Czy Spółka poprawnie uznała za wartość początkową środka trwałego dla celów amortyzacji podatkowej (...)

Czy Spółka poprawnie uznała za wartość początkową środka trwałego dla celów amortyzacji podatkowej cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia, określonego na podstawie art. 12 ust. 5a?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2012 r. (data wpływu 22 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej dla wykupionych z leasingu operacyjnego składników majątku ? jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej dla wykupionych z leasingu operacyjnego składników majątku.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


W latach 2007 - 2010 Spółka korzystała jako leasingobiorca z trzech samochodów osobowych na podstawie umów leasingu operacyjnego. W roku 2010, po zakończeniu umów Spółka wykupiła przedmiot leasingu od finansującego (leasingodawcy) za wartość wynoszącą odpowiednio:


 • 497 zł 83 gr,
 • 515 zł oraz
 • 2 029, zł 32 gr.


Określona w umowie sprzedaży cena nabycia środków trwałych związana z wykupem samochodów osobowych po zakończeniu umowy leasingu była wyższa niż hipotetyczna wartość netto przedmiotowych środków trwałych obliczona jako wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust 1 z uwzględnieniem współczynnika 3.

Z uwagi na to, iż rynkowa wartość ustalona na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC każdego z samochodów w dacie wykupu była wyższa, niż cena po jakiej każdy z nich został wykupiony, Spółka rozpoznała przychód podatkowy z tytułu uzyskania częściowo odpłatnego świadczenia o wartości różnicy pomiędzy ceną rynkową poszczególnego samochodu, a rzeczywistą ceną jego nabycia w wysokości odpowiednio:


 • od samochodu zakupionego za 497 zł 83 gr ? w kwocie 28 502 zł 17 gr,
 • od samochodu zakupionego za 515 zł ? w kwocie 24 484 zł oraz
 • od samochodu zakupionego za 2 029 zł 32 gr ? w kwocie 95 970 zł 68 zł.


Po wykupieniu każdego z samochodów Spółka przeznaczyła je do używania z zamiarem używania w okresie dłuższym niż rok, zaliczając samochody dla celów podatkowych do środków trwałych podlegających amortyzacji.

Ustalając wartość początkową nabytych środków trwałych dla celów amortyzacji podatkowej Spółka na podstawie art. 16g 1 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dotyczącego częściowo odpłatnego nabycia środka trwałego), czyli wartości początkowej środka trwałego przyjęła cenę nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia, określonego na podstawie art. 12 ust 5a.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


 1. Czy Spółka poprawnie rozpoznała przychód podatkowy z tytułu uzyskania częściowo odpłatnego świadczenia o wartości różnicy pomiędzy ceną rynkową poszczególnych samochodów a rzeczywistą ceną ich nabycia?
 2. Czy Spółka poprawnie uznała za wartość początkową środka trwałego dla celów amortyzacji podatkowej cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia, określonego na podstawie art. 12 ust. 5a?


Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy ? w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 ? ustalając wartość początkową nabytych środków trwałych dla celów amortyzacji podatkowej, należy przyjąć cenę nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca dokonał nabycia trzech samochodów, korzystając z tzw. opcji wykupu po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego. Po wykupieniu każdego z samochodów Spółka przeznaczyła je do używania z zamiarem używania w okresie dłuższym niż rok, zaliczając samochody dla celów podatkowych do środków trwałych podlegających amortyzacji. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż określona w umowie sprzedaży cena nabycia środków trwałych związana z wykupem samochodów osobowych po zakończeniu umowy leasingu była wyższa niż hipotetyczna wartość netto przedmiotowych środków trwałych obliczona jako wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust 1 z uwzględnieniem współczynnika 3.

Odnosząc się do niniejszego stanu faktycznego wskazać należy, iż wykup ww. samochodów po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego wiąże się z prawidłowym ustaleniem wartości ceny wykupu, a co jest z tym związane ustaleniem wartości początkowej nabytych pojazdów.

Należy przy tym podkreślić, iż zakup samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest odrębną od właściwej umowy leasingu czynnością prawną. Przy skorzystaniu z opcji wykupu dochodzi do sprzedaży pojazdu. Dlatego też wykup samochodu w świetle regulacji prawno-podatkowych winien być traktowany jak nabycie.

Stosownie do treści przepisu art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia (z uwzględnieniem ust. 2-14). Za cenę nabycia natomiast ? stosownie do treści art. 16g ust. 3 ww. ustawy ? uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Jednocześnie zgodnie z pkt 1a ust. 1 tego artykułu ? w razie częściowego odpłatnego nabycia ? za wartość początkową uważa się cenę nabycia powiększoną o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a.

Przepisy regulujące opodatkowanie stron umowy leasingu zawarte są w art. 17a ww. ustawy podatkowej. Zgodnie z tym przepisem przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w Kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana ?finansującym?, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej ?korzystającym?, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.


Regulacje leasingu operacyjnego zawiera art. 17b ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:


 1. umowa ? w przypadku, gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2 ? musi zostać zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
 2. umowa ? w przypadku, gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ? musi być zawarta na czas oznaczony,
 3. suma ustalonych w niej opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.


Dodatkowo, zgodnie z art. 17b ust. 2 ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:


 1. art. 6,
 2. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
 3. art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101, poz. 1178)


 • do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 17f-17h.


Przepisy normujące możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy i skutki podatkowe tej operacji reguluje art. 17c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Na podstawie tego unormowania, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy:


 1. przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 14 ww. ustawy,
 2. kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.


Ww. przepisy określają, co jest przychodem oraz kosztem po stronie leasingodawcy z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu.

Jednocześnie podkreślić należy, iż z punktu widzenia ustalenia przychodu po stronie finansującego przytoczone powyżej przepisy uzależniają zasady jego rozpoznania od hipotetycznej wartości netto. Pojęcie hipotetycznej wartości netto zostało zdefiniowane w treści art. 17a pkt 6 omawianej ustawy. W myśl tego unormowania przez hipotetyczną wartość netto ? w odniesieniu do środków trwałych ? rozumie się wartość początkową określoną zgodnie z art. 16g pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust. 1 z uwzględnieniem współczynnika 3.

Niniejsze skutkuje tym ? co szczegółowo wyjaśniono w interpretacji indywidualnej Nr ITPB3/423265a/12/AW ? że w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę pojazdów (wykupu z leasingu operacyjnego) po cenie nie niższej niż ich hipotetyczna wartość netto nie powstanie u niego przychód z tytułu świadczenia otrzymanego częściowo odpłatnie.

Należy przy tym podkreślić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują w sposób szczególny kwestii ustalania wartości początkowej nabytego środka trwałego po stronie leasigobiorcy. Wobec powyższego w analizowanym stanie faktycznym w celu ustalenia wartości początkowej nabytych środków trwałych zastosowanie znajdzie art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, iż jeżeli leasingodawca i dotychczasowy leasingobiorca ? a taka sytuacja ma miejsce w analizowanej sprawie ? ustalą cenę sprzedaży samochodów w wysokości wyższej niż ich hipotetyczna wartość netto, wówczas wartość ta będzie odpowiednio przychodem ze sprzedaży środków trwałych u finansującego i kosztem uzyskania przychodów u nabywcy samochodu.

W konsekwencji powyższego, nabywając środki trwałe w cenie wyższej niż hipotetyczna wartość netto, Wnioskodawca powinien ustalić ich wartość początkową w oparciu o cenę nabycia, tj. określoną w umowie cenę sprzedaży.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: