Czy Miastu przysługiwało będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony (...)

Czy Miastu przysługiwało będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony w związku z realizacją inwestycji w zakresie dotyczącym budowy przyłącza i węzła cieplnego, po stronie wysokich parametrów, a zatem tej części inwestycji, która będzie przedmiotem świadczenia usług opodatkowanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2011r. (data wpływu 30 grudnia 2011r.) uzupełnionym pismem z dnia 06 marca 2012r. (data wpływu 07 marca 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gimnazjum oraz przebudowie systemu ogrzewania szkoły ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gimnazjum oraz przebudowie systemu ogrzewania szkoły.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 06 marca 2012r. (data wpływu 07 marca 2012r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto jest Miastem na prawach powiatu i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu umów cywilno - prawnych.

Miasto jest właścicielem nieruchomości położonych w ? przy ul. ?. W 2012 roku Miasto będzie realizowało inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Gimnazjum. Zakres inwestycji obejmuje ocieplenie ścian budynku szkoły oraz przebudowę systemu ogrzewania szkoły w taki sposób, aby możliwe było ogrzewanie z wykorzystaniem miejskiej sieci ciepłowniczej. W tym celu koniecznym będzie wybudowanie przyłącza oraz węzła cieplnego po stronie niskich i wysokich parametrów.

Zarówno przyłącze ciepłownicze jak i węzeł cieplny po stronie wysokich parametrów stanowić będą integralną część miejskiej sieci ciepłowniczej i będą wydzierżawione przez Miasto Przedsiębiorstwu ? - Sp. z o.o., które prowadzi działalność w zakresie dostaw ciepła.

Z tytułu dzierżawy Miasto uzyskiwać będzie czynsz dzierżawny objęty podatkiem od towarów i usług. Natomiast węzeł cieplny po stronie niskich parametrów oraz nakłady na docieplenie ścian nie będą stanowić przedmiotu czynności opodatkowanych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że ww. inwestycja nie będzie finansowana ze środków poakcesyjnych. Podmiotem, na który wystawiane będą faktury będzie Miasto. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę prawną stanowią w tym przypadku przepisy art. 7, pkt 1, 3, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) mówiące o zadaniach własnych z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzeniu w energię cieplną oraz - w związku z tym, iż obiekt wchodzi w skład Gimnazjum - edukacji publicznej.

Wnioskodawca jest właścicielem budynku i będzie właścicielem wszystkich elementów wchodzących w zakres inwestycji. Wnioskodawca będzie właścicielem wybudowanego przyłącza oraz węzła cieplnego w całości (wszystkich elementów inwestycji przedstawionych we wniosku), z tym, że po wybudowaniu części inwestycji w postaci przyłącza oraz węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów Wnioskodawca wydzierżawi je podmiotowi prowadzącemu eksploatację miejskiej sieci ciepłowniczej. Wnioskodawca wydzierżawiając część inwestycji w postaci przyłącza i węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów Spółce ?. Sp. z o.o. uzyskiwał będzie przychód w postaci czynszu dzierżawnego opodatkowanypodatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Pozostały zakres inwestycji w postaci ocieplenia budynku oraz węzeł cieplny po stronie niskich parametrów stanie się integralną częścią obiektu - budynku Gimnazjum. Nie będzie on służył sprzedaży opodatkowanej. Usługi i towary związane z realizacją ww. inwestycji będą służyły ochronie środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawie standardu funkcjonowania placówki oświatowej. Dla Wnioskodawcy będzie to podniesienie wartości obiektu, który nie będzie służył czynnościom podlegającym przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Miastu przysługiwało będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony w związku z realizacją inwestycji w zakresie dotyczącym budowy przyłącza i węzła cieplnego, po stronie wysokich parametrów, a zatem tej części inwestycji, która będzie przedmiotem świadczenia usług opodatkowanych...

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwać będzie także od pozostałego zakresu inwestycji, która nie będzie przedmiotem sprzedaży opodatkowanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu usług i towarów zakupionych w celu realizacji przedmiotowego zadania, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Takie właśnie czynności występują w opisanym stanie faktycznym w odniesieniu do projektowanej budowy przyłącza i węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów. W związku z tym, że pozostały zakres robót termomodemizacyjnych polegający na dociepleniu ścian i budowie węzła cieplnego po stronie niskich parametrów nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, uprawnienie takie w odniesieniu do tego zakresu przysługiwać nie będzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi, art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, iż proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika ? używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy), a także obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (art. 90 ust. 6 ustawy).

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Zatem, dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, iż na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ? (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m. in ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz oraz edukacji publicznej, (art. 7 ust. 1 pkt 1, 3, 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

  • wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług oraz zwolnienie od podatku jednostek samorządu terytorialnego ma charakter wyłącznie podmiotowo ? przedmiotowy,
  • w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia lub ze zwolnienia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
    • czynności ? co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT ? muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
    • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy, lub zwolnienia realizowanych czynności od podatku, w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 12 powołanego wyżej rozporządzenia.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze prywatnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu umów cywilno-prawnych. W 2012r. Wnioskodawca będzie realizował inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Gimnazjum. Zakres inwestycji obejmuje ocieplenie ścian budynku szkoły oraz przebudowę systemu ogrzewania szkoły w taki sposób, aby możliwe było ogrzewanie z wykorzystaniem miejskiej sieci ciepłowniczej. W tym celu koniecznym będzie wybudowanie przyłącza oraz węzła cieplnego po stronie niskich i wysokich parametrów. Inwestycja nie będzie finansowana ze środków poakcesyjnych. Podmiotem, na który wystawiane będą faktury będzie Miasto. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę prawną stanowią w tym przypadku przepisy art. 7, pkt 1,3,8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) mówiące o zadaniach własnych z zakresu ochrony środowiska, zaopatrzeniu w energię cieplną oraz - w związku z tym, iż obiekt wchodzi w skład Gimnazjum - edukacji publicznej. Wnioskodawca jest właścicielem budynku i będzie właścicielem wszystkich elementów wchodzących w zakres inwestycji. Wnioskodawca będzie właścicielem wybudowanego przyłącza oraz węzła cieplnego w całości (wszystkich elementów inwestycji przedstawionych we wniosku), z tym, że po wybudowaniu części inwestycji w postaci przyłącza oraz węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów Wnioskodawca wydzierżawi je podmiotowi prowadzącemu eksploatację miejskiej sieci ciepłowniczej. Miasto wydzierżawiając część inwestycji w postaci przyłącza i węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów spółce ?Sp. z o.o. uzyskiwać będzie przychód w postaci czynszu dzierżawnego opodatkowany podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Pozostały zakres inwestycji w postaci ocieplenia budynku oraz węzeł cieplny po stronie niskich parametrów stanie się integralną częścią obiektu - budynku Gimnazjum. Nie będzie on służył sprzedaży opodatkowanej. Usługi i towary związane z realizacją ww. inwestycji będą służyły ochronie środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawie standardu funkcjonowania placówki oświatowej. Dla Wnioskodawcy będzie to podniesienie wartości obiektu, który nie będzie służył czynnościom podlegającym przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa części inwestycji jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Wobec powyższego oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej innemu podmiotowi przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów, skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy.

W świetle powyższego umowa dzierżawy jest umową cywilnoprawną, a więc zawarcie jej przez jednostkę samorządu terytorialnego podlega wyłączeniu ze zwolnienia od podatku VAT na mocy cyt. wyżej § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, a tym samym będzie skutkowało opodatkowaniem tej czynności na zasadach ogólnych.

W konsekwencji dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz ww. przepisy stwierdzić należy, iż w odniesieniu do przyłącza ciepłowniczego jak i węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów realizowanej inwestycji zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem nabyte w ramach realizacji projektu w tej części towary i usługi będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Z tytułu dzierżawy Miasto uzyskiwać będzie czynsz dzierżawny. Zatem Miasto ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w części dotyczącej przyłącza i węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów wydzierżawionego na rzecz ? Sp. z o.o.

Natomiast jak wskazał Wnioskodawca, ocieplenie budynku oraz wybudowanie węzła cieplnego po stronie niskich parametrów stanie się integralną częścią obiektu - budynku Gimnazjum. Nie będzie on służył sprzedaży opodatkowanej. Usługi i towary związane z realizacją części ww. inwestycji będą służyły ochronie środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawie standardu funkcjonowania placówki oświatowej. Dla Wnioskodawcy będzie to podniesienie wartości obiektu, który nie będzie służył czynnościom podlegającym przepisom ustawy o podatku od towarów i usług

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, iż w odniesieniu do ocieplenia budynku Gimnazjum oraz wybudowania węzła cieplnego po stronie niskich parametrów realizowanej inwestycji nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust.

1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Zatem Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w części przypadającej na realizację ww. projektu w zakresie ocieplenia budynku Gimnazjum oraz wybudowania węzła cieplnego po stronie niskich parametrów.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie przyłącza ciepłowniczego jak i węzła cieplnego po stronie wysokich parametrów, która związana będzie z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Natomiast Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z zakupem towarów i usług związanych z ociepleniem budynku Gimnazjum oraz wybudowaniem węzła cieplnego po stronie niskich parametrów, gdyż inwestycja ta nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe opisane w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: