Czy nagrody otrzymane przez klienta w ramach planowanych Promocji, stanowić będą nagrody związane (...)

Czy nagrody otrzymane przez klienta w ramach planowanych Promocji, stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa zarówno w art. 21 ust. 1 pkt 68, jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2012 r. (data wpływu 20.01.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank zamierza organizować akcje promocyjne o cechach sprzedaży premiowej . Akcje te będą miały na celu promowanie usług (produktów finansowych) znajdujących się w ofercie Banku, tj. promocję sprzedaży i używania kart kredytowych, rachunków bankowych - w tym ROR, lokat bankowych, kredytów oraz pożyczek. Adresatami Promocji będą wszyscy klienci Banku (przyszli klienci) - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Planowane Promocje będą polegały na przyznaniu nagrody każdemu klientowi, który spełni warunki przewidziane w regulaminie Promocji. Uzyskanie nagrody nie będzie związane z elementem rywalizacji, ani też losowości. Oznacza to, iż planowane Promocje będą akcjami promocyjnymi stanowiącymi w swej istocie sprzedaż premiową. Zasady każdej z Promocji będą regulowane odpowiednim regulaminem.

Przykładem Promocji spełniającej powyższe założenia, której zorganizowanie jest obecnie rozważane przez Bank jest m.in. akcja promocyjna związana z lokatą bankową (rachunkiem oszczędnościowym) , która w założeniach dla Produktu będzie oferowała stosunkowo niskie oprocentowanie bazowe. Każdy klient, który w ramach Promocji przystąpi do Produktu na określonych warunkach uprawniony będzie do uzyskania nagrody od Banku. W Promocji przewidziane będą różne nagrody - w zależności, od tego na jaki czas klient przystąpi do Produktu objętego Promocją i jaka wysokość środków pieniężnych zostanie przez niego w ten Produkt zaangażowana. Oznacza to, iż nagroda w Promocji zależała będzie od warunków, na jakich klient dokona zakupu Produktu (usługi finansowej od Banku). Bank przewiduje, iż Promocja może trwać od 1 dnia do 1 roku, przy czym jednocześnie mogą być prowadzone różne edycje Promocji.

Z uwagi na specyfikę usług finansowych, przystąpienie do Produktu w ramach Promocji (tj. nabycie usługi finansowej) powinno skutkować uzyskaniem nagrody, gdy Klient nabędzie - czyli Bank wyświadczy - usługę zgodnie z warunkami, na jakich Klient przystąpił do Produktu. Wskazać bowiem należy, iż z nabyciem usługi finansowej mamy de facto do czynienia w sytuacji, gdy zostanie ona wyświadczona przez usługodawcę zgodnie z warunkami ustalonymi z usługobiorcą. Mając to na względzie, Bank rozważa obecnie dwa alternatywne sposoby przekazywania nagrody w ramach Promocji. Pierwszy z nich zakłada, iż Klient uzyskiwał będzie nagrodę już w momencie przystąpienia do Produktu, przy czym w sytuacji gdy Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji (odstąpi od Produktu) przed ustalonym okresem będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej, wynikającej z niedotrzymania warunków Promocji (gdyż de facto nie dokona on zakupu od Banku usługi finansowej na zasadach uprawniających go do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem Promocji). Druga rozpatrywana możliwość to wydawanie nagrody w momencie faktycznego nabycia przez klienta Produktu, rozumianego jako wykonanie przez Bank usługi na zasadach określonych w momencie przystąpienia do Produktu w ramach Promocji (celem Banku jest promowanie sprzedaży określonej usługi finansowej rozumianej jako świadczenie tej usługi przez z góry określony czas).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nagrody otrzymane przez klienta w ramach planowanych Promocji, stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa zarówno w art. 21 ust. 1 pkt 68, jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem Wnioskodawcy: w ocenie Banku Promocje (których zasady zostały przedstawione w stanie faktycznym) mające na celu wzrost sprzedaży usług Banku spełniają warunki uznania ich za sprzedaż premiową w rozumieniu ustawy PIT. W konsekwencji, nagrody wydawane w ramach Promocji stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT od dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy ?w wysokości 10% wygranej lub nagrody?. Jednocześnie stosownie do dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT nagrody związane ze sprzedażą premiową korzystają ze zwolnienia z podatku, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Należy zauważyć, iż samo pojęcie ?sprzedaż premiowa? nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę ani w ustawie PIT, ani w innych aktach prawnych. Definicja sprzedaży premiowej funkcjonuje natomiast w utrwalonej już praktyce podatkowej. Zgodnie z powszechnie akceptowanym rozumieniem, sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedawcę premii kupującemu. Otrzymanie premii jest gwarantowane (uprawnionym do otrzymania nagrody powinien być każdy, kto bierze udział w akcji, tj. dokona zakupu premiowanych towarów lub usług) i następuje po spełnieniu warunków wskazanych przez sprzedawcę.

Stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. II K 369/08 oraz w uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. II FPS 5/06N, w której wskazano: ?Powyższe pojęcie składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznawanie nagród. ?Sprzedaż? jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę, natomiast określenie ?premia? oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną.? Natomiast w przywołanym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego czytamy co następuje: ?ze sprzedażą premiową mamy do czynienia, gdy podmiot dokonujący tejże sprzedaży przekazuje należną (zgodnie z ustalonymi regułami) nagrodę każdemu nabywcy spełniającemu określone przez sprzedawcę przesłanki zakupu. Uzyskanie nagrody musi być elementem o charakterze pewnym i nie może wynikać z rywalizacji pomiędzy nabywcami towarów?.

Analogiczny pogląd prezentowany jest przez Dyrektorów Izb Skarbowych wydających interpretacje indywidualne z upoważnienia Ministra Finansów, czego przykładem jest m.in. interpretacja z dnia 14 lipca 2010 r., nr IPPB2/415-292/10-4/MR, której autorem jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Zatem cechy odróżniające sprzedaż premiową od innych akcji promocyjnych są następujące:

 1. sprzedaż premiowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu określonych towarów/usług, lub zachętę do dalszej współpracy,
 2. nagrody są wydawane po spełnieniu pewnych - z góry określonych przez sprzedawcę - warunków, tj. zakupu promocyjnego towaru lub skorzystania z objętej promocją usługi,
 3. nagroda przysługuje każdej osobie, która dokona zakupu premiowanych towarów lub też usług (jej przyznanie nie jest wynikiem przypadku - jak przy grze losowej, ani rywalizacji -jak w przypadku konkursu).

Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego w pierwszej kolejności warto wskazać, iż ani w doktrynie, ani też w orzecznictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność organizacji sprzedaży premiowej zarówno w odniesieniu do tradycyjnej sprzedaży towarów, jak i sprzedaży usług. Na dopuszczalność organizowania sprzedaży premiowej w przypadku sprzedaży usług wskazują wprost organy podatkowe, czego przykładem jest m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r., nr ILPB1/415-189/11-4/IM, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2010 r., nr IPPB4/415-567/10-2/SP, czy też interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lipca 2010 r., nr IPPB2/415-292/10-4/MR (przy czym ostatnia z przywołanych interpretacji dotyczy sytuacji analogicznej do przedstawionej w niniejszym wniosku).

Jak zostało wskazane, jedną z cech sprzedaży premiowej jest uatrakcyjnienie zakupu określonych towarów/usług. Przesłanka ta zdaniem Banku będzie spełniona w dyskutowanym stanie faktycznym. Nie budzi bowiem wątpliwości fakt, iż w analizowanej sytuacji celem Promocji będzie promowanie usług finansowych świadczonych przez Bank.

Odnosząc się do kolejnej cechy sprzedaży premiowej, a mianowicie wydania nagrody po spełnieniu warunków określonych przez sprzedawcę (tu: Bank) zauważyć należy, iż Promocja (regulamin Promocji) przewidywać będzie określone warunki, które uprawniać będą Klienta do uzyskania nagrody. Przykładowo, w ramach rozważanej obecnie Promocji dotyczącej Produktu (opisanej w stanie faktycznym). Klient uprawniony będzie do otrzymania określonej nagrody w przypadku zakupu odpowiedniej usługi finansowej tj. Produktu od Banku. Zauważyć przy tym należy, iż będzie to jedyny warunek uzyskania nagrody w ramach Promocji.

Nie można bowiem uznać, iż wydanie nagrody po wyświadczeniu promowanej usługi przez Bank, bądź też wprowadzenie kary umownej za nieprzestrzeganie warunków Promocji (odstąpienie od Produktu) jest przesłanką do uznania, iż istnieje dodatkowy warunek uzyskania nagrody. Zauważyć bowiem należy, iż Bank premiuje zakup usługi, a nie sam fakt rozpoczęcia jej świadczenia na rzecz Klienta. W interesie Banku jest wykonanie usługi na rzecz Klienta i tym samym premiuje on takie zachowanie Klienta, tj. zakup usługi, który jest równoznaczny z wyświadczeniem usługi przez Bank na zasadach ustalonych z Klientem w momencie podpisywania umowy (przystąpienia do Produktu). Wskazany wymóg wynika ze specyfiki usług, których sprzedaż/zakup ma charakter ciągły (co występuje w przypadku większości usług finansowych) tj. usługa nabywana przez Klienta, co do zasady, świadczona jest przez Bank przez określony okres. A zatem, skoro Klient dokonuje premiowanego zakupu, to jest to równoznaczne z korzystaniem przez Klienta z usługi w całym okresie przewidzianym umową Produktu (którego dotyczy Promocja) i takie zachowanie Klienta powinno być postrzegane jako zakup usług (Produktu), z którym związana jest nagroda/premia, a nie sam fakt przystąpienia do Produktu przez Klienta. Zauważyć bowiem należy, iż samo zawarcie umowy (przystąpienie do Produktu), co do zasady, nie oznacza faktycznego nabycia premiowanej usług przez Klienta. Analizowana kwestia nie występuje w przypadku sprzedaży towarów handlowych, gdyż w takiej sytuacji moment zawarcia umowy, co do zasady tożsamy jest z faktycznym dokonaniem zakupu przez Klienta (w tym samym momencie dochodzi do wydania towaru i uzyskania zapłaty ceny). A zatem o ile w przypadku sprzedaży towarów premiowanych nagrodą sprzedawca realizuje cel swojej akcji promocyjnej (sprzedaż towarów) od razu, tak w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły wymaga to upływu określonego czasu, w którym usługa zostaje wyświadczona przez usługodawcę (tu: Bank). Dodać przy tym należy, iż zachowanie w postaci nie wycofania się z Produktu w zadeklarowanym przez Klienta okresie czasu, nie może być utożsamiany z premią za lojalność, gdyż posiadanie przez Klienta Produktu przez dany okres jest niezbędne do wyświadczenia przez Bank promowanej usługi, której to zakup uprawnia Klienta do otrzymania nagrody w ramach danej akcji promocyjnej.

Podsumowując, wskazać należy, iż omówiona powyżej kwestia związana z momentem wydania nagrody (bądź wprowadzeniem kary umownej do Promocji) nie przesądza o braku możliwości zakwalifikowania analizowanych akcji promocyjnych jako sprzedaży premiowej, o której mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli przepisy art. 24 ? 25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z treści zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika zasada powszechności przedmiotowej opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich dochodów.

Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Spośród źródeł przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, ustawodawca wymienił tzw. ?inne źródła?.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania ?w szczególności? oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym.

Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne jeszcze przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową ? jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być warunki:

 1. nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
 2. jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 3. sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.


Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem ?sprzedaż premiowa?, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia ?sprzedaż premiowa? zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu ?sprzedaż? oraz ?premiowa?.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i tak treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin ?premia?, ?premiowa? nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik ?premiowy? należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż ?sprzedaż premiowa? jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank zamierza organizować akcje promocyjne o cechach sprzedaży premiowej (Promocje). Akcje te będą miały na celu promowanie usług (produktów finansowych) znajdujących się w ofercie Banku, tj. promocję sprzedaży i używania kart kredytowych, rachunków bankowych - w tym ROR, lokat bankowych, kredytów oraz pożyczek.

Adresatami Promocji będą wszyscy klienci Banku (przyszli klienci) - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Planowane Promocje będą polegały na przyznaniu nagrody każdemu klientowi, który spełni warunki przewidziane w regulaminie Promocji. Zasady każdej z Promocji będą regulowane odpowiednim regulaminem.

Przykładem Promocji spełniającej powyższe założenia, której zorganizowanie jest obecnie rozważane przez Bank jest m.in. akcja promocyjna związana z lokatą bankową (rachunkiem oszczędnościowym) , która w założeniach dla Produktu będzie oferowała stosunkowo niskie oprocentowanie bazowe.

Każdy klient, który w ramach Promocji przystąpi do Produktu na określonych warunkach uprawniony będzie do uzyskania nagrody od Banku. W Promocji przewidziane będą różne nagrody - w zależności, od tego na jaki czas klient przystąpi do Produktu objętego Promocją i jaka wysokość środków pieniężnych zostanie przez niego w ten Produkt zaangażowana. Oznacza to, iż nagroda w Promocji zależała będzie od warunków, na jakich klient dokona zakupu Produktu (usługi finansowej od Banku).

Gdy Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji (odstąpi od Produktu) przed ustalonym okresem będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej, wynikającej z niedotrzymania warunków Promocji.

Wskazać należy, iż obecnie bank rozważa wprowadzenie akcji promocyjnej związanej z lokatą bankową (rachunkiem oszczędnościowym), która w założeniach dla Produktu będzie oferowała stosunkowo niskie oprocentowanie bazowe a w celu pozyskania klientów wyrównaniem niskiego oprocentowania mogą być nagrody oferowane przez bank w ramach sprzedaży nazwanej przez bank premiową, których wypłata miałaby korzystać ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, iż art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 ze zm.) określa czynności do jakich świadczenia zobowiązany jest bank a czynnościami tymi są:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
 3. udzielanie kredytów,
 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,

 1. wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.


Zawierając umowę z klientem banku o wydanie karty kredytowej/płatniczej wydawca karty płatniczej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169 poz. 1385 ze zm.) zobowiązuje się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi wydawcy kwotami opłat i prowizji lub do spłaty swoich zobowiązań na rachunek wskazany przez wydawcę.

Zgodnie zaś z art. 535 ustawy Kodeks cywilny przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów umowa o kartę płatniczą (w tym kredytową) nie prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży, lecz do świadczenia usług. W związku z tym przedmiotowe świadczenie jako niezwiązane ze sprzedażą nie może być uznane za związane ze sprzedażą premiową.

Z taką samą sytuacją mamy doczynienia w wyniku umowy zawartej pomiędzy bankiem a klientem banku dotyczącej lokaty bankowej, bardzo często nazywanej również depozytem bankowym. Ogólnie lokatę bankową możemy określić, jako sumę pieniędzy, którą klient na podstawie umowy przekazuje w depozyt wybranemu bankowi. Depozyt bankowy jest inwestycją dokonywaną przez klienta wpłacającego pieniądze do banku. Lokatę bankową możemy traktować, jako pożyczkę klienta dla banku w zamian za umowne odsetki.

Rachunek bankowy, w tym ROR, to zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe.

W umowie rachunku bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki.

Pożyczka ? to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę - art. 723 kc). W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek.

Natomiast kredyt bankowy ? to umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż wymienione czynności do jakich świadczenia zobowiązany jest bank na rzecz swoich klientów nie prowadzą w istocie do zawarcia umowy sprzedaży, lecz do świadczenia usług. W związku z tym przedmiotowe świadczenia jako niezwiązane ze sprzedażą nie mogą być uznane ze sprzedażą premiową.

Tym samym nagrody otrzymywane przez klientów w ramach planowanych Promocji nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będą dla indywidualnych klientów banku w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy przychód z innych źródeł.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz rozstrzygnięcia NSA - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych sprawy podatnika osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami tak sądów jak innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.3.2017

  Rozliczenie PIT-a w centrum handlowym

  W najbliższy weekend (24 i 25 marca) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie. Akcja odbędzie się w 93 centrach (...)

 • 1.3.2018

  Zabawki muszą być bezpieczne

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Badano m.in. poziom ftalanów, (...)

 • 30.10.2018

  Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

 • 18.7.2011

  Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

  Mało kto nie narzeka na swoją pracę. Konkretniej rzecz ująwszy na warunki w niej panujące. Albo (a może w szczególności) na wysokość swojego wynagrodzenia. Często domagamy się zmian i lepszego (...)

 • 9.12.2004

  Wolontariat zamiast praktyki

  Na praktykach nie dla wszystkich chętnych starcza miejsca. Ograniczone możliwości mają też młodsi studenci. Nie oznacza to jednak, że są skazani na roznoszenie ulotek lub udzielanie korepetycji (...)