Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w drodze darowizny (...)

Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w drodze darowizny na cele uzasadniające wywłaszczenie, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2012 r. (data wpływu 20 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia na rzecz Gminy nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2012 r., został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia na rzecz Gminy nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w dniu xx lutego 2008 r. nabyła na mocy umowy darowizny od rodziców i rodzeństwa, między innymi nieruchomość ? cyt. ?działkę Nr xx z mapy, stanowiącą grunty orne i łąki trwałe w hh?.

Przedmiotowa darowizna zwolniona jest od podatku od spadku i darowizn (zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia xx lutego 2012 r.).

Wnioskodawczyni w dniu xx marca 2012 r., sprzedała za kwotę 53.600 zł gminie W niezabudowaną działkę Nr xx o powierzchni 0,4136 ha z mapy, objętą księgą wieczystą Nr xx, stanowiącą grunty orne i łąki trwałe w hh.

Gmina W. nabyła przedmiotową nieruchomość w celu realizacji zadań własnych. Nabyta przez Gminę działka przeznaczona jest pod budowę drogi łączącej ul. S, z ulicą C Sprzedaż nieruchomości nastąpiła na cel publiczny, uzasadniający wywłaszczenie (§ 9 umowy sprzedaży z dnia xx marca 2012 r. Gmina w dniu xx marca 2012 r., na rachunek bankowy Wnioskodawczyni przekazała cenę, za którą nabyła nieruchomość.

Ponadto we wniosku wskazano, iż wywłaszczenie nie nastąpiło, gdyż sprzedaż ww. działki nastąpiła na mocy protokołu uzgodnień z dnia xx lutego 2012 r. z gminą W. Dobrowolna sprzedaż nieruchomości zapobiegła przymusowemu wywłaszczeniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w drodze darowizny na cele uzasadniające wywłaszczenie, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty jej nabycia na cele uzasadniające wywłaszczenie będzie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zbycie nieruchomości nastąpiło bowiem po okresie 2 lat od jej nabycia. Ponadto, zbycie zostało dokonane na cele publiczne - pod budowę drogi gminnej.

W związku z tym zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku Wnioskodawczyni jest uzasadnione.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z tym uregulowaniem, zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości stanowiłoby przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia z podatku przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

W związku z tym, przychody wyspecyfikowane m.in w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku.

Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, nie przysługuje zatem, jeżeli poniższe warunki zostaną spełnione łącznie:

  1. nabycie nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyci nieruchomości oraz
  2. nabycie nastąpiło po cenie niższej o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbyć nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Zaznaczono, iż zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości nastąpiło na cele publiczne uzasadniające wywłaszczenie. Nieruchomość została nabyta przez Gminę W. w celu realizacji zadań własnych na budowę drogi łączącej ul. S i ul. C.

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawczynię w lutym 2008 r., a zbyta na cele uzasadniające wywłaszczenie w marcu 2012 r., to zostały spełnione przesłanki zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Uzyskany zatem przez Wnioskodawczynię przychód będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Według Wnioskodawczyni, Jej stanowisko potwierdza również interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie dnia 26 sierpnia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) ? przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Z powyższego przepisu wynika, iż dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych, istotne znaczenie ma data nabycia nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu xx lutego 2008 r. nabyła w drodze darowizny przekazanej od rodziców i rodzeństwa m. in. nieruchomość: działkę Nr xx z mapy, stanowiącą grunty orne i łąki położone znajdujące się w C. Przedmiotowa darowizna była zwolniona od podatku od spadku i darowizn.

Wnioskodawczyni w dniu xx marca 2012 r.

, sprzedała za kwotę 53.600 zł gminie W. niezabudowaną działkę o Nr o pow. 0,4136 ha z mapy, objętą księgą wieczystą Nr , stanowiącą grunty orne i łąki znajdującą się w C Gmina W. nabyła przedmiotową nieruchomość tj. działkę o Nr , w celu realizacji zadań własnych. Nabyta przez Gminę działka przeznaczona jest bowiem pod budowę drogi łączącej ul. S, z ulicą C.

Sprzedaż działki o Nr nastąpiła na cel publiczny, uzasadniający wywłaszczenie: § 9 umowy sprzedaży z dnia xx marca 2012 r., sprzedaż nastąpiła na mocy protokołu uzgodnień z dnia xx lutego 2012 r. z Gminą W. Dobrowolna sprzedaż nieruchomości zapobiegła przymusowemu wywłaszczeniu.

Zatem, odpłatne zbycie nieruchomości (działki o nr), nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości i stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 209, poz. 1316 ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. ? od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W myśl art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. W myśl natomiast art. 112 ust. 1 ww. ustawy przepisy rozdziału 4 tej ustawy (wywłaszczanie nieruchomości) stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112 ust. 3 ww. ustawy). Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna (art. 114 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Jak wynika z powyższego, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem, wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego. Jak wynika z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednym z celów publicznych w rozumieniu tej ustawy jest budowa dróg publicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina W. w dniu xx marca 2012 r., nabyła od Wnioskodawczyni niezabudowaną działkę gruntu Nr o pow. 0,4136 ha, przeznaczoną pod budowę drogi łączącej ul. S z ul. C. Działkę tę, Wnioskodawczyni nabyła w dniu xx lutego 2008 r., na mocy umowy darowizny od rodziców i rodzeństwa. Tym samym, nabycie przedmiotowej działki przez Gminę W. nastąpiło z przeznaczeniem na cele publiczne. Do wywłaszczenia nie doszło, ponieważ sprzedaż działki nastąpiła na mocy porozumienia z Gminą i jednocześnie na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

Jednakże, aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość zostanie odpłatnie zbyta na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

Z analizy przepisu wynika również, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
  • cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

W przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia. W analizowanym stanie faktycznym odpłatne zbycie działki na rzecz Gminy nastąpiło po upływie 2 lat od nabycia tej nieruchomości. Zatem, pierwsza z przesłanek wyłączających zwolnienie nie wystąpiła. Ponadto, że przedmiotowa działka została nabyta przez Wnioskodawczynię nieodpłatnie w formie darowizny, co nie pozwala na ustalenie ceny nabycia działki. Skoro więc, brak jest ceny przy nabyciu w drodze darowizny, to nie będzie spełniony również drugi warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z odpłatnego zbycia - w dniu xx marca 2012 r. nieruchomości, tj. działki o Nr xx nabytej w drodze darowizny - dokonanego na rzecz Gminy W. na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: