Do świadczonych przez Wnioskodawcę kompleksowych usług polegających na montażu paneli i wykładzin (...)

Do świadczonych przez Wnioskodawcę kompleksowych usług polegających na montażu paneli i wykładzin podłogowych, jeżeli są one wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie ma obniżona 8% stawka podatku VAT. Natomiast do usług polegających na obszywaniu wykładzin, zastosowanie znajdzie podstawowa 23% stawka podatku VAT, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2012 r. (data wpływu 27 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym usług:

 • montażu paneli i wykładzin podłogowych- jest prawidłowe;
 • obszywania wykładzin podłogowych ? jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym usług montażu paneli i wykładzin oraz obszywania wykładzin podłogowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.


Zasadniczy profil działalności Spółki stanowi sprzedaż towarów na pokrycie podłóg, takich jak panele podłogowe i wykładziny podłogowe. Spółka poszerzyła swoją ofertę handlową o świadczenie usług polegających na montażu paneli i wykładzin oraz obszywaniu wykładzin podłogowych. Usługi tego typu są wykonywane w budynkach i mieszkaniach indywidualnych klientów Spółki.


W skład usługi świadczonej przez Spółkę wchodzą następujące świadczenia (w zależności od życzenia klienta):

 1. pomiar umożliwiający ustalenie powierzchni do pokrycia w lokalu klienta oraz wstępną kalkulację potrzebnych materiałów;
 2. porady dekoratora zapewniające klientom pomoc przy aranżacji wnętrz i tworzeniu indywidualnych projektów;
 3. zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi, tj. paneli podłogowych, wykładzin podłogowych oraz dodatkowych elementów niezbędnych do ich montażu (folie, kleje, wkręty, nici itp.);
 4. transport materiałów do lokalu klienta;
 5. wniesienie towaru do lokalu klienta;
 6. usługa montażu paneli podłogowych lub obszywania wykładzin podłogowych w lokalu klienta (wykonywana przez podwykonawców Spółki).

Zasadniczym elementem świadczonej usługi jest montaż paneli podłogowych i wykładzin lub obszywanie wykładzin, jako finalny efekt działań Spółki zaspokajający oczekiwania klienta.

W przypadku świadczenia usług Spółka wystawia klientowi jedną fakturę VAT obejmującą swym zakresem koszty materiałów (paneli/wykładzin, elementów instalacyjnych) i poszczególnych usług pomocniczych składających się łącznie na usługę.

Spółka nie wyodrębnia na fakturach poszczególnych elementów/czynności składających się na usługę. Faktura obejmuje jedną pozycję ? usługę montażu bądź obszywania wykładzin podłogowych. Cena za usługę także jest kalkulowana bez rozbicia jej na poszczególne elementy.

Faktura dokumentująca transakcję zawiera przywołanie odpowiedniego kodu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wskazującego na związek usługi wykonywanej na rzecz klienta z budownictwem mieszkaniowym. Samą część usługi polegającą na montażu paneli/obszywaniu wykładzin podłogowych świadczą podwykonawcy, z którymi Spółka zawiera oddzielne umowy i którzy rozliczają się z nią z tytułu wykonywania tych usług.

Spółka otrzymała już interpretację Nr ITPP2/443-61/08/AW z dnia 18.04.2008 r odnoszącą się do stanu przyszłego w kwestii zastosowania stawki VAT do usług montażu paneli i obszywania wykładzin w budynkach mieszkalnych, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Spółki, iż usługi, które wówczas Spółka zamierzała wykonywać, winny zostać opodatkowane stawką preferencyjną 7%. Z uwagi na zmiany stanu prawnego i pojawiające się w związku z tym wątpliwości, Spółka postanowiła ponownie zwrócić się o interpretację przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wyżej przedstawionego stanu faktycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 41 ust. 2 i 12, jednolita 8% stawka podatku znajdzie w całości zastosowanie do świadczonej przez Spółkę kompleksowej usługi montażu paneli i wykładzin lub obszywania wykładzin podłogowych, w tym także do składających się na nią usług pomocniczych oraz dostawy zużytych w jej ramach materiałów (paneli, wykładzin, elementów instalacyjnych)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stawka podatku dla towarów i świadczonych usług wy nosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust 7, art. 120 ust. 213, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do zapisu ust. 12 powołanego art. 41 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r., stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jak stanowi art. 41 ust. 12a ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264- wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Jednocześnie w ust. 12b omawianego artykułu 41 ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.


Natomiast w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 8% stawka podatku od towarów. usług ma zastosowanie do wszystkich obiektów budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym. Dodać należy, że pod pojęciem obiektów budownictwa mieszkaniowego, zdefiniowanym w art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla rozstrzygnięcia, jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla wykonywanych przez Spółkę usług montażu paneli i wykładzin oraz obszywania wykładzin istotne jest czy w danym przypadku mamy do czynienia odrębnie z dostawą towarów i świadczeniem usług, czy też z usługą budowlano-montażową w budynku mieszkalnym opodatkowaną w całości obniżoną stawką 8%.

Fakt, że w art. 5a ustawy wprowadzono od 1 stycznia 2011 r. zasadę, że dla identyfikacji usług (również towarów) należy stosować klasyfikacje statystyczne, tylko jeżeli przepisy o podatku od towarów i usług w tym zakresie powołują symbole statystyczne, a takich symboli przepisy ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych obecnie nie powołują, nie oznacza to, że obecnie ustalenie klasyfikacji statystycznej danej usługi jako usługi budowlanej, jest całkowicie bez znaczenia dla jej oceny z punktu widzenia art. 41 ust. 12 ustawy, zwłaszcza, że organy przy definiowaniu pojęć z art. 41 ust. 12 ustawy odwołują się najczęściej do definicji z prawa budowlanego. Jeżeli zatem charakter danej usługi wskazuje, że stanowi ona usługę budowlaną, co potwierdza klasyfikacja statystyczna, i usługa ta realizowana jest w obiekcie budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, a jej efektem jest trwałe wbudowanie materiałów usługodawcy w substancję mieszkaniową obiektu ? w zależności od okoliczności usługa ta stanowi budowę (jej fragment), remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę tego obiektu budowlanego lub jego części. To zaś skutkuje w tego rodzaju obiekcie opodatkowanie tej usługi budowlanej stawką 8%.

Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 6, 7 i 8 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), przez:

 • budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiekt budowlanego,
 • roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
 • remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej (źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia).

W znaczeniu słownikowym (?Współczesny słownik języka polskiego", red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.) ?remont? oznacza zespól czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast ?montaż? to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei ?instalować? oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem świadczenia Spółki na rzecz klientów indywidualnych jest kompleksowa usługa montażu paneli lub obszywania wykładzin w obiektach budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11. Czynność ta zostanie udokumentowana fakturą, w której treści znajdzie się jedna pozycja - ?Usługa....", obejmująca koszty zużytych materiałów i poszczególnych usług pomocniczych składających się łącznie na usługę.

W świetle powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie usługa budowlano-montażowa lub remontowa zaliczona do grupowania klasyfikacyjnego PKWIU 45, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem Podatnika jest uzgodniona z klientem kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (pomiar, materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu dla celów podatkowych. W sytuacji, kiedy usługa taka wykonywana jest w obiekcie zaliczanym do budownictwa mieszkaniowego (zdefiniowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 12 ustawy) to do całej wartości usługi należy zastosować stawkę właściwą ze względu na rodzaj robót, w analizowanej sytuacji 8%. Przy czym bez znaczenia pozostaje fakt skorzystania przez Wnioskodawcę przy realizacji świadczenia z usług podwykonawców.

Reasumując, jeżeli przedmiotem umowy cywilnoprawnej zawartej ze zlecającym jest wykonanie usług budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, to zgodnie z art. 41 ust. 12 podlegają one opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się:

 • za prawidłowe ? w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym usług montażu paneli i wykładzin podłogowych;
 • za nieprawidłowe - w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym usług obszywania wykładzin podłogowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej również ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o VAT, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.


Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się ? w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT ? do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 ? wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.


Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.


W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.


Ponadto zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

? w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.


Natomiast w myśl § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja, przebudowa oraz roboty budowlane, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Natomiast przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7 ww. artykułu).

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej.

Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia ?roboty budowlane? należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w ?Uniwersalnym słowniku języka polskiego? Wydawnictwo Naukowe PWN określenie ?robota? oznacza ?zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś?. Na tej podstawie należało uznać, że sformułowanie użyte przez normodawcę ?roboty budowlano-montażowe? zawsze oznaczać będzie czynności, również montaż. ?Montaż? to składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość.

W związku z przytoczonymi definicjami stwierdzić należy, że pojęcie ?montaż? odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy Prawo budowlane, wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego wynika, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy m.in. usługi polegające na montażu paneli i wykładzin oraz obszywaniu wykładzin podłogowych. Usługi tego typu są wykonywane w budynkach i mieszkaniach indywidualnych klientów Spółki.


W skład usługi świadczonej przez Spółkę wchodzą następujące świadczenia (w zależności od życzenia klienta):

 1. pomiar umożliwiający ustalenie powierzchni do pokrycia w lokalu klienta oraz wstępną kalkulację potrzebnych materiałów;
 2. porady dekoratora zapewniające klientom pomoc przy aranżacji wnętrz i tworzeniu indywidualnych projektów;
 3. zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi, tj. paneli podłogowych, wykładzin podłogowych oraz dodatkowych elementów niezbędnych do ich montażu (folie, kleje, wkręty, nici itp.);
 4. transport materiałów do lokalu klienta;
 5. wniesienie towaru do lokalu klienta;
 6. usługa montażu paneli podłogowych lub obszywania wykładzin podłogowych w lokalu klienta (wykonywana przez podwykonawców Spółki).

Zasadniczym elementem świadczonej usługi jest montaż paneli podłogowych i wykładzin lub obszywanie wykładzin, jako finalny efekt działań Spółki zaspokajający oczekiwania klienta.

W przypadku świadczenia usług Spółka wystawia klientowi jedną fakturę VAT obejmującą swym zakresem koszty materiałów (paneli/wykładzin, elementów instalacyjnych) i poszczególnych usług pomocniczych składających się łącznie na usługę. Spółka nie wyodrębnia na fakturach poszczególnych elementów/czynności składających się na usługę. Faktura obejmuje jedną pozycję ? usługę montażu bądź obszywania wykładzin podłogowych. Cena za usługę także jest kalkulowana bez rozbicia jej na poszczególne elementy. Faktura dokumentująca transakcję zawiera przywołanie odpowiedniego kodu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wskazującego na związek usługi wykonywanej na rzecz klienta z budownictwem mieszkaniowym. Samą część usługi polegającą na montażu paneli/obszywaniu wykładzin podłogowych świadczą podwykonawcy, z którymi Spółka zawiera oddzielne umowy i którzy rozliczają się z nią z tytułu wykonywania tych usług.

Zauważyć należy, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Rozstrzygając zagadnienie przedstawione we wniosku należy zaznaczyć, iż co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Usługa kompleksowa zawiera zatem kilka czynności (usług) opodatkowanych różnymi stawkami VAT z tym, że jedna z nich jest usługą główną przeważającą, nadającą danej usłudze jej główny charakter, przy czym wszystkie zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie. Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu ? do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Mając zatem na uwadze treść złożonego wniosku, w świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi montażu paneli lub wykładzin podłogowych są usługami o charakterze kompleksowym, w skład bowiem tych usług wchodzą odrębne elementy wskazane we wniosku.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Wobec powyższego jeśli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (koszty). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Wskazać należy, że z uwagi na fakt, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać trzeba, iż stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, montażu różnych towarów czy obróbki towarów wykorzystywanych w ww. budownictwie.

Odnosząc przedstawiony we wniosku stan faktyczny do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że o ile przedmiotowe kompleksowe usługi montażu paneli i wykładzin podłogowych z wykorzystaniem własnych materiałów ? objęte wskazaną w stanie faktycznym umową ? są dokonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy oraz są wykonywane w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, to podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku (na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy).

Podkreślić należy, iż zakres zastosowania obniżonej stawki podatku określonej w ww. art. 41 ust. 12 ustawy, nie obejmuje usług polegających na obszywaniu wykładzin podłogowych. Brak podstaw do twierdzenia, iż usługa obszywania wykładzin świadczona jest w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynku. Skoro zatem ww. czynności nie wchodzą w zakres art. 41 ust. 12 ustawy, podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Reasumując, do świadczonych przez Wnioskodawcę kompleksowych usług polegających na montażu paneli i wykładzin podłogowych, jeżeli są one wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie ma obniżona 8% stawka podatku VAT. Natomiast do usług polegających na obszywaniu wykładzin, zastosowanie znajdzie podstawowa 23% stawka podatku VAT, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem ? nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ? w niniejszej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii elementów faktury dokumentującej przedmiotowe transakcje tj. przywołanie odpowiedniego kodu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wskazującego na związek usługi wykonywanej na rzecz klienta z budownictwem mieszkaniowym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (stanu faktycznego), w którym jednoznacznie wskazano, iż Wnioskodawca wykonuje usługi w obiektach budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.8.2018

  Polskie Domy Drewniane zaczną działać już wkrótce

  Zmiany w Prawie ochrony środowiska przewidują utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego (...)

 • 17.6.2018

  Geoportal w rękach Głównego Geodety Kraju

  Nowelizacja dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

 • 21.1.2019

  Ubezpieczenia społeczne doktorantów

  ZUS wyjaśnił, że doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

 • 2.2.2019

  Wielka płyta ze wsparciem...

  MIiR wesprze profilaktyczne wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej i nośnej w budynkach z wielkiej płyty. Instytut Techniki Budowlanej przebadał budynki wykonane w różnych technologiach (...)

 • 30.10.2019

  Termin opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników

  Zdniem 31 października 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników (...)