3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja wniesienia do Funduszu w formie darowizny (...)

3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja wniesienia do Funduszu w formie darowizny akcji SA, praw i obowiązków posiadanych w SK nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2012 r. (data wpływu 27.04.2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 28.06.2012 r. (data wpływu 02.07.2012 r.) na wezwanie z dnia 20.06.2012 r. Nr IPPB2/415-408/12-2/AS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu z tytułu wniesienia w formie darowizny akcji polskiej spółki akcyjnej oraz praw i obowiązków posiadanych w spółce komandytowej do spółki mającej siedzibę w Luksemburgu ? jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 27.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu z tytułu wniesienia w formie darowizny akcji polskiej spółki akcyjnej oraz praw i obowiązków posiadanych w spółce komandytowej do spółki mającej siedzibę w Luksemburgu.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca posiada akcje w spółce akcyjnej ?P. Polska? (dalej ?SA?) oraz prawa i obowiązki w spółce " Development? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej ?SK?) jako jej komandytariusz. Obie spółki mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. SA prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń elektronicznych, natomiast SK zajmuje się przede wszystkim działalnością deweloperską (dalej łącznie: ?Spółki?). Wnioskodawca wraz ze swoim wspólnikiem, który również jest akcjonariuszem i wspólnikiem w powyższych Spółkach, planują podjęcie działań restrukturyzacyjnych w wyniku których akcje i prawa i obowiązki posiadane w Spółkach zostaną przeniesione przez Wnioskodawcę i drugiego wspólnika do wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego S. zarejestrowanego jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI. (dalej jako ?Fundusz?), który zostanie powołany w Luksemburgu. Fundusz typu S. SI. będzie działał zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2007 r. o Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz będzie posiadał osobowość prawną. Fundusz zasadniczo będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Luksemburgu bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, których stroną jest Luksemburg. Zgodnie z luksemburskimi przepisami podatkowymi Fundusz będzie jednak podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na terytorium Luksemburga. Status podatkowy Funduszu jako rezydenta podatkowego Luksemburga będzie potwierdzony certyfikatem rezydencji wydanym przez odpowiednie władze podatkowe Luksemburga.

Planowane jest wniesienie przez Wnioskodawcę praw i obowiązków posiadanych w SK do Funduszu w formie darowizny. Z kolei jeżeli chodzi o wniesienie do Funduszu akcji SA, możliwe są następujące scenariusze:

 1. Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w zamian za udziały Funduszu, w wyniku czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub
 2. Wnioskodawca wniesie do Funduszu (posiadającego już bezwzględną większość praw głosu w SA wskutek wniesienia akcji przez drugiego ze wspólników) pozostałe akcje w SA w zamian za udziały Funduszu, w wyniku czego Fundusz zwiększy ilość akcji w SA, lub
 3. Wnioskodawca wniesie do Funduszu akcje SA w formie darowizny.

Jak wskazano powyżej, w scenariuszu 1 i 2 transakcja będzie polegała na objęciu przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za akcje w SA. W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotowych akcji Fundusz albo uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA (scenariusz 1) albo też, posiadając już wcześniej bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji posiadanych w SA (scenariusz 2).

W scenariuszu 3 akcje SA zostaną wniesione przez Wnioskodawcę do Funduszu pod tytułem darmym, bez ekwiwalentnego świadczenia ze strony Funduszu na rzecz Wnioskodawcy (tj. analogicznie jak w przypadku wniesienia praw i obowiązków posiadanych w SK).


Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20.06.2012 r. Nr IPPB2/415-408/12-2/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez:

 • wyjaśnienie, czy fundusz inwestycyjny S. zarejestrowany jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI., który zostanie powołany w Luksemburgu i będzie posiadał osobowość prawną, do którego Wnioskodawca wniesie akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • uszczegółowienie zdarzenia przyszłego w zakresie dywidend wypłacanych Wnioskodawcy przez Fundusz. W opisie stanu faktycznego brak informacji dotyczącej ewentualnej wypłaty dywidendy, natomiast pytanie Nr 4 i stanowisko Wnioskodawcy do pytania odnoszą się do tego zdarzenia.

- w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.


Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 28.06.2012 r. (data wpływu 02.07.2012 r., data nadania w placówce pocztowej 28.06.2012 r.).


Niniejszym piśmie Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił:

 • Fundusz inwestycyjny S. zarejestrowany jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SI., który zostanie powołany w Luksemburgu i będzie posiadał osobowość prawną, i do którego Wnioskodawca wniesie akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Uzupełniając opis zdarzenia przyszłego niniejszym potwierdzam, iż w przypadku uzyskania przez Fundusz zysków, planowana jest wypłata dywidendy na rzecz udziałowców Funduszu (a więc również na rzecz Wnioskodawcy).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.


 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Funduszu w zamian za aport akcji SA, w wyniku którego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji i udziałów w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość akcji SA przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz Funduszu w zamian za udziały Funduszu wskutek czego Fundusz uzyska bezwzględną większość praw głosu w SA, lub też Fundusz, posiadając bezwzględną większość praw głosu w SA, zwiększy ilość akcji w tej spółce, nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy?
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja wniesienia do Funduszu w formie darowizny akcji SA, praw i obowiązków posiadanych w SK nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dywidenda uzyskiwana przez Wnioskodawcę z Funduszu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

Odpowiedź na pytanie Nr 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytania Nr 1, 2 i 4 została zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach.


Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 3:


Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do Funduszu w formie darowizny posiadanych przez Wnioskodawcę akcji SA oraz praw i obowiązków posiadanych w SK nie spowoduje powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PDOF źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a)- c).


Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy PDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

(a) Odsetki od pożyczek,

(b) Odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub innych formach oszczędzania przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

(c) Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

(d) Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

(i) Dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

(ii) Oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

(iii) Podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

(iv) Wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

(e) Przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

(f) Należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

(i) odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

(ii) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

(g) Przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

(h) Przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

(i) Nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

(j) Przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.


Powyższa regulacja wskazuje, że ustawodawca enumeratywnie określił zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że dotyczą one odpłatnego zbycia, realizacji praw oraz objęcia akcji lub praw i obowiązków w spółce osobowej w zamian za wkład niepieniężny.

W katalogu zdarzeń skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono zatem darowizny akcji lub praw i obowiązków posiadanych w spółce osobowej, która to czynność w przeciwieństwie do wymienionych zdarzeń ma charakter nieodpłatny oraz nieekwiwalentny.

W świetle regulacji Kodeksu cywilnego (art. 888), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Warunkiem koniecznym uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jego nieodpłatny charakter. Tym samym, dokonanie darowizny nie może prowadzić do uzyskania korzyści majątkowej ani osobistej po stronie darczyńcy. Darowizna nie skutkuje w związku z tym żadnym przysporzeniem majątkowym po stronie darczyńcy, które stanowiłoby jego ewentualny przychód. Należy również zaznaczyć, że darowizna akcji lub praw i obowiązków posiadanych w spółce osobowej na rzecz Funduszu nie skutkuje również powstaniem przychodu z innych źródeł, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy PDOF.

W konsekwencji, w sytuacji dokonania darowizny akcji SA i praw i obowiązków posiadanych w SK na rzecz Funduszu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy PDOF.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).


Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek,
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
  4. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 10. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.


Artykuł 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tegoż Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zamierza dokonać darowizny akcji polskiej spółki akcyjnej oraz praw i obowiązków posiadanych w spółce komandytowej na rzecz spółki inwestycyjnej z siedzibą w Luksemburgu. Wnioskodawca twierdzi, że przekazanie darowizny nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje akcje.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. - określanego w dalszej części skrótem K.s.h.), ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 10 § 2 K.s.h.).

W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Natomiast stosownie do art. 20 ust.

1 ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Darowizna praw i obowiązków w spółce komandytowej na rzecz spółki inwestycyjnej z siedzibą w Luksemburgu nie skutkuje powstaniem przychodu z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca nie otrzyma w związku z dokonaną darowizną żadnego przysporzenia majątkowego, jakie uzyskałby w związku z odpłatnym zbyciem praw i obowiązków w spółce komandytowej. W przedmiotowej sprawie nie powstanie również przychód z innych źródeł, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki inwestycyjnej z siedzibą w Luksemburgu akcji polskiej spółki akcyjnej oraz praw i obowiązków posiadanych w spółce komandytowej, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów (akcji) bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane akcje i prawa, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości.

W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej oraz praw i obowiązków w SK na rzecz spółki inwestycyjnej z siedzibą w Luksemburgu, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie akcji oraz praw i obowiązków w SK nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.


Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, czy opisana ?darowizna? ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Jeżeli jednak przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego, który wystąpił w rzeczywistości, w szczególności, jeżeli umowa darowizny była/będzie związana ze świadczeniem wzajemnym spółki luksemburskiej w jakiejkolwiek formie, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • Poznaj Polskę w najbliższy weekend za pół ceny

  Od 22 listopada w całej Polsce rozpoczyna się VII edycja akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. W tym roku do akcji przystąpiła rekordowa liczba partnerów.

 • Rozliczenie PIT-a w centrum handlowym

  W najbliższy weekend (24 i 25 marca) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie. Akcja odbędzie się w 93 centrach (...)

 • „SMOG” wyeliminuje z dróg stare auta

  Od czasu do czasu policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Podczas pełnienia takiej służby 20 listopada br. funkcjonariusze zwracali (...)

 • Zabawki muszą być bezpieczne

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Badano m.in. poziom ftalanów, (...)

 • Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

NA SKÓTY