Czy wykonując usługi tworzenia i modyfikowania stron internetowych oraz ich pozycjonowania sklasyfikowanych (...)

2014-12-22 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Czy wykonując usługi tworzenia i modyfikowania stron internetowych oraz ich pozycjonowania sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0, prawidłowo Wnioskodawca stosuje stawkę podatku w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Doradca podatkowy
online 24h
Kliknij, aby zadać pytanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku ? jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Jako przedmiot wykonywanej działalności zgłosił wg PKD:


  • 62.01.Z ? główny przedmiot działalności ? działalność związana z oprogramowaniem,
  • 47.91.Z ? sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  • 62.09.Z ? pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  • 63.11.Z ? przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  • 63.12.Z ? działalność portali internetowych.


W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zajmuje się tworzeniem stron internetowych jak najbardziej optymalnych (szybko identyfikowanych przez najpopularniejsze wyszukiwarki) o jak najlepszych parametrach technicznych, spełniających oczekiwania klientów pod względem wizualnym (przejrzyste, czytelne). Poza tworzeniem stron internetowych świadczy również usługi polegające na modyfikacji (ulepszaniu) istniejących już witryn klientów. Wnioskodawca dokonuje m. in. zmiany ich szaty graficznej jak też dodaje nowe funkcje. W każdej z podanych wyżej sytuacji nie jest odpowiedzialny za treści umieszczane przez klienta na stronach oraz za to, do czego klient będzie jej używał.

Oprócz tworzenia i modyfikowania stron internetowych zajmuje się również pozycjonowaniem ich w wyszukiwarkach internetowych. Wszystkie wymienione powyżej rodzaje działalności tj. tworzenie stron internetowych oraz ich pozycjonowanie sklasyfikowane jest pod nr PKWIU 62.01.11.0. Od przychodów z wyżej wymienionych usług Wnioskodawca odprowadza podatek zryczałtowany w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy wykonując usługi tworzenia i modyfikowania stron internetowych oraz ich pozycjonowania sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0, prawidłowo Wnioskodawca stosuje stawkę podatku w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?


Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane usługi tj. tworzenie i modyfikowanie stron internetowych oraz ich pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych sklasyfikowane są pod nr PKWiU 62.01.11.0 ? ?Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania?.

Pomimo, iż wykonywane usługi sklasyfikowane są pod nr PKWiU 62.01.11.0, to nie dotyczą one usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g. Zawarte w tym punkcie oznaczenie ex oznacza, że stawkę 17% ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem. W związku z tym, iż wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5 usługi nie dotyczą wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności uważa, iż usługi jakie wykonuje tj. tworzenie i modyfikowanie stron internetowych oraz ich pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych opodatkowane są stawką 8,5% w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (stawkę 8,5% stosuje się do przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej ?spółką?.


Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:


  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.


Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, t.j. ?Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług?.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie ?działalności usługowej? zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia ?ex? przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie ?ex? dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem ?Oryginały oprogramowania komputerowego? (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

Natomiast, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ? ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 17% podlegają m.in. usługi związane z oprogramowaniem z zakresu grupowania PKWiU 62.01.1.

Zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zajmuje się tworzeniem stron internetowych jak najbardziej optymalnych (szybko identyfikowanych przez najpopularniejsze wyszukiwarki) o jak najlepszych parametrach technicznych, spełniających oczekiwania klientów pod względem wizualnym (przejrzyste, czytelne). Poza tworzeniem stron internetowych świadczy również usługi polegające na modyfikacji (ulepszaniu) istniejących już witryn klientów. Wnioskodawca dokonuje m. in. zmiany ich szaty graficznej jak też dodaje nowe funkcje. W każdej z podanych wyżej sytuacji nie jest odpowiedzialny za treści umieszczane przez klienta na stronach oraz za to, do czego klient będzie jej używał.

Oprócz tworzenia i modyfikowania stron internetowych zajmuje się również pozycjonowaniem ich w wyszukiwarkach internetowych. Wszystkie wymienione powyżej rodzaje działalności tj. tworzenie stron internetowych oraz ich pozycjonowanie sklasyfikowane jest pod nr PKWIU 62.01.11.0. Od przychodów z wyżej wymienionych usług odprowadza podatek zryczałtowany w wysokości 8,5%. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Należy zauważyć, że ww. usługi nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, stanowiącym wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowej sprawie usługi, które będzie świadczył Wnioskodawca nie mają związku z oprogramowaniem i w związku z tym mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z tym stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że gdyby wykonywane usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem, uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane pod symbolem 62.01.11.0, jednakże znajdujące się przy nim oznaczenie ?ex? oznacza, iż 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku ? nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-563 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: