Czy dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty zysków SI. z siedzibą w Luksemburgu (...)

Czy dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty zysków SI. z siedzibą w Luksemburgu dla Wnioskodawcy będzie zwolniona od pdof w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2012 r. (data wpływu 28.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z SICAV z siedzibą w Luksemburgu ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 28.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu wypłaty zysku w formie dywidendy z SICAV z siedzibą w Luksemburgu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: pdof). Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności w Luksemburgu poprzez położony tam zakład, jak również nie wykonuje wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę.

Wnioskodawca nabył i rozważa nabyć akcje lub inne tytuły upoważniające do udziału w zyskach spółki Inwestycyjnej o zmiennym kapitale (sociẻtẻ d?investissement à capital variable) [dalej: Spółka lub SICAV) z siedzibą w Luksemburgu. SICAV ma formę spółki akcyjnej i będzie funkcjonować w oparciu o luksemburskie prawo spółek handlowych oraz prawo wehikułów zbiorowego inwestowania. Spółka ta dodatkowo przyjmie reżim Wyspecjalizowanego Funduszu Inwestycyjnego (SIF), jaką to możliwość daje prawo luksemburskie. Funkcjonowanie SICAV jako SIFwpłynie na stopień uregulowania działalności SICAV, m.in. poprzez ograniczenie szeregu czynności administracyjno-prawnych spoczywających na Spółce. Inaczej też mogą kształtować się dopuszczalne Inwestycje SICAV, jak też warunki dotyczące Inwestorów oraz samej Spółki.

SICAV prowadzi działalność Inwestycyjną poprzez inwestowanie posiadanych środków majątkowych w rozmaite produkty Inwestycyjne. SICAV jest spółką akcyjną zwolnioną od podatku dochodowego od osób prawnych w Luksemburgu (jakkolwiek spółki akcyjne jako takie, co do zasady są tym podatkiem opodatkowane). SICAV nie jest spółką holdingową o której mowa w art. 29 Umowy.

Siedziba SICAV oraz miejsce jej faktycznego zarządu znajdują się w Luksemburgu, będzie ona zatem posiadała nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydencję podatkową) w Luksemburgu, co zostanie potwierdzone certyfikatem rezydencji wydanym przez władze podatkowe Luksemburga.

Realizacja zysków z inwestycji w SICAV będzie następowała przez wypłaty z czystego zysku wypracowanego przez SICAV - dystrybucja zysków przez SICAV dla celów podatkowych traktowana jest w Luksemburgu jako dywidenda. Od wypłaconych dywidend nie jest pobierany podatek u źródła, na podstawie wewnętrznej regulacji luksemburskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty zysków SICAV z siedzibą w Luksemburgu dla Wnioskodawcy będzie zwolniona od pdof w Polsce?


Zdaniem Wnioskodawcy, dywidendy wypłacane przez SICAV będą podlegać zwolnieniu od pdof w Polsce na mocy art. 24 ust. 1. lit. a) Umowy w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30a ust. 2 updof, przy czym będzie to tzw. zwolnienie z progresją.


Zgodnie z art. 4 ust. 1 Umowy, określenie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie? oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Innymi słowy, pojęcie osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie oznacza osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (rezydenta podatkowego) w Polsce albo w Luksemburgu.

Art. 29 Umowy stanowi, że nie ma ona zastosowania do spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga opartego aktualnie na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r. oraz dochodów, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje z takich spółek. W przypadku SICAV Umowa może być stosowana, gdyż SICAV nie jest spółką holdingową, o której mowa w przytaczanym przepisie. Zastosowanie Umowy do SICAV potwierdza pismo Dyrektora Administracji Podatkowej Księstwa Luksemburga (Administration de Contributions Directes), wydane 24 października 2001 r., sygn. II/1425-S38 HE/CG, opublikowane na oficjalnej stronie internetowej, jak również informacje zawarte na samej stronie internetowej. W powoływanych źródłach Umowa została wymieniona jako ta, której beneficjentami są także spółki inwestycyjne o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu.


Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof, od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 2 updof, art. 30a ust. 1 pkt 1-5 należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przedmiotowej sprawie będzie to Umowa. Dywidendą jest, w rozumieniu art. 10 ust. 3 Umowy, ?dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji?. Dystrybucja zysków przez SICAV jest, na gruncie luksemburskiego prawa, uznawana za wypłatę dywidendy. Zgodnie z Umową (art. 10 ust. 1 i 2):

 1. ?Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie?.
 2. ?Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:
  1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
  2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.
   Umowa zatem przyznaje prawo do opodatkowania dywidend wypłacanych z Luksemburga do Polski tak państwu źródła (Luksemburg), jak państwu docelowemu.


Umowa zatem przyznaje prawo do opodatkowania dywidend wypłacanych z Luksemburga do Polski tak państwu źródła (Luksemburg), jak państwu docelowemu.


Art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, decydujący o sposobie unikania podwójnego opodatkowania stanowi, że ?jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkowa, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania?

Tak więc, na mocy Umowy dywidendy ze źródła w Luksemburgu uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych mogą (aczkolwiek nie muszą) być opodatkowane w Luksemburgu i podlegają jednocześnie zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Przy czym zastosowanie, zgodnie z Umową ma tzw. metoda wyłączenia z progresją, tj. Polska ma prawo uwzględnić zwolniony dochód przy ustalaniu stawki podatkowej dla innych dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych.

Na zastosowanie w Polsce zwolnienia od pdof dywidend wypłacanych z Luksemburga nie ma wpływu faktyczne wykonywanie przez Luksemburg prawa do opodatkowania dywidend wypłacanych do Polski. Innymi słowy, dywidendy będą zwolnione od pdof w Polsce, niezależnie od tego, czy i jak są opodatkowane w Luksemburgu.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych. W Interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2008 r., sygn. IPPB1/415-1128/08-2/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: ?Jednocześnie stosownie do treści art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji Polska- Luksemburg ?podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący (...) w Polsce (...) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu. to Polska zwolni (...) taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

? Biorąc pod uwagę co zostało przedstawione powyżej należy uznać, iż dywidenda wypłacana przez Fundusz z tytułu udziałów, których właścicielem jest Osoba Fizyczna, mieści się w definicji ?dywidendy? na potrzeby Konwencji Polska-Luksemburg. Zgodnie z Konwencją Polska-Luksemburg, Polska przyznaje zwolnienie niezależnie od tego, czy Luksemburg skorzystał z prawa do opodatkowania określonego dochodu. Postanowienia Konwencji Polska-Luksemburg pozwalają zwolnić państwo miejsca siedziby (Polskę) od obowiązku zbadania faktycznego systemu podatkowego stosowanego w danym przypadku w drugim państwie (Luksemburgu) (?) oznacza to, iż na mocy Konwencji Polska-Luksemburg dywidenda wypłacana przez Fundusz Wnioskodawcy będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.?

W interpretacji indywidualnej z 23 grudnia 2011 r., sygn. ILPBL/415-1156/11-5/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przyznał rację Wnioskodawcy twierdzącemu, że ?odnosząc się do zastrzeżenia zawartego w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku osoby osiągającej dochód opodatkowany w Luksemburgu Polska może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania, należy zaznaczyć,, że polskie regulacje przewidują, że dochodów z dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Tym samym, dochód z dywidendy mający swoje źródło w Luksemburgu i zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit.a) Konwencji nie będzie uwzględniony przy ustalaniu właściwej stawki podatkowej, bowiem dla tego typu dochodów nie ma w polskim ustawodawstwie zróżnicowanych stawek. Warto także podkreślić, iż art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, ustanawiający inną metodę podwójnego opodatkowania (tzw. metodę kredytu podatkowego), dotyczy wyłącznie dochodu z odsetek lub należności licencyjnych, a zatem nie znajdzie zastosowania w analizowanej sytuacji. (analogicznie: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2012 r., sygn. IPTPB2/415-605/11-3/KR). Co ważne, dla istnienia zwolnienia z opodatkowania nie ma znaczenia, czy dochód podlega faktycznie opodatkowaniu w Luksemburgu. Na podstawie przepisów Konwencji wystarczającym jest, aby istniało prawo do opodatkowania dywidendy (w rozumieniu Konwencji) w Luksemburgu, a nie to, czy państwo to z tego prawa faktycznie korzysta.?


Powyższe stanowiska znajdują potwierdzenie w najnowszych interpretacjach indywidualnych; analogiczne stanowiska zajęli np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2011 r., nr ILPB2/415-951/11-2/JK: ?W konsekwencji otrzymane dochody (w tym reinwestowana dywidenda przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, która stanowi dochód z posiadanych akcji), tj. wypłaty z czystego zysku wypracowanego przez SICAV, która dla celów podatkowych stanowić będzie w Luksemburgu dywidendę będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, t.j. w Polsce są zwolnione od opodatkowania a w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do deklarowania uzyskanego przychodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.?
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 października 2011 r., nr IPB5/415-772/11-2/MS1: ?Oznacza to, że na mocy Konwencji, dochody z dywidend ze źródła w Luksemburgu uzyskiwane przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, niezależnie od tego, w jakiej wysokości byłby pobrany podatek w Luksemburgu przy wypłacie takiej dywidendy. Pogląd ten powtórzył np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2011 r., nr ILPB2/415-1030/11-2/JK;

Podsumowując, Wnioskodawca uważa, że otrzymywane od SICAV dywidendy będą zwolnione od pdof w Polsce.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.3.2017

  Rozliczenie PIT-a w centrum handlowym

  W najbliższy weekend (24 i 25 marca) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie. Akcja odbędzie się w 93 centrach (...)

 • 1.3.2018

  Zabawki muszą być bezpieczne

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Badano m.in. poziom ftalanów, (...)

 • 30.10.2018

  Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

 • 18.7.2011

  Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

  Mało kto nie narzeka na swoją pracę. Konkretniej rzecz ująwszy na warunki w niej panujące. Albo (a może w szczególności) na wysokość swojego wynagrodzenia. Często domagamy się zmian i lepszego (...)

 • 9.12.2004

  Wolontariat zamiast praktyki

  Na praktykach nie dla wszystkich chętnych starcza miejsca. Ograniczone możliwości mają też młodsi studenci. Nie oznacza to jednak, że są skazani na roznoszenie ulotek lub udzielanie korepetycji (...)