1. Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 (...)

1. Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 3 KSH, Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek pobrania z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od swoich udziałowców - tych zarówno umarzających swoje udziały, jak i tych udziałowców, którzy pozostaną w Spółce?
2. Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 3 KSH, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia udziałowcom umarzającym swoje udziały będących osobami fizycznymi informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2011 r. (data wpływu 27 stycznia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nabyciem udziałów w celu ich umorzenia ? jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 27 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nabyciem udziałów w celu ich umorzenia.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Aktualnymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) są osoby fizyczne, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą w ramach istniejącej spółki cywilnej (dalej: Spółka Cywilna). Spółka została utworzona 17 grudnia 2010 r. poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego przez wspólników Spółki Cywilnej. Spółka docelowo ma przejąć działalność prowadzoną do tej pory przez Spółkę Cywilną. Wspólnicy Spółki planują wnieść do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego prowadzonego przez nich w formie Spółki Cywilnej, w zamian, za który obejmą nowe udziały w Spółce.

W związku z planowaną restrukturyzacją działalności Spółka rozważa w przyszłości nabycie od swoich udziałowców udziałów własnych (w tym objętych za wkład niepieniężny w postaci wyżej wskazanego przedsiębiorstwa) w celu ich dobrowolnego umorzenia. Umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 199 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: KSH) bez wypłaty wynagrodzenia, na co udziałowcy Spółki wyrażą swoją zgodę. W momencie umorzenia udziałowcami Spółki mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Umorzenie udziałów zostanie dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Kwota obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.


W związku z powyższym zadano następujące pytania z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.


 1. Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 3 KSH, Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek pobrania z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od swoich udziałowców - tych zarówno umarzających swoje udziały, jak i tych udziałowców, którzy pozostaną w Spółce...
 2. Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 3 KSH, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia udziałowcom umarzającym swoje udziały będących osobami fizycznymi informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...


Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1 - 7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (tzw. umorzenie dobrowolne). Zgromadzenie wspólników podejmując uchwałę w sprawie umorzenia powinno w niej określić jego warunki, a w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Zgodnie z art. 199 § 3 KSH za zgodą wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Zgodnie natomiast z art. 41 ust.

4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka zobowiązana jest, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat z tytułu m. in. udziału w zyskach osób prawnych odpowiednio na rzecz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jednocześnie, w przypadku dochodów z kapitałów pieniężnych (określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) uzyskiwanych przez podatników będących osobami fizycznymi, na podstawie art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. W przypadku tej kategorii dochodów podatnik jest zobowiązany do opodatkowania tych dochodów samodzielnie, t.j. bez udziału płatnika.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, iż na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonej przez art. 1 pkt 16 lit. d) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1478), obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2011 r., uchylony został pkt 2 art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowił także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Zdaniem Wnioskodawcy, skutkiem wprowadzenia powyższych zmian jest uznanie, że dochód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki mającej osobowość prawną w celu umorzenia tych udziałów (akcji) od 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu na zasadach dotyczących opodatkowania przychodów ze źródła jakim są kapitały pieniężne, obowiązujących m.in. w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (t.j. zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konsekwencji, do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia w ocenie Wnioskodawcy, na gruncie obowiązujących przepisów ustawy zastosowanie powinien znaleźć powołany powyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawidłowość rozumienia powyższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w którym czytamy, iż ?(...) dochód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia jest dochodem (...) ze zbycia udziałów (akcji). Dochód ten, tak jak w przypadku pozostałych dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów byłby ustalany samodzielnie przez podatnika i podlegałby opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym rozliczanym w zeznaniu rocznym PIT-38.?

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Spółka planuje, zgodnie z art. 199 § 3 KSH, nabyć od swoich udziałowców własne udziały, przy czym udziałowcy wyrażą zgodę na zbycie tych udziałów bez wynagrodzenia. Spółka uważa, iż w związku z nieodpłatnym charakterem umorzenia jej udziałów udziałowcy umarzający swoje udziały w Spółce nie uzyskają przysporzenia majątkowego, a zatem w wyniku omawianego zdarzenia nie można rozpoznać przychodu (ani ze źródła jakim są kapitały pieniężne ani z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ani z żadnego innego źródła) na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, Spółka w żadnym przypadku nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od udziałowców umarzających swe udziały w trybie art. 199 § 3 KSH bez wynagrodzenia.


Wnioskodawca wskazuje, że podobne stanowisko na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrazili m.in.:


 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 września 2009 r. nr IPPB2/415-420/09-2/MG,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2010 r. nr IPPB2/415-738/09-4/MG,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2009 r. nr IBPBII/2/415-681/09/MM,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2008 r. nr IBPB1/415-169/07/AB,
 • Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2007 r. nr 1472/DPC/415-45/07/PK,
 • Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 8 lipca 2004 r. nr PUS.I/423/65/2004.


W ocenie Wnioskodawcy, przytoczone powyżej pisma organów podatkowych powinny być oceniane jako adekwatne w odniesieniu do kwestii będących przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 1, z uwagi na fakt, iż jakkolwiek niezależnie od kategorii przychodów do jakiej zostałby potencjalnie przypisany dochód z odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to niemniej jednak cechą wspólną powyższych interpretacji i kwestii będących przedmiotem niniejszego zapytania jest dokonanie dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia dla wspólników umarzających swe udziały w spółkach posiadających osobowość prawną.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nieodpłatne zbycie udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia przez Spółkę nie spowoduje powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie udziałowców umarzających udziały Spółki.

Zdaniem Spółki w wyniku umorzenia udziałów po stronie udziałowców pozostających w Spółce nie wystąpi faktyczne przysporzenie majątkowe z tego tytułu i w konsekwencji, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie wystąpi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego w przedmiotowej sytuacji.


W odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podobne stanowisko wyrażone zostało m.in. przez:


 • Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 14 maja 2007 r. nr 1472/DPC/415-29/07/PK,
 • Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2007 r. nr 1472/DPC/415-45/07/PK,
 • Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w postanowieniu z dnia 4 lipca 2005 r. nr ZD/406-33/PIT/05,
 • Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 8 lipca 2004 r. nr PUS.I/423/65/2004,
 • Ministra Finansów w piśmie z dnia 7 marca 2002 r. nr PB4/BA-8214-34-15/02 wydanym na podstawie art. 14 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej opublikowanym w Biuletynie Skarbowym 2002/2,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 września 2009 r. nr IPPB2/415-420/09-2/MG.


Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zbycie udziałów bez wynagrodzenia w celu ich dobrowolnego umorzenia przez Spółkę nie spowoduje powstania dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie udziałowców pozostających w Spółce.

W konsekwencji, w związku z planowanym umorzeniem udziałów, Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania podatku dochodowego od żadnego ze swoich udziałowców.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, iż stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Spółka planuje, zgodnie z art. 199 § 3 KSH, nabyć od swoich udziałowców własne udziały, przy czym udziałowcy wyrażą zgodę na zbycie tych udziałów bez wynagrodzenia. Spółka uważa, iż w związku z nieodpłatnym charakterem umorzenia jej udziałów udziałowcy umarzający swoje udziały w Spółce nie uzyskają żadnego przysporzenia majątkowego, a zatem w wyniku omawianego zdarzenia nie można rozpoznać dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w szczególności dochodu określonego w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy nie będzie ona zobowiązana na podstawie art. 39 ust. 3 ww. ustawy do sporządzania imiennych informacji o wysokości dochodu uzyskanego przez udziałowców umarzających swoje udziały, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (na formularzu PIT-8C) z uwagi na niewystąpienie jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego podlegającego podatkowi dochodowemu od osób fizycznych po stronie udziałowców umarzających swoje udziały w związku z dokonaniem przedmiotowego umorzenia bez wynagrodzenia.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.


Natomiast w myśl art. 24 ust. 5 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:


 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 2. uchylony
 3. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej;
 4. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej;
 5. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;
 6. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 7. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 8. wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.


Jak wynika z powołanych unormowań, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, iż opodatkowaniu podlega jedynie taki dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który został faktycznie uzyskany przez podatnika, t.j. rzeczywiście przez niego otrzymany, wypłacony mu, stanowiący jego realne przysporzenie majątkowe. Z tego względu obowiązki płatnika powstają w momencie wypłaty należności z tego tytułu.

Odnosząc powyższe do sytuacji przedstawionej we wniosku należy wskazać, że rozpoznanie dochodu (przychodu) wspólnika z tytułu zbycia posiadanych udziałów ma miejsce jedynie w przypadku zbycia o charakterze odpłatnym. Nie można natomiast mówić o powstaniu dochodu (przychodu) w sytuacji, gdy wspólnik zbywa posiadane udziały na rzecz spółki nieodpłatnie, nie uzyskując w zamian żadnego wynagrodzenia. Nie otrzymuje on bowiem wówczas faktycznego dochodu (przychodu), co skutkuje tym, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zbycie udziałów na rzecz Spółki bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia nie powoduje osiągnięcia dochodu (przychodu) po stronie udziałowców z tytułu udziału w zyskach Spółki. Opisana czynność będzie operacją podatkowo neutralną.

Również oceniając wystąpienie skutków dla udziałowców, którzy pozostaną w Spółce stwierdzić należy, że po ich stronie nie powstaje dochód do opodatkowania z tytułu umorzenia udziałów, zarówno w przypadku, gdy umorzenie tych udziałów jest dokonane w ciężar kapitału zakładowego, jak i bez obniżania kapitału zakładowego. W przypadku opisanego zdarzenia przyszłego nie może być bowiem mowy ? jak stanowi przepis art. 24 ust. 5 ustawy ? o dochodzie (przychodzie) faktycznie uzyskanym z udziału w zyskach osób prawnych (przez udziałowców, których udziały nie zostały umorzone).

Odnosząc się natomiast do obowiązków wynikających z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, iż zgodnie z jego treścią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Analizując treść art. 39 ust. 3 ww. ustawy należy mieć na uwadze cel sporządzenia i przekazywania informacji PIT-8C. Stanowi ona bowiem dla podatnika uzyskującego dochód z kapitałów pieniężnych podstawę do wypełnienia zeznania podatkowego PIT-38, a dla urzędu skarbowego informację, iż podatnik uzyskał taki dochód.

Mając powyższe na uwadze należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia będących osobami fizycznymi, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikom (osobom fizycznym) oraz właściwym urzędom skarbowym imiennych informacji (PIT-8C) o wysokości osiągniętego dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy podatkowej, w oparciu o przepis art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powstanie obowiązku miałoby miejsce tylko w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z nieodpłatnym nabyciem własnych udziałów w celu ich umorzenia.

W odniesieniu do powołanych we wniosku indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku ? nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: