Opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej

Opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2011 r. (data wpływu 05.01.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca nie prowadzi indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych z siedzibą oraz zarządem w Polsce. Wnioskodawca wykonuje opisane funkcje poza działalnością gospodarczą oraz rozlicza wynagrodzenie z tytułu opisanych funkcji w ramach źródła przychodów w postaci działalności wykonywanej osobiście.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego (spółka typu private company limited by shares będąca odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium Republiki Cypru, która podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Cypr (dalej jako: ?Spółka Cypryjska?). Spółka Cypryjska prowadzi działalność holdingową (poprzez posiadanie odpowiednich udziałów, akcji w innych spółkach, spółkach zależnych, zapewnia sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi) oraz inwestycyjną. Spółka Cypryjska nie jest zarejestrowana na Cyprze jako podatnik od towarów i usług oraz nie jest zarejestrowana w żadnym innym państwie Unii Europejskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej.

Wnioskodawca wykonuje funkcję dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director) Spółki Cypryjskiej (których obowiązki polegają m.in. na przewodniczeniu posiedzeniom zarządu oraz corocznym zgromadzeniom wspólników, uczestniczeniu w posiedzeniach komitetów zarządu, wspieraniu wyboru i oceny członków zarządu, kierowaniu oraz przekazywaniu zarządowi ustaleń dotyczących kierowania spółką ustalaniu porządku posiedzeń zarządu we współpracy z dyrektorem wykonawczym i sekretarzem spółki, zapewnieniu, aby strategiczne cele zostały zdefiniowane i przekazane zarządowi do zatwierdzenia, oraz aby wszystkie istotne kwestie zostały rozpatrzone przez zarząd w ciągu roku, zbadaniu, ocenie, zatwierdzeniu oraz podpisaniu sprawozdań finansowych spółki, wspieraniu w powołaniu audytorów i współpracy z audytorami, wspieraniu w rozwoju planów strategicznych spółki), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub wykonawczego (ang. executive director) tej spółki (którego obowiązki polegają ogólnie na rekomendowaniu rocznego budżetu do zatwierdzenia przez zarząd oraz należytego zarządzania zasobami organizacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi budżetu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, nadzór nad działaniami zarządu, włączając w to weryfikację kontraktów, umów, dokumentów bankowych, nadzór nad zagranicznymi inwestycjami spółki, przedstawianiu rekomendacji, wspieraniu zarządu, weryfikację i nadzorowanie wykonania budżetu spółki, jej planów finansowych, w celu zabezpieczenia interesu inwestorów, doradzaniu zarządowi odnośnie przyszłych inwestycji spółki, włączając w to dystrybucję zysku lub dywidend).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

  1. Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm. - dalej zwana ?Ustawą o VAT?), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje ? w myśl ust. 2 powołanego artykułu ? wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza Obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według zapisu art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 Ustawy o PIT, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W powołanym wyżej przepisie ustawodawca wskazał m. in. przychody wymienione w art. 13 ust 7 Ustawy o PIT, który stanowi iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z treści ww. art. 15 ust 3 pkt 3 Ustawy o ?VAT wynika zatem, iż wyłączenie od opodatkowania podatkiem wymienionych w nim czynności nie jest bezwarunkowa istotnym bowiem dla wyłączenia tych czynności z katalogu działań uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą jest łączne spełnienie warunków, w których te czynności muszą być realizowane, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności. Odnośnie dwóch pierwszych wyżej wymienionych warunków stwierdzić należy, iż każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy Spółką Cypryjską a Wnioskodawcą jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia Wnioskodawca otrzymuje przychody będąc osobą należącą do organu stanowiącego Spółki Cypryjskiej (rady dyrektorów, boards of directors). Z uwagi na powyższe spełnione zostają dwie ustawowe przesłanki przemawiające za nie uznaniem przedmiotowych czynności za odpłatne świadczenie usług, tj. przychody ą wymienione w art. 13 ust 7 Ustawy o PIT oraz czynności są wykonywane odpłatnie.

Jednakże nie w każdym stosunku cywilno?prawnym określony jest zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Należy przy tym zauważyć, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o ?VAT odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Zgodnie z treścią art. 170 cypryjskiego odpowiednika Kodeksu spółek handlowych (Companies Law, Cap. 113) każda spółka kapitałowa powinna mieć co najmniej jednego dyrektora. Dyrektorzy ogólnie rzecz biorąc mają kompetencje do prowadzenia spraw spółki, a ich kompetencje reguluje cypryjski kodeks spółek handlowych, statut spółki oraz uchwała o powołaniu na to stanowisko.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich za pełnienie opisanych funkcji to prawo cypryjskie przewiduje, że dyrektor (Wnioskodawca) nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu obowiązków wykonanych na mocy tej uchwały, tj. wykonania opisanych funkcji. Odpowiedzialność tą ponosi wyłącznie Spółka Cypryjska. Jest to zgodne ze statutem (umowa) Spółki Cypryjskiej, w której w jednym z punktów jest zawarte postanowienie, zgodnie z którym każdy członek zarządu lub inny członek kierownictwa Spółki, pełniący tę funkcję w danym czasie, jest objęty ochroną prawną ze składników majątku Spółki w odniesieniu do wszelkich strat lub zobowiązań, jakich może doznać lub które może przyjąć lub ponieść w związku z lub w ramach wykonywania obowiązków, włączając odpowiedzialność przyjętą przez niego w związku z obroną w postępowaniu cywilnym lub karnym, w którym wydane zostanie orzeczenie lub wyrok stanowiący na jego korzyść, lub na mocy którego zostanie uniewinniony, lub w związku z wnioskiem o zwolnienie z odpowiedzialności złożonym na mocy postanowień art. 383 cypryjskiej ustawy będącej odpowiednikiem kodeksu spółek handlowych (Companies Law, Cap. 113), wskutek czego wspomniane zwolnienie zostanie jemu udzielone przez sąd; członek zarządu ani członek kierownictwa Spółki nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub nieszczęście, jakie mogą powstać lub zostać poniesione przez Spółkę w wykonaniu obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji lub w związku z nią. Jednakże, klauzula ta jest skuteczna, jedynie w zakresie w jakim jej postanowienia nie zostaną uchylone na mocy art. 197 cypryjskiej ustawy będącej odpowiednikiem kodeksu spółek handlowych (Companies Law, Cap. 113). Brzmienie powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawcę nie łączy ze Spółką Cypryjską stosunek pracy, natomiast uchwała o powołaniu tworzy stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności w konstrukcji prawnej zbliżony do umowy zlecenia.

Z powyższego wynika ponadto, iż dyrektorzy (w tym Wnioskodawca) działają jako organ osoby prawnej, a nie podmiot od niej niezależny. W konsekwencji za działania dyrektorów wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi Spółka Cypryjska.

W tym miejscu jeszcze raz podkreślić należy, iż za podatnika podatku od towarów i usług, nie uznaje się osoby, która tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami, korzystając wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji i infrastruktury podmiotu, na rzecz którego będzie wykonywać czynności.

W przypadku pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji opisanych w niniejszym wniosku brak jest elementu ryzyka ekonomicznego, które jest integralnie związane z każdą działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest powoływany w drodze uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Cypryjskiej jako zwykły dyrektor (ang. director), dyrektor alternatywny (ang. alternate director), dyrektor zarządzający (ang. managing director) lub dyrektor wykonawczy (ang. executive director). Wnioskodawca na tej podstawie staje się członkiem rady dyrektorów (boards of directors). Z tytułu pełnienia tych funkcji Wnioskodawca otrzymuje miesięcznie lub rocznie wynagrodzenie. Wnioskodawca nie zawiera żadnych umów cywilno-prawnych na pełnienie opisanych funkcji. Zasady odpowiedzialności Wnioskodawcy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących odpowiedzialność dyrektorów Spółki Cypryjskiej, z przepisów statutu oraz uchwały. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług menadżerskich, usług o zarządzanie przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r., Nr 220, poz. 1447, ze zm.) Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż sprawowanie przez Wnioskodawcę opisanych funkcji nie stanowi samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawca, jako osoba pełniąca te funkcję i uzyskująca z tego tytułu przychody nie jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług.

Reasumując, analiza przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w konfrontacji ze wskazanymi wyżej przepisami prawa prowadzi do wniosku, iż wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce Cypryjskiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne stanowisko w odniesieniu do członków zarządu spółek kapitałowych z siedzibą i zarządem w Polsce powołanych wyłącznie uchwałą zostało wyrażone m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku (sygn. ILPP1/443-218/10-2/AK) oraz w interpretacji z dnia 27 stycznia (sygn. ITPP1/443-1078b/10/DM), a w odniesieniu do dyrektorów spółki kapitałowej z siedzibą i zarządem na Cyprze m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 3 marca 2011 r. (sygn. IPPP3/443-214/11-2/SM), interpretacji z dnia 24 maja 2011 r. (sygn. IPPP3/443-494/11-2/JK), w interpretacji z dnia 28 października 2011 r. (sygn. ILPP4/443-543/11-2/ISN), oraz interpretacji z dnia 4 listopada 2011 r. (sygn. ILPP4/443-552/11-2/ISN).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, iż w dniu 26 sierpnia 2011 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy o podatku od towarów i usług ? Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Referencje

IPPB2/415-8/12-2/LS, interpretacja indywidualna

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: