Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż 297/1000 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej (...)

Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż 297/1000 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym i schronem stanowiąca dostawę towarów, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 29 ust. 5 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 19 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2012 r. (data wpływu 5 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 lutego 2012 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat zamierza zbyć na rzecz Gminy - części w prawie własności nieruchomości położonej w, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o powierzchni 0,4642 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą wykorzystywanej na cele administracyjne.

Ww. nieruchomość Wnioskodawca otrzymał z mocy prawa, nieodpłatnie w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa decyzją z dnia 12 września 2011r. W okresie od dnia nabycia do dnia dzisiejszego Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie tej nieruchomości w stosunku do których miał prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W piśmie z dnia 28 lutego 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Starostwo Powiatowe w, które zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jest jednostką organizacyjną powiatu służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Starostwo Powiatowe ma nadany numer NIP oraz odprowadza podatek VAT od czynności wykonywanych na podstawie zawartych przez Powiat umów cywilno-prawnych.

Wnioskodawca wskazał, iż działka nr zabudowana jest budynkiem administracyjnym i schronem. Powiat zamierza zbyć na rzecz Gminy części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym i schronem. Klasyfikacja statystyczna wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jest następująca :

 • Budynek administracyjny - Sekcja l, Dział 12, Grupa 122, Klasa 1220;
 • Schron-Sekcja 2, Dział 24, Grupa 242, Klasa 2420.

Ww. budynek administracyjny i schron nie były przedmiotem najmu lub dzierżawy. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, przekraczających 30% wartości początkowej udziału w prawie własności ww. nieruchomości złożonej z budynku administracyjnego i schronu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca musi odprowadzić podatek VAT od sprzedaży ww. udziału na rzecz Gminy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej części w prawie własności nieruchomości położonej w, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o powierzchni 0,4642 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą wykorzystywanej na cele administracyjne podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a i 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Powiatowi nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu części w prawie własności nieruchomości położonej w, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o powierzchni 0,4642 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą wykorzystywanej na cele administracyjne, ponieważ przedmiotowa nieruchomość została przez Powiat nabyta na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Powiat nie ponosił również wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości w okresie jej użytkowania, w stosunku do których miał prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (?) ? art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Skoro przez dostawę towarów art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a towarem jest budynek, budowla lub ich części, to sprzedaż całej rzeczy (100% prawa własności) lub ułamka tej rzeczy (np.

50% prawa własności) zawsze będzie przeniesieniem prawa do rozporządzania budynkiem lub budowlą jak właściciel. Istotne jest bowiem to, że wskutek nabycia prawa majątkowego (pełnej własności lub udziału) nabywca może rozporządzać rzeczą jak właściciel. A warunek ten zostaje bezwzględnie spełniony w przypadku nabycia udziału w rzeczy. Powyższe twierdzenie uzasadnia również, i ten fakt prawny, że istotą współwłasności jest niepodzielność prawa własności rzeczy. Zatem jeśli nabywca nabywa tylko udział w rzeczy, tj. prawo majątkowe, to prawo to daje mu możliwość rozporządzania rzeczą jak właściciel, właśnie z uwagi na fakt, że istotą współwłasności jest niepodzielność prawa do rzeczy. Zatem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług zbycie udziału w prawie własności budynku, budowli lub wyodrębnionego lokalu traktować należy jako dostawę towarów, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ? (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) wynika, że zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy). W myśl art. 33 powołanej ustawy, zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Z przepisu art. 34 ust. 1 tej ustawy wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Starostwo powiatowe jest aparatem pomocniczym, służącym zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno - organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane Starostwo Powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji.

Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) są jednostkami podziału terytorialnego, posiadają osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie mają jednak własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urzędy te realizując zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występują wyłącznie jako jednostki organizacyjne działające w imieniu i na rzecz ww. osób prawnych. Starostwo Powiatowe jest zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu.

Mając na uwadze nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe Powiatu i Starostwa Powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości Powiatu, podmiotowość Starostwa Powiatowego.

Starostwo jako aparat pomocniczy organu wykonawczego nie posiada podmiotowości prawnej. Oznacza to, że podatnikiem podatku od towarów i usług jak również stroną umów cywilnoprawnych może być wyłącznie Powiat, w żadnym zaś przypadku Starostwo Powiatowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie ? art. 2 pkt 14 ustawy ? rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponadto, za oddanie do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, uznać należy nie tylko sprzedaż, ale również umowy najmu i dzierżawy. Zatem pierwszym zasiedleniem będzie także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy zauważyć, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli (art. 29 ust. 5a ustawy).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT jest Starostwo Powiatowe, które zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jest jednostką organizacyjną powiatu służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Starostwo Powiatowe ma nadany numer NIP oraz odprowadza podatek VAT od czynności wykonywanych na podstawie zawartych przez Powiat umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca zamierza zbyć na rzecz Gminy 297/1000 części w prawie własności nieruchomości wykorzystywanej na cele administracyjne. Ww. nieruchomość Wnioskodawca otrzymał z mocy prawa, nieodpłatnie w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa. W okresie od dnia nabycia Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie tej. nieruchomości w stosunku do których miał prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca wskazał, iż działka zabudowana jest budynkiem administracyjnym (PKOB 1220) i schronem (PKOB 2420). Ww. budynek administracyjny i schron nie były przedmiotem najmu lub dzierżawy. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie, przekraczające 30% wartości początkowej swojego udziału w prawie własności ww. nieruchomości złożonej z budynku administracyjnego i schronu.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż przyszła dostawa budynku administracyjnego i schronu będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, bowiem oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi nie miało dotąd miejsca. Wnioskodawca otrzymał ww. nieruchomość z mocy prawa, nieodpłatnie w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

Budynek administracyjny i schron nie były przedmiotem najmu, dzierżawy. Wobec powyższego dostawa ww. budynków nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Sprzedaż ta będzie natomiast korzystała ze zwolnienia, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ w momencie nabycia tych budynków nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego, a także Wnioskodawca nie dokonał żadnych ulepszeń, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż dostawa budynku administracyjnego i schronu, o których mowa wyżej będzie zwolniona od podatku, zbycie gruntu, na którym te nieruchomości są posadowione, w myśl art. 29 ust. 5 ustawy, będzie również korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Reasumując, planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż 297/1000 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym i schronem stanowiąca dostawę towarów, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 29 ust. 5 ustawy.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji odniesiono się wyłącznie do kwestii objętych zapytaniem, nie ustosunkowano się natomiast do pozostałych zagadnień zawartych w opisie zdarzenia przyszłego. Powyższe odnosi się przede wszystkim do oceny, kto ? Starostwo Powiatowe czy Powiat - powinien być zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT i rozliczać ten podatek z Urzędem Skarbowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.5.2019

  Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)

 • 4.10.2017

  Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

  Ustawa Prawo budowlane szczegółowo definiuje, co należy rozumieć np. przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla (...)

 • 19.7.2018

  Odblokowane wyodrębnianie mieszkań w starych budynkach

  Będzie łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Po uchwaleniu przez obie izby parlamentu nowelizacja ustawy o własności lokali czeka na podpis Prezydenta.

 • 26.9.2018

  Propozycja ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

  W proponowanej ustawie przewidziano szczególne rozwiązania, w tym podatkowe dla firm inwestujących w najem nieruchomości mieszkalnych. Przede wszystkim wprowadzono do polskiego prawa status firmy (...)

 • 24.8.2019

  Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

  Przedsiębiorcy sprzedający paliwa opałowe nie będą pobierać i przechowywać papierowych oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia takich olejów do celów grzewczych. Oświadczenia (...)