Przyjmując za Wnioskodawcą iż przedmiot wkładu do Spółki w postaci zespołu składników majątkowych (...)

Przyjmując za Wnioskodawcą iż przedmiot wkładu do Spółki w postaci zespołu składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną w zamian za jej udziały będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowi jednostkę gospodarczą zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, w powyższej sprawie nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.05.2012 r. (data wpływu 04.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez P. w zamian za udziały Wnioskodawcy zespołu składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną - jest:

 • w części dotyczącej zastosowania definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa - nieprawidłowe,
 • w pozostałej części - prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 04.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez P. w zamian za udziały Wnioskodawcy zespołu składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


P. S.A. (dalej: ?P.?) jest spółką giełdową, która prowadzi obecnie trzy niezależne działalności:

 • działalność holdingową,
 • działalność handlową, oraz
 • działalność w zakresie zarządzania znakami towarowymi P. oraz udzielonymi na te znaki licencjami (dalej: ?Działalność Licencyjna?).


Działalność holdingowa obejmuje w szczególności:

 • utrzymywanie relacji inwestorskich,
 • realizację obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych wynikających ze statusu P. jako spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad grupą kapitałową P.


Działalność handlowa realizowana jest przez wyodrębniony w ramach P. oddział w W. za pośrednictwem sieci składów handlowych prowadzonych na podstawie umów agencyjnych przez zewnętrznych agentów.


Działalność Licencyjna P. obejmuje w szczególności;

 • zarządzanie znakami towarowymi P. oraz udzielonymi przez P. licencjami na korzystanie z tych znaków (na chwilę obecną P., jako licencjodawca, jest stroną 3 umów licencyjnych z podmiotami należącymi do grupy kapitałowej P.),
 • zarządzanie ochroną prawną znaków towarowych P.,
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umów licencyjnych przez licencjobiorców P.,
 • nadzór nad terminowością uiszczania opłat licencyjnych przez licencjobiorców.


Działalność Licencyjna stanowi istotną część całej działalności P. W roku 2011 przychody z tytułu tej działalności stanowiły ponad 17% ogółu przychodów P. z tytułu prowadzonej działalności.


W obecnej strukturze P., Działalność Licencyjna prowadzona jest w daleko posuniętym wyodrębnieniu. Wynika to z faktu, iż Działalność Licencyjna wyodrębniona została ze struktury organizacyjnej P. na mocy Uchwały Zarządu Spółki.


Uchwała Zarządu P. wyodrębniająca organizacyjnie i funkcjonalnie Działalność Licencyjną z działalności spółki zawiera wskazanie:

 • pracowników przypisanych do Działalności Licencyjnej;
 • wyodrębnionej powierzchni biurowej wykorzystywanej wyłącznie na cele prowadzenia Działalności Licencyjnej;
 • zestawienie składników majątku o charakterze materialnym i niematerialnym alokowanych do Działalności Licencyjnej;
 • wskazanie zadań, które mają być realizowane przez Działalność Licencyjną;
 • wskazanie celów, które mają być osiągane przez Działalność Licencyjną.


W oparciu o postanowienia powyższej uchwały, Działalność Licencyjna wykonywana jest w siedzibie P. w W. w wyodrębnionym dla tej działalności pomieszczeniu (niezależny pokój biurowy).


Do Działalności Licencyjnej funkcjonującej w strukturze organizacyjnej P. przyporządkowany jest odrębny zespół zasobów ludzkich, tj. na chwilę obecną 1 pracownik, który wykonuje swoje zadania w niezależnym pokoju biurowym przyporządkowanym do tej działalności.

Do Działalności Licencyjnej przyporządkowany jest również odrębny zespół zasobów technicznych, tj. środki trwałe (meble biurowe, komputer, urządzenie wielofunkcyjne), wyposażenie (telefon komórkowy wraz z akcesoriami) oraz wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe i licencyjne). Do Działalności Licencyjnej przypisane są znaki towarowe zarejestrowane przez P. w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization In the Internal Market) z siedzibą główną w Alicante, dokumentacja prawna dotycząca rejestracji znaków towarowych oraz ich ochrony prawnej, jak również umowy licencyjne zawarte przez P. z innymi podmiotami z grupy kapitałowej kontrolowanej przez P. na korzystanie ze znaków towarowych.

W oparciu o Uchwałę Zarządu wyodrębniającą Działalność Licencyjną ze struktury organizacyjnej P., w prowadzonej przez spółkę ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z łatwością można zidentyfikować składniki majątkowe przyporządkowane do tej działalności.

Dla Działalności Licencyjnej ustalane są odrębne zadania i cele biznesowe, które dotyczą w szczególności zapewnienia poprawności rozliczeń dotyczących opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych, ściągalności należności związanych z opłatami licencyjnymi, zarządzania ochroną prawną znaków towarowych będących przedmiotem umów licencyjnych (rejestracja w odpowiednich urzędach, monitorowanie ewentualnych naruszeń), minimalizacji ryzyk prawnych i podatkowych związanych z działalnością w zakresie udzielania licencji (zmiany do umów licencyjnych, zapewnienie dokumentacji cen transferowych), poszerzenia kręgu licencjobiorców a także promocji znaków towarowych w celu zwiększenia ich wartości i rozpoznawalności.

Dla Działalności Licencyjnej prowadzona jest odrębna sprawozdawczość zarządcza. Ponadto, przy wykorzystaniu posiadanego przez P. systemu księgowego możliwe jest przygotowanie (dla potrzeb wewnętrznych) bilansu Działalności Licencyjnej w formie uproszczonej oraz rachunku zysków i strat tej działalności.

Co prawda Działalność Licencyjna nie posługuje się odrębnym rachunkiem bankowym, jednak poprzez identyfikację kontrahentów z łatwością można przyporządkować poszczególne przepływy pieniężne przez rachunek wspólny do Działalności Licencyjnej. Dotyczy to zarówno wpłat, jak i wypłat związanych z tą działalnością.

Poza kosztami o charakterze ogólnozakładowym, dotyczącymi działalności P. jako całości, w oparciu o system księgowy do każdej z działalności prowadzonej w ramach P., w tym do Działalności Licencyjnej z łatwością można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania.

Działalność Licencyjna funkcjonująca w ramach struktury P. jest funkcjonalnie spójna w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do tej działalności wykorzystywany jest przez pracownika realizującego zadania przypisane tej działalności i stanowi w ramach P. spójną funkcjonalnie całość. Działalność Licencyjna jako wyodrębniona organizacyjnie całość byłaby w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, tj. Działalność Licencyjna posiada zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Celem zwiększenia efektywności prowadzonej działalności, P. rozważa pełne wyodrębnienie z P. działalności innych niż działalność holdingowa. W tym celu, P. dokonał już pierwszego kroku formalnego, tj. został utworzony oddział P. w W., za pośrednictwem którego prowadzona jest obecnie działalność handlowa. Nie jest wykluczone, iż w przyszłości działalność ta zostanie przeniesiona do odrębnego podmiotu prawnego.

Obecnie P. rozważa przeniesienie do Wnioskodawcy wyodrębnionej uprzednio ze struktury organizacyjnej P. na mocy Uchwały Zarządu Działalności Licencyjnej. Przeniesienie Działalności Licencyjnej miałoby zostać dokonane w drodze wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy.


Na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy, przeniesiony zostanie personel przyporządkowany do Działalności Licencyjnej oraz składniki materialne i niematerialne związane z tą działalnością, tj.:

 • środki trwałe (meble biurowe, komputer, urządzenie wielofunkcyjne),
 • wyposażenie (telefon komórkowy wraz z akcesoriami),
 • wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe, licencje),
 • prawa ochronne do znaków towarowych,
 • dokumentacja prawna dotycząca rejestracji znaków towarowych oraz ich ochrony prawnej,
 • umowy licencyjne na znaki towarowe,
 • należności z tytułu opłat licencyjnych.


Na wnioskodawcę przeniesione zostaną również ewentualne zobowiązania związane z Działalnością Licencyjną, jeżeli takie będą istnieć w dacie przenoszenia Działalności Licencyjnej przez P. do Wnioskodawcy.


Powierzchnia biurowa, w której znajduje się siedziba P. jest użytkowana na podstawie umowy najmu zawartej z podmiotem trzecim, dlatego też, po przeniesieniu Działalności Licencyjnej z P. do Wnioskodawcy, pomiędzy Wnioskodawcą oraz P. zostanie zawarta stosowna umowa podnajmu powierzchni biurowej wykorzystywanej obecnie przez Działalność Licencyjną. Funkcje administracyjne oraz księgowe Wnioskodawca będzie bądź wykonywać we własnym zakresie bądź, tak jak obecnie, zleci je wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


 1. Czy zespół składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną, który na skutek wkładu niepieniężnego zostanie przeniesiony do Wnioskodawcy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
 2. Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem przez P. w zamian za udziały Wnioskodawcy zespołu składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy spółki.


Art. 1 ust. 2 ustawy o PCC stanowi natomiast, że opodatkowaniu podlegają również zmiany umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania.


Art. 1 ust. 3 ustawy o PCC stanowi, że w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się również, przy spółce kapitałowej, podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.


W przypadku umowy spółki podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego, zaś w przypadku zmiany umowy spółki, wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.


Z powyższych przepisów wynika zatem, iż, co do zasady, wartość kapitału zakładowego określonego w umowie spółki, jak również wartość podwyższenia kapitału zakładowego w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o PCC, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów

Ustawa PCC nie posługuje się swoją własną definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym, pojęciu temu należy nadawać takie samo znaczenie, jak czynią to inne ustawy podatkowe.


Jak była o tym mowa w stanowisku Wnioskodawcy do pytania nr 1, zgodnie z przepisami ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa definiowana jest jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, że zespół składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną stanowi tak pojmowaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa, podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem przez P. w zamian za udziały Wnioskodawcy zespołu składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o PCC.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej zastosowania definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w pozostałej części za prawidłowe.


Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.


Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki ? jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.


Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż P. S.A. (dalej: ?P.?) jest spółką giełdową, która prowadzi obecnie trzy niezależne działalności: działalność holdingową, działalność handlową, oraz działalność w zakresie zarządzania znakami towarowymi P.

oraz udzielonymi na te znaki licencjami (dalej: ?Działalność Licencyjna?). Celem zwiększenia efektywności prowadzonej działalności, P. rozważa pełne wyodrębnienie z P. działalności innych niż działalność holdingowa. W tym celu, P. dokonał już pierwszego kroku formalnego, tj. został utworzony oddział P. w W., za pośrednictwem którego prowadzona jest obecnie działalność handlowa. Nie jest wykluczone, iż w przyszłości działalność ta zostanie przeniesiona do odrębnego podmiotu prawnego. Obecnie P. rozważa przeniesienie do Wnioskodawcy wyodrębnionej uprzednio ze struktury organizacyjnej P. na mocy Uchwały Zarządu Działalności Licencyjnej. Przeniesienie Działalności Licencyjnej miałoby zostać dokonane w drodze wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy. Działalność Licencyjna jako wyodrębniona organizacyjnie całość byłaby w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, tj. Działalność Licencyjna posiada zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Należy wskazać, iż implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Odnosząc się do pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej, biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w Dyrektywie, należy stwierdzić, iż zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, które z organizacyjnego punktu widzenia stanowią jednostkę zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności.

Definicję ?przedsiębiorstwa? zawiera przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.


Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Zgodnie natomiast z art. 55² Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W oparciu o powyższą definicję można również wywieść, iż część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, o którym mowa w Kodeksie cywilnym, jeżeli jest to przedsiębiorstwo spółki kapitałowej, tworząca niezależną jednostkę gospodarczą, zdolną do samodzielnej działalności można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.

Jak wskazuje przepis art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Należy zaznaczyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jest zatem wprost określone jako czynność wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

A zatem, przyjmując za Wnioskodawcą iż przedmiot wkładu do Spółki w postaci zespołu składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną w zamian za jej udziały będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowi jednostkę gospodarczą zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, w powyższej sprawie nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednakże dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy nie można było go uznać w całości za prawidłowe, bowiem Wnioskodawca wskazał, iż dla ustalenia właściwej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy się odnieść do definicji zawartej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której to ustawie zdefiniowano pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


W tym miejscu należy wyjaśnić, iż powołane przez Wnioskodawcę pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma zastosowanie tylko w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w tej ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dlatego też powołanej definicji używanej na potrzeby ww. ustawy nie można utożsamiać i posługiwać się nią na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z tej przyczyny stanowisko Wnioskodawcy w tej części uznano za nieprawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: