzyma każdy klient który dopełni warunku nabycia objętej Promocją usługi z oferty Banku,
 • nagroda zostanie przekazana tej samej osobie która skorzystała z usług Banku (dokonała zakupu usług Banku).Jak zostało wskazane jedną z cech sprzedaży premiowej jest uatrakcyjnienie zakupu określonych towarów/usług. Przesłanka ta zdaniem Banku będzie spełniona w dyskutowanym stanie faktycznym. Nie budzi bowiem wątpliwości fakt, iż w analizowanej sytuacji celem Promocji będzie promowanie usług finansowych świadczonych przez Bank.

Kolejną cechą charakterystyczną sprzedaży premiowej jest okoliczność, że wyłącznym warunkiem przyznania nagrody jest zakup premiowanych towarów/usług. Odnosząc to do przypadku przedstawionego w niniejszym wniosku wskazać należy, ze w przypadku każdej z planowanych Promocji klient będzie uprawniony do otrzymania określonej nagrody w przypadku zakupu odpowiedniej usługi finansowej (produktu finansowego) Banku. Zauważyć przy tym należy, iż będzie to jedyny warunek uzyskania nagrody w ramach Promocji. Na marginesie warto dodać, iż ani w doktrynie ani tez w orzecznictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność organizacji sprzedaży premiowej zarówno w odniesieniu do tradycyjnej sprzedaży towarów jak i sprzedaży usług. Na dopuszczalność organizowania sprzedaży premiowej w przypadku sprzedaży usług wskazują wprost m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r., nr ILPBI/415-189/11-4/IM, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2010 r. nr IPPB4/415-567/10-2/SP interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lipca 2010 r. nr IPPB2/415-292/10-4/MR (przy czym ostatnia z przywołanych interpretacji dotyczy sytuacji analogicznej do przedstawionej w niniejszym wniosku).

Podsumowując powyższe uznać należy, iż planowane Promocje będą spełniały przesłanki do uznania ich za akcje marketingowe o charakterze sprzedaży premiowej. W konsekwencji, zdaniem Banku prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym nagrody wydawane w ramach Promocji stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli przepisy art. 24 ? 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z treści zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika zasada powszechności przedmiotowej opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich dochodów. Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Spośród źródeł przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, ustawodawca wymienił tzw. ?inne źródła?. Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania ?w szczególności? oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym.

Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne jeszcze przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową ? jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być warunki:

 1. nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
 2. jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 3. sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem ?sprzedaż premiowa?, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni. Stosując wykładnię językową wyrażenia ?sprzedaż premiowa? zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu ?sprzedaż? oraz ?premiowa?.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i tak treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin ?premia?, ?premiowa? nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik ?premiowy? należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, zdaniem tutejszego organu podatkowego ?sprzedaż premiowa? jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza organizować akcje promocyjne mające na celu promocję sprzedaży następujących usług (produktów finansowych) świadczonych przez Bank: sprzedaży i użytkowania kart kredytowych, rachunków bankowych (w tym typu ROR), kredytów oraz lokat terminowych . Promocje będą adresowane do klientów Banku (przyszłych klientów) - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mechanizm funkcjonowania planowanych Promocji będzie polegał na przyznaniu nagrody każdemu klientowi, który dokona zakupu produktów finansowych wskazanych przez Bank. Oznacza to, iż uzyskanie nagrody nie będzie związane z elementem rywalizacji pomiędzy uczestnikami Promocji, ani też losowości. Szczegółowe zasady Promocji oraz okres jej trwania zostaną szczegółowo określone w regulaminie Promocji ogłoszonym przez Bank. Z tytułu zakupu jednej usługi (jednego produktu bankowego) klientowi będzie przysługiwało prawo do uzyskania tylko jednej nagrody.

W tym miejscu należy wskazać, iż art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 ze zm.) określa czynności do jakich świadczenia zobowiązany jest bank a czynnościami tymi są:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
 3. udzielanie kredytów,
 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
 7. wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

Zawierając umowę z klientem banku o wydanie karty kredytowej/płatniczej wydawca karty płatniczej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. on elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169 poz. 1385 ze zm.) zobowiązuje się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi wydawcy kwotami opłat i prowizji lub do spłaty swoich zobowiązań na rachunek wskazany przez wydawcę.

Zgodnie zaś z art. 535 ustawy Kodeks cywilny przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów umowa o kartę płatniczą (w tym kredytową) nie prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży, lecz do świadczenia usługi. W związku z tym przedmiotowe świadczenie jako niezwiązane ze sprzedażą nie może być uznane za związane ze sprzedażą premiową.

Z taką samą sytuacją mamy doczynienia w wyniku umowy zawartej pomiędzy bankiem a klientem banku dotyczącej lokaty bankowej, bardzo często nazywanej również depozytem bankowym. Ogólnie lokatę bankową możemy określić, jako sumę pieniędzy, którą klient na podstawie umowy przekazuje w depozyt wybranemu bankowi. Depozyt bankowy jest inwestycją dokonywaną przez klienta wpłacającego pieniądze do banku. Lokatę bankową możemy traktować, jako pożyczkę klienta dla banku w zamian za umowne odsetki.

Rachunek bankowy, w tym ROR, to zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem.

Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe.

W umowie rachunku bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki.

Pożyczka ? to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę - art. 723 kc). W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek.

Natomiast kredyt bankowy ? to umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż wymienione czynności do jakich świadczenia zobowiązany jest bank na rzecz swoich klientów nie prowadzą w istocie do zawarcia umowy sprzedaży, lecz do świadczenia usług. W związku z tym przedmiotowe świadczenia jako niezwiązane ze sprzedażą nie mogą być uznane ze sprzedażą premiową.

Tym samym premie otrzymywane przez klientów w ramach planowanych Promocji nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będą dla indywidualnych klientów banku w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy przychód z innych źródeł.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz rozstrzygnięć NSA - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych sprawy podatnika osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami tak sądów jak innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.3.2017

  Rozliczenie PIT-a w centrum handlowym

  W najbliższy weekend (24 i 25 marca) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie. Akcja odbędzie się w 93 centrach (...)

 • 1.3.2018

  Zabawki muszą być bezpieczne

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Badano m.in. poziom ftalanów, (...)

 • 30.10.2018

  Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

 • 18.7.2011

  Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

  Mało kto nie narzeka na swoją pracę. Konkretniej rzecz ująwszy na warunki w niej panujące. Albo (a może w szczególności) na wysokość swojego wynagrodzenia. Często domagamy się zmian i lepszego (...)

 • 9.12.2004

  Wolontariat zamiast praktyki

  Na praktykach nie dla wszystkich chętnych starcza miejsca. Ograniczone możliwości mają też młodsi studenci. Nie oznacza to jednak, że są skazani na roznoszenie ulotek lub udzielanie korepetycji (...)